Poznáš jadrové palivo?

Na svete existuje množstvo typov jadrových elektrárni, ktoré pre svoj chod využívajú rôzne typy paliva. Súťažíme o unikátne USB kľúče (4 GB) v tvare palivovej kazety. Stačí správne odpovedať na otázku na konci článku. Vylosovaní budú traja výhercovia.

Palivová kazeta TVSA-T

Palivové kazety pre rôzne typy reaktorov boli vyvíjané nezávisle na sebe, čoho dôkazom je aj rozdielny prierez kaziet pre A+„západné“ a „východné“ typy reaktorov. Na Slovensku a v Česku nájdeme reaktory typu VVER (teda „východnej“ konštrukcie), ktoré sú tu dlhodobo a bezpečne prevádzkované a ktoré sa radia k najspoľahlivejšie prevádzkovaným reaktorom na svete. Do jadrových elektrární Jaslovské Bohunice, Mochovce a Dukovany (všetko reaktory VVER-440) dodáva palivo ruská spoločnosť TVEL. Palivová kazeta pre českú jadrovú elektráreň Temelín (pozn. red. jediná elektráreň na území bývalého Československa s reaktormi typu VVER-1000), ktoré rovnako dodáva spoločnosť TVEL, meria na dĺžku 4,57 m, pričom palivový stĺpec je dlhý 3,68 m. Palivové súbory sa skladajú zo zirkónových trubíc naplnených tabletami z oxidu uraničitého, ktoré sú nazývané palivovými prútiky. Valcové tablety majú priemer 7,6 mm a sú hermeticky uzavreté v trubiciach, čím je zabránené úniku štiepnych produktov. Do dištančné mriežky je umiestnené 312 trubíc naplnených tabletami a kazeta je zvonku spevnená nerezovými uholníky. V každej kazete s hmotnosťou 766 kg je 26 kg uránu 235, ktorého štiepením je uvoľňovaná energia. V aktívnej zóne sa nachádza 163 kaziet.

Palivo AP1000

B

V „západných“ typoch reaktorov, v našich končinách je asi najznámejším predstaviteľom AP1000 od americkej spoločnosti Westinghouse, je používané palivo s iným prierezom, avšak podobných rozmerov. Palivová kazeta pre AP1000 sa skladá z 264 palivových prútikov, ktoré sú usporiadané do pravidelného obrazca (17×17, na zvyšných pozíciách sú regulačné tyče, absorbátory alebo čidla). Aktívna časť kazety (palivový stĺpec) má dĺžku 4,3 metra a v aktívnej zóne je celkom 157 kaziet.

Palivo pre výskumné reaktory C

Palivo pre výskumné jadrové reaktory je konštruované pre špecifický účel, takže sa výrazne líši od paliva pre energetické reaktory. Výskumné reaktory sú napríklad používané na testovanie nových typov paliva, nových materiálov, výrobe lekárskych rádioizotopov, vzdelávanie študentov a školenie odborníkov. U niektorých typov paliva je kovový oxid uraničitý rozomletý a vzniknutý prášok je začlenený do hliníkovej matrice – koncentrácia uránu dosahuje napríklad 4 g / cm3. Kvôli požiadavkám na výskumné reaktory má ich palivo vyšší stupeň obohatenia, ako v prípade energetických reaktorov.

Súťaž:

Aký polčas rozpadu má urán 235?

Svoje odpovede môžete posielať mailom na adresu redakcia@vkocke.sk až do 12. júla 2015. Ako predmet správy použite “súťaž – USB”. Mená výhercov zverejníme na tejto stránke 15. júla.

Výhercovia:

  1. Maroš Solár, Bratislava
  2. Juraj Orgáš, Sobrance
  3. Jana Kollová, Bratislava
Všeobecné súťažné podmienky
Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby staršie ako 18 rokov. Podmienkou súťaže je odoslať správnu odpoveď e-mailom na adresu redakcie (redakcia@vkocke.sk) v čase realizácie súťaže. Súťažiaci sa stáva účastníkom súťaže po splnení tejto podmienky. Vyžrebovanie výhercu súťaže sa bude realizovať do troch dní po ukončení súťaže, ak nebude oznámené inak. Do žrebovania budú zaradení len tí súťažiaci, ktorí odošlú v stanovenom čase správnu odpoveď a spĺňajú podmienky uvedené v týchto pravidlách. Zoznam výhercov bude zverejnený na tejto stránke. Účastníci tejto súťaže sa jej zúčastňujú s vedomím, že nemôžu požadovať výhru v inom rozsahu okrem rozsahu, aký určí usporiadateľ. Účastníci tejto súťaže sú si súčasne vedomí toho, že v zmysle § 845 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení nemožno výhry vymáhať a to ani prostredníctvom súdu. V prípade tlačovej chyby o tejto súťaži usporiadateľ za toto nenesie zodpovednosť. Ak je výherca neplnoletý, bude automaticky diskvalifikovaný. Výhry budú odovzdané len tým vyžrebovaným účastníkom súťaže, ktorí dodržia pravidlá tejto súťaže, splnia podmienky v nich stanovené a ich nárok bude usporiadateľom potvrdený. Výhru odovzdá usporiadateľ alebo ním poverená osoba. V prípade sporu o platnosti nároku na výhru vloženú do tejto súťaže je rozhodujúce rozhodnutie usporiadateľa. Usporiadateľ bude výhercu kontaktovať prostredníctvom e-mailovej správy. Vecné výhry budú jednotlivým výhercom odovzdané osobne alebo zasielané poštou resp. zásielkovou službou na adresu, ktorú uvedú. Pred odovzdaním výhier sa osoba preberajúca výhru musí preukázať osobným dokladom. V prípade, že si výherca výhru neprevezme alebo nepreukáže splnenie podmienok na odovzdanie výhry do 14 dní od prvého informovania o výhre Usporiadateľom, výhra prepadá v prospech usporiadateľa. Účastník zapojením sa do tejto súťaže dáva usporiadateľovi v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlas na spracovanie svojich osobných údajov pre potreby tejto súťaže v zmysle § 65 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách súhlas na volanie alebo zasielanie SMS na číslo telefónu poskytnuté v registračnom formulári na účely priameho marketingu. V prípade výhry dáva účastník súťaže súhlas so zverejnením celého mena a obce na www.vkocke.sk, prípadne aj na facebookovskej stránke. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel. Účasťou v tejto súťaži vyjadrujú jej účastníci súhlas s pravidlami tejto súťaže a s ich záväznosťou.