Uvoľnenie trhu STK môže porušiť pravidlá EÚ

Pripravovaná novela z dielne ministerstva dopravy, ktorá by uvoľnila podmienky vzniku ďalších staníc STK, má trhliny a vytvára právnu neistotu. Národná asociácia STK na očividné riziká dlhodobo upozorňuje. Ministerský návrh je v rozpore s cieľmi smernice Európskej únie. Na Slovensku sa tak môže na niekoľko mesiacov nekontrolovane a nezodpovedne uvoľniť trh staníc STK.

Ministerstvo dopravy svojím návrhom liberalizácie trhu staníc technickej kontroly, ktorým chce nekontrolovateľne navýšiť ich počty, zjavne nerešpektuje platnú smernicu EÚ číslo 2014/45/EÚ hovoriacu práve o regulácii trhu staníc STK. Vzniká tak neistý precedens, ktorý môže vyústiť až do nekontrolovateľného stavu v praxi. „Ide tu o paralelný proces zavádzania dvoch rôznych noviel toho istého  zákona do praxe. Ministerstvo presadzuje liberalizáciu, no zároveň však Slovensko musí prijať  európsku smernicu, ktorá sa  zaoberá bezpečnosťou cestnej premávky kde práve sieť staníc STK má veľký dopad, tvrdia odborníci z Národnej asociácie STK (NA-STK).

Slovensko by v čase pred uplynutím lehoty na prevzatie akejkoľvek smernice EÚ nemalo prijímať zákony, ktoré by ohrozovali zámer európskych úradníkov. Už dnes je jasné, že sme nerešpektovali povinnosť prevziať spomínanú smernicu do národnej legislatívy (termín vypršal 20. mája 2017) a zároveň sa ministerstvo dopravy chystá situáciu ešte viac zhoršiť.

Neprehľadnosť v zákonoch

EÚ pritom priamo varuje pred stavom, ktorý hrozí aj u nás v prípade, že vláda presadí návrh novely v súčasnej podobe. „V niektorých členských štátoch vykonáva technické prehliadky veľký počet  súkromných staníc technickej kontroly,“ uvádza text smernice.

„Aby bolo možné v priebehu času zaistiť vysokú kvalitu kontroly, členské štáty by mali vypracovať systém zabezpečenia kvality, ktorý by zahŕňal procesy udeľovania oprávnenia dozoru, ako aj odobratia, pozastavenia alebo zrušenia oprávnenia na vykonávanie kontroly technického stavu,“ ustanovuje smernica EÚ. Smernica smeruje k znižovaniu nehodovosti, ale  nehovorí o liberalizácii trhu staníc STK. Úlohou tejto smernice je, aby kontrola technického stavu vozidiel bola vykonaná objektívnejšie, zároveň však nie je definované akou formou siete. Z právnej analýzy vyplýva, že liberalizácia staníc STK nie je požadovanou formou zvyšovania dozoru nad stanicami a logicky je protichodnou s cieľmi smernice, ktorou je bezpečnosť

Národná asociácia STK poukazuje na  právnu neistotu, keďže podľa právnej analýzy ide o nezvyčajný a ojedinelý právny stav, keď idú dve novely proti sebe. „Tento postup ministerstva dopravy vytvára neprehľadnú situáciu v zákonoch, ktorý môže byť rizikový pre trh a bezpečnosť cestnej premávky,“ myslí si tajomník NA-STK Peter Hulman  NA-STK tiež upozorňuje na porušenie princípu transparentnej a predvídateľnej tvorby zákonov, keďže ministerstvo avizuje zosúladenie požiadaviek v oblasti kontrol technického stavu vozidiel so smernicou.

„Práve jedným z hlavných cieľov smernice je zaistiť vysokú kvalitu kontroly služieb technickej a emisnej kontroly, čo je v rozpore s očakávanými negatívnymi dopadmi liberalizácie navrhovanej v novele zákona,“ uzatvára Hulman.

K nejasnej situácii okolo schválenia novely tiež prispieva stav, že zákon o liberalizácii siete  staníc STK nebol schválený a konzultovaný s tripartitou. V praxi to teda znamená, že odborníci sa k novele nevyjadrili a teda vláda zrejme rokovanie s tripartitou obišla.

Partneri adresujú otvorený list premiérovi

Zástupcovia prevádzkovateľov staníc STK (NA-STK) ako aj Zväz automobilového priemyslu (ZAP), Slovenská asociácia malých a stredných podnikateľov a živnostníkov (SAMP) a Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora (SNOPK) vyjadrili obavy zo zavádzania zákona do praxe a poukazujú na nebezpečný precedens v protichodnosti aktivít štátnych úradníkov. Zároveň zástupcovia inštitúcií zaslali otvorený list premiérovi Robertovi Ficovi, v ktorom ho priamo žiadajú o prehodnotenie pokračovania legislatívneho konania. „V rámci medzirezortného pripomienkového konania neboli pripomienky odborných inštitúcií akceptované a ministerstvo dopravy napriek zásadným rozporom s viacerými subjektami predkladá novelu zákona na rokovanie vlády SR. Prirodzene preto vystríhame pred hroziacimi rizikami a na problém upozorňujeme na najvyššej možnej úrovni,“ poukazuje Peter Hulman, tajomník NA STK.

Novela zákona o liberalizácii trhu staníc STK pritom nereflektuje na zahraničné skúsenosti z okolitých štátov ako Česko či Poľsko. „V Českej republike sa poslanci s liberalizáciou nestotožnili a schválili novelu zákona so zachovaním regulovanej siete. Zavážil najmä príklad z Poľska, kde po liberalizácii vzniklo 4 800 staníc a štát teraz musí riešiť, ako ich dostať pod kontrolu,“ uviedol Hulman. Tajomník asociácie Ďalej dodáva: „Asociácia STK od začiatku k celej veci pristupovala veľmi zodpovedne a konštruktívne. Okrem alternatívneho návrhu, ktorý by umožnil ministerstvu flexibilne a kontrolovane rozširovať existujúcu sieť staníc, sme ministerstvu predstavili aj zoznam konkrétnych technických opatrení zameraných na výrazne zvýšenie objektívnosti kontroly. Naďalej však platí, že z objektívnych dôvodov odmietame nekontrolovanú liberalizáciu, lebo ako ľudia z praxe si plne uvedomujeme jej priame negatívne dopady na nehodovosť.”

Asociácia navrhuje, aby sa vytvorili také podmienky, ktoré sieť rozšíria určeným spôsobom zabezpečujúcim doplnenie staníc tam, kde je to potrebné, ale so zachovaním účinného štátneho dozoru. „Optimalizovať počet staníc na mieru reálnym potrebám trhu je pozitívnou myšlienkou a NA STK sa jej nebráni, ale realizujme to až vtedy, keď z trhu vymiznú čierne ovce a všetky stanice budú dodržovať predpísané štandardy,“ uzavrel Hulman.