Treba rovnosť v odmeňovaní za prácu

Aj napriek tomu, že je na Slovensku povinné zverejňovanie nástupných miezd, rozdiely v odmeňovaní žien a mužov pretrvávajú, upozorňuje Asociácia personálnych agentúr Slovenska. Európske ženy majú síce vyššie vzdelanie ako muži, no na manažérskych pozíciách zarábajú až o tretinu menej. Príčinou je nedostatočná podpora zo strany štátnych inštitúcií aj firiem, no tiež pretrvávajúce stereotypy a predsudky. Pre zamestnávateľov sú však ženy na pracovisku prínosom.

V minulom roku pripadol Deň rovnosti v odmeňovaní mužov a žien na 25. október 2021. To znamená, že ženy vyše 2 mesiace v roku pracovali akoby zadarmo, respektíve z jedného eura, čo zarobí muž, dostávajú ženy len 81,6 centov. Tento stav sa v porovnaní s rokom 2020 zlepšil o 3 dni, avšak aj napriek tomu disproporcia v odmeňovaní mužov a žien patrí na Slovensku k najvyšším v krajinách Európskej únie.

Hlavným dôvodom mzdových rozdielov je čerpanie materskej a rodičovskej dovolenky na strane žien, kedy sa rozhodnú prerušiť svoj kariérny rast. V konečnom porovnaní môže ísť až o tretinu menej rokov, ako v prípade mužov.Slovensko za ostatnými krajinami EÚ výrazne zaostáva pri zamestnanosti žien s malými deťmi – zatiaľ čo na Slovensku dosahuje 8,6 percenta, priemer EÚ je 41,9 %.

Ženy volia slabšie ohodnotené profesie

Ďalšou príčinou – hneď za materskou a rodičovskou dovolenkou, prečo ženy zarábajú vo všeobecnosti menej, je ich nadmerné zastúpenie v odvetviach s relatívne nízkymi príjmami a nedostatočné zastúpenie v dobre ohodnotených profesiách.

Ženy vo všeobecnosti uprednostňujú skôr odbory ako školstvo, zdravotníctvo alebo cestovný ruch. Často tiež pracujú v štátnej správe alebo samospráve na referentských pozíciách. Muži naopak pracujú skôr vo výrobe, stavebníctve, energetike, doprave a IT sektore, teda v oblastiach s kontinuálnym chodom danej prevádzky alebo prácou na zmeny. Spolu s lepšími fyzickými predpokladmi, technickými zručnosťami a vyššou produktivitou ich to predurčuje k vyšším zárobkom.

K čisto mužským povolaniam sa tak radia murári, elektrikári, strojníci, zámočníci, klampiari/pokrývači, elektrotechnickí inžinieri, stolári, správcovia počítačových sietí, baníci, pracovníci SBS či dizajnéri telekomunikačných sietí. „V týchto profesiách nepociťujeme súvis medzi dosiahnutým vzdelaním a výškou mzdy. Aj remeselníci si dokážu v súčasnosti zarobiť rovnako ako inžinieri IT, nakoľko ich je na trhu nedostatok a je po nich vysoký dopyt,“ vysvetľuje prezidentka Asociácie personálnych agentúr Slovenska (APAS) Zuzana Rumiz.

Vyššie vzdelanie nezaručuje vyššiu mzdu

Podľa analýz EÚ má vysokoškolské vzdelanie viac žien ako mužov, no na trhu práce sú zastúpené menej. Podobná situácia panuje tiež vo vedúcich pozíciách – v roku 2020 tvorili ženy v manažérskych pozíciách v EÚ len 34 percent a zarábali až o tretinu menej (31 %), ako ich mužskí kolegovia na rovnakej pozícii. Aj napriek tomu, že v poslednom období počet žien v súkromnom sektore rástol, stále je výrazne nižší ako počet mužov.

No aj tu vieme nájsť výnimky, teda oblasti, kde dominujú ženy alebo je počet žien a mužov vyrovnaný, a pritom si dokážu ženy zarobiť porovnateľne s mužmi: „Ide o finančníctvo a poisťovníctvo, personalistiku, no najmä oblasť reklamy, marketingu a médií,“ hovorí Z. Rumiz a dodáva: „Povolania v týchto oblastiach umožňujú ženám lepšie zladiť pracovný a rodinný život. To im umožňuje zotrvať v práci a rozvíjať svoju kariéru, čo následne vedie  k postupnému zvyšovaniu ich príjmu.“

