Vyjadrenie Slovenskej diabetologickej spoločnosti k tlačovej správe/otvorenému listu zástupcov všeobecného lekárstva.

Vzhľadom na obsah tlačovej správy / otvoreného listu  SSVPL k starostlivosti o pacientov s diabetes mellitus na Slovensku, Slovenská diabetologická spoločnosť (SDS) považuje za potrebné poskytnúť verejné vyjadrenie k tomuto listu. SDS považuje obsah tlačovej správy za zavádzajúci. Obsahuje viacero nepresných údajov a vyjadrení, ktoré poukazujú na neznalosť problematiky, ku ktorej sa jej autori vyjadrujú.

  • Hovoriť o kríze v starostlivosti o pacientov s diabetes mellitus na Slovensku je neopodstatnené. Naopak, Slovensko vďaka špecializovanej starostlivosti dosahuje v starostlivosti o pacientov s diabetes mellitus veľmi dobré výsledky a objektívne sa dosahuje trvalý pokles úmrtnosti týchto pacientov. Na veľmi dobrej úrovni je nielen dostupnosť a realizácia vyšetrení ale aj dostupnosť farmakologickej liečby. Určité rezervy sú síce v dostupnosti pomôcok, tá však závisí od ústretovosti zdravotných poisťovní, ktoré sa riadia svojimi finančnými možnosťami. Starostlivosť v odbore Diabetológia má vytvorený fungujúci systém, ktorý sa neustále zdokonaľuje (trvalá implementácia najnovších poznatkov, systém diabetologických a špecializovaných centier pre komplikácie ako sú centrá pre diabetickú nohu, tehotné ženy s diabetes mellitus, centrá pre aplikáciu špeciálnej a finančne náročnej liečby, interdisciplinárna spolupráca, medzinárodná výmena informácií, edukačné centrá, spolupráca s pacientskymi organizáciami a ďalšie).
  • SDS nikdy a nikde netvrdila a ani nemá údaje o tom, že okrem cca 340 445 pacientov s diabetes mellitus, ktorí sú registrovaní na diabetologických ambulanciách (posledný údaj NCZI z roku 2013) je ďalších 200 000 pacientov s diabetes mellitus 2 typu, o ktorých sa samostatne starajú všeobecní lekári. Keďže o takýchto pacientoch, ktorí sú v samostatnej starostlivosti všeobecných lekárov nevieme, „údaje“ vyvolávajú niekoľko zásadných otázok.
  • Ak zástupcovia VL tvrdia že sa v súčasnosti samostatne starajú o 200 000 pacientov s diabetom typu 2, u ktorých ako sami uvádzajú nemajú možnosť vyšetrovať glykovaný hemoglobín, poisťovne pre ich pacientov nehradia glukomery ani testovacie  prúžky, ani moderné a bezpečné lieky, potom je otázkou ako sa o týchto pacientov vlastne starajú. Podľa nášho názoru, predstavitelia všeobecných lekárov otvorene a verejne priznávajú, že svojich pacientov vedome poškodzujú a pravdepodobne súčasne porušujú aj ustanovenie § 4 odst. (3) Zákona 576/2004, o správnom poskytovaní zdravotnej starostlivosti. SDS je preto právne nútená zvažovať podnet na UDZS, aby sa predišlo ďalšiemu vedomému poškodzovaniu pacientov s diabetes mellitus na ambulanciách všeobecných lekárov, ktorí sú v ich výlučnej starostlivostí. Preto pevne veríme, že sa jedná zo strany všeobecných lekárov iba o nepresné vyjadrenie o pacientoch, ktorí sú súčasne v starostlivosti diabetológov.
  • Chceme pripomenúť, že podľa súčasne platnej právnej úpravy je starostlivosť o pacientov s diabetes mellitus odborne aj právne viazaná na atestáciu v odbore Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy (ďalej iba Diabetológia), príprava na ktorú trvá 5 rokov. Platná právna úprava (Nariadenie Vlády 743/2004, Odborné usmernenie MZSR č.43., Vestník MZ SR 2011 Čiastka 49-60) uznáva za samostatné a nezávislé medicínske odbory tak Diabetológiu ako aj Všeobecné lekárstvo, nakoľko oprávnenie na ich výkon sa nadobúda rozdielne. Platná právna úprava tieto odbory uznáva a stanovuje tiež základné a minimálne pravidlá a požiadavky na získanie oprávnenia na ich vykonávanie. Je potrebné zdôrazniť, že študijná náplň všeobecného lekárstva, ktorú absolvovali a podľa ktorej pracujú aj súčasní všeobecní lekári neobsahuje ani zmienku o diabetológii.
  • SDS sa opakovane vyjadrila, že sa nebráni spolupráci s VL a vie si predstaviť aj viacero spoločných projektov. Úloha praktického lekára definovaná aj v Odbornom usmernení MZSR č.43., Vestník MZ SR 2011 Čiastka 49-60 však spočíva v prevencii a skríningu diabetes mellitus a realizovaní liečby a odporúčaní diabetológom, medzi pravidelnými vyšetreniami diabetológom. Táto úloha praktického lekára na poli diabetológie je veľmi dôležitá, potrebná a nenahraditeľná, nakoľko umožňuje včasnú diagnózu ochorenia a včasné odoslanie na ambulanciu špecialistu, ktorý stanoví optimálny následný postup starostlivosti. Keďže v súčasnej dobe je práve na úrovni prevencie a skríningu viacero nedostatkov (pacienti sú diagnostikovaní neskoro a na diabetologické ambulancie prichádzajú v neuspokojivom stave) je potrebné, aby sa všeobecní lekári sústredili a realizovali svoje snahy práve na poli prevencie a skríningu diabetu.
  • SDS považuje za potrebné svojim kolegom pripomenúť, že diabetes mellitus nie je ľahké ochorenie. Je hlavnou príčinou slepoty, zlyhania obličiek, amputácií na nohách ako aj srdcovocievnych ochorení. O prognóze pacienta s diabetes mellitus rozhoduje najmä kvalita starostlivosti počas prvých 10 – 15 rokov trvania ochorenia. Tento fakt jednoznačne ukázali viaceré kľúčové štúdie v diabetológii. Práve väčšina pacientov liečených režimom a orálnymi antidiabetikami patrí do skupiny, v ktorej sa rozhoduje o ich ďalšom osude. Pokiaľ všeobecní lekári priznávajú že sa nedostatočne starajú o 200 000 pacientov na diéte a orálnych antidiabetikách už niekoľko rokov, potom je pravdepodobné, že týchto pacientov mohli vedome poškodiť práve odopretím adekvátnej starostlivosti, pričom dôsledky sa prejavia v nasledovných rokoch.
  • Výpočty uvádzané v tabuľke sú zavádzajúce nakoľko vychádzajú z nepresných údajov. Starostlivosť o pacientov s diabetes mellitus je na diabetologických ambulanciách plne pokrytá a nevyžaduje úvahy všeobecných lekárov.
  • K ostatným zmätočným a nepresným vyjadreniam sa SDS nebude vyjadrovať.
  • Napokon, chceme pripomenúť aktivity aj samotných pacientov, ktorí s cieľom zachovania špecializovanej starostlivosti o všetkých diabetikov na ambulanciách diabetológa, spisujú hromadnú pripomienku pričom počet podpisov sa za niekoľko dní priblížil počtu 10 000.

Za výbor SDS

Doc. MUDr. Emil Martinka, PhD

Predseda