Komfortne a bezpečne aj pri úniku moču.

Samovoľný únik moču sa nedá vyliečiť nejakou zázračnou pilulkou. Treba sa s ním naučiť žiť a robiť všetko preto, aby sa inkontinencia nestala nočnou morou, pre ktorú sa vzdáme normálneho života. Na to slúžia aj kvalitné inkontinenčné pomôcky, ktoré môžu dokonca nahradiť spodnú bielizeň.

Nohavičky a vložky

Savosť a schopnosť neutralizovať zápach sú najdôležitejšími vlastnosťami. Závisí od stupňa úniku moču. Vhodné sú pre ženy i mužov pri ľahkom úniku moču, pre ženy často aj ako ochrana po gynekologických zákrokoch alebo ako pohodlné vložky pri dočasnej inkontinencii po pôrode.

Pri stredne ťažkej inkontinencii e lepšie rozhodnúť sa práve pre naťahovacie nohavičky, dajú sa použiť pod bežné oblečenie. Nohavičky sú k dispozícii vo viacerých veľkostiach, sú elastické a dobre sa prispôsobujú každej postave. O vzorku môžete požiadať aj na stránke www.moliklub.sk.

Súťažná otázka:

Napíšte názov zdravotnej pomôcky , ktorá pomáha pri úniku moču a cítite sa bezpečne s ňou aj na dlhších cestách bezpečne ?

Svoje odpovede môžete posielať mailom na adresu redakcia@vkocke.sk až do 17. júna 2016. Ako predmet správy použite “súťaž – Inko”.

Traja z vás získajú tento produkt. Výhercov kontaktujeme e-mailom, alebo telefónom, pokiaľ uvedie tento kontakt do svojej odpovede.

Všeobecné súťažné podmienky
Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby staršie ako 18 rokov. Podmienkou súťaže je odoslať správnu odpoveď e-mailom na adresu redakcie (redakcia@vkocke.sk) v čase realizácie súťaže. Súťažiaci sa stáva účastníkom súťaže po splnení tejto podmienky. Vyžrebovanie výhercu súťaže sa bude realizovať do troch dní po ukončení súťaže, ak nebude oznámené inak. Do žrebovania budú zaradení len tí súťažiaci, ktorí odošlú v stanovenom čase správnu odpoveď a spĺňajú podmienky uvedené v týchto pravidlách. Výhercovia budú kontaktovaní mailom. Účastníci tejto súťaže sa jej zúčastňujú s vedomím, že nemôžu požadovať výhru v inom rozsahu okrem rozsahu, aký určí usporiadateľ. Účastníci tejto súťaže sú si súčasne vedomí toho, že v zmysle § 845 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení nemožno výhry vymáhať a to ani prostredníctvom súdu. V prípade tlačovej chyby o tejto súťaži usporiadateľ za toto nenesie zodpovednosť. Ak je výherca neplnoletý, bude automaticky diskvalifikovaný. Výhry budú odovzdané len tým vyžrebovaným účastníkom súťaže, ktorí dodržia pravidlá tejto súťaže, splnia podmienky v nich stanovené a ich nárok bude usporiadateľom potvrdený. Výhru odovzdá usporiadateľ alebo ním poverená osoba. V prípade sporu o platnosti nároku na výhru vloženú do tejto súťaže je rozhodujúce rozhodnutie usporiadateľa. Usporiadateľ bude výhercu kontaktovať prostredníctvom e-mailovej správy. Vecné výhry budú jednotlivým výhercom odovzdané osobne alebo zasielané poštou resp. zásielkovou službou na adresu, ktorú uvedú. Pred odovzdaním výhier sa osoba preberajúca výhru musí preukázať osobným dokladom. V prípade, že si výherca výhru neprevezme alebo nepreukáže splnenie podmienok na odovzdanie výhry do 14 dní od prvého informovania o výhre Usporiadateľom, výhra prepadá v prospech usporiadateľa. Účastník zapojením sa do tejto súťaže dáva usporiadateľovi v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlas na spracovanie svojich osobných údajov pre potreby tejto súťaže v zmysle § 65 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách súhlas na volanie alebo zasielanie SMS na číslo telefónu poskytnuté v registračnom formulári na účely priameho marketingu. V prípade výhry dáva účastník súťaže súhlas so zverejnením celého mena a obce na www.vkocke.sk, prípadne aj na facebookovskej stránke. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel. Účasťou v tejto súťaži vyjadrujú jej účastníci súhlas s pravidlami tejto súťaže a s ich záväznosťou.