Ženy na pracovisku – výhra pre zamestnávateľa

Zuzana Rumiz tiež poukazuje na predsudky pri zamestnávaní žien, takzvanej sankcii za materstvo, kedy dá množstvo zamestnávateľov prednosť mužskému kandidátovi, nakoľko je presvedčených, že žena s malými deťmi svoju profesijnú rolu nezvládne rovnako dobre. Či už kvôli tomu, že bude čerpať materskú dovolenku alebo zvýšený počet dní na ošetrovanie člena rodiny, prípadne ako manažérka nedokáže motivovať svojich kolegov ani presvedčiť klientov. Na druhej strane je tu prémia za otcovstvo – výskumy ukazujú, že muži, ktorí majú deti, zarábajú lepšie ako ich bezdetní kolegovia, pretože ich zamestnávateľ vníma ako živiteľov rodiny.

Hoci sú ženy v porovnaní s mužmi stále na pracoviskách znevýhodňované v odmeňovaní aj pracovnom zaradení, prieskumy jednoznačne ukazujú, že firmám prinášajú nepopierateľné výhody. Ženy bývajú zdatnejšie v mäkkých zručnostiach (soft skills), najmä keď môžu uplatňovať emocionálnu inteligenciu a empatiu, čo sa prejavuje napríklad v ich komunikatívnosti, schopnosti riešiť problémy, v tímovej práci, ale aj v aktívnom sebavzdelávaní.

Ženy tiež prinášajú na pracovisko kritické myslenie, zodpovednosť, spoľahlivosť, sebadisciplínu, adaptabilitu a kreativitu. „Uplatnenie všetkých týchto schopností na pracovisku vedie k vytváraniu atmosféry spokojnosti zamestnancov, čo zvyšuje ich produktivitu. Dobrá komunikácia je predpokladom hladkej spolupráce a predchádzania nedorozumeniam,“ objasňuje prezidentka APAS.

Je čas zabudnúť na stereotypy

Podľa prieskumu spoločnosti Microsoft sú dievčatá v predmetoch ako matematika, fyzika, chémia či informatika úspešnejšie ako chlapci. No v čase výberu strednej školy, teda medzi trinástym a šestnástym rokom, ich záujem o ne opadá. „Ukazuje sa, že práve v tomto období rozhodovania nedostávajú dievčatá dostatok podpory zo strany školy, výchovného poradcu, ani od rodičov, u ktorých ešte stále pretrvávajú stereotypy v rozdeľovaní profesií na  typicky mužské a ženské,“ upozorňuje Zuzana Rumiz.

Asociácia personálnych agentúr Slovenska preto odporúča, aby sa mladým ľuďom v tomto veku venovala zvýšená pozornosť. Ich výber povolania totiž ovplyvní nielen ich budúci život, ale tiež ľudský kapitál nevyhnutný na ekonomický rast Slovenska. Potrebná je tiež úprava vzdelávacieho systému, aby boli dievčatá a ženy motivované zamestnávať sa aj v doteraz typicky mužských odvetviach.

Prezidentka APAS tiež apeluje na štátne inštitúcie aj súkromné firmy, aby sa zamerali na rozvoj a zavádzanie podporných programov týkajúcich sa zlepšenia postavenia žien v pracovnom procese a ich väčšej participácii na trhu práce: „Ide nielen o uľahčenie návratu z rodičovskej dovolenky a možnosti väčšieho zosúladenia ich pracovného a osobného života poskytovaním finančných aj nefinančných benefitov či dostupnosťou škôlok, no napríklad aj poskytovaním väčšieho počtu flexibilných pracovných úväzkov a podobne. Meniť systém je však potrebné komplexne – od rodín cez školy a štátnu pomoc až po zamestnávateľov.“ 

Čo hovoria o trhu práce čísla Štatistického úradu SR z roku 2020:

  • Na Slovensku máme viac pracujúcich mužov (1 416 100) ako žien (1 165 000). Nárast za posledných 11 rokov bol u žien (o 95-tisíc) výrazne vyšší ako u mužov (o 52-tisíc).
  • Najviac Slovákov pracuje v priemysle, stavebníctve a obchode. 
  • Za posledných 11 rokov pribudli najmä pracujúci v oblasti informácií a komunikácie a to 29 tisíc ľudí, čo znamená, že toto odvetvie vykázalo jednoznačne najvýraznejší percentuálny nárast (o takmer dve tretiny).
  • Naopak, najhlbší pokles zamestnaných sa prejavil v poľnohospodár­stve, lesníctve a rybolove, a to o 26-tisíc osôb, teda o vyše štvrtinu.