AVON NAČÚVA POTREBÁM ŽIEN A PRICHÁDZA S VÝSLEDKAMI UNIKÁTNEJ ŠTÚDIE

Spoločnosť Avon už dávno nie je lídrom len v oblasti kozmetiky. Avonu ide o oveľa viac, než o starostlivosť o ženy, a tak sa dlhodobo venuje aj boju za ich zdravie, život bez domáceho násilia, za rovnaké pracovné príležitosti a taktiež ďalším témam, ktoré sú pre ženy aktuálne. A práve tieto témy v poslednej dobe veľmi rezonujú nielen v slovenskej spoločnosti, ale aj celosvetovo. Úspešná a unikátna konferencia CHANGE IS A CHANCE o postavení žien v spoločnosti a ich preferenciách, ktorú moderovala renomovaná moderátorka Adela Vinczeová, kozmetický gigant usporiadal tento rok k oslave Medzinárodného dňa žien. Avon prichádza s výsledkami sociálnej štúdie o ženách, sprostredkované agentúrou IPSOS.

„Zmena v spoločnosti je podmienená dokonalou znalosťou prostredia, správnym rozuzlením zažitých stereotypov a nefunkčných vzorcov,“ hovorí Senior PR & Advertising supervízorka spoločnosti Avon, Dajana Hričovec. „Aj z tohto dôvodu sme oslovili IPSOS a spoločne sme sa pustili do vypracovania špecifickej štúdie, týkajúcej sa nielen postavenia žien v spoločnosti, ale aj ich preferencií v pracovnej a osobnej sfére.“

Z tejto štúdie vyplynulo, že sa medzi najdôležitejšie životné priority žien v českej i slovenskej spoločnosti jasne radí rodina. Za pozornosť stojí aj zistenie, kedy takmer 43 % respondentiek uviedlo, že sa ich životné plány a sny zmenili kvôli pandémii Covid-19. Prioritou je pre nich teraz starostlivosť o rodinu, finančné zabezpečenie a zdravý životný štýl. Slovenky sa navyše častejšie ako Češky chcú v budúcnosti zamerať na budovanie kariéry a finančnú nezávislosť.

Zlomovým bodom celej štúdie je fakt, že takmer 7 z 10 žien zastáva názor, že ženy a muži nemajú rovnaké kariérne podmienky, a že ženy sú horšie odmeňované za rovnako vykonanú prácu. „Tieto výsledky sú zarážajúce a drvivá väčšina respondentiek, ktoré hlasovali za nerovnosť v zamestnaní a v príjmoch sú dôkazom toho, že prispievanie k otváraniu týchto tém má zmysel, a že sme vykročili správnou cestou,“ hovorí Hričovec a tiež spomína fakt, že polovica žien by uvítala viac žien v politike, čo by podľa ich názoru prinieslo pozitívnu zmenu v ich krajine.

Z výskumu tiež vyplýva, že viac ako polovici žien vadia rodové stereotypy, avšak iba jednej štvrtine opýtaných tento fakt aktívne ovplyvňuje život. Až 59 % žien má pocit sebarealizácie iba ak zastáva rolu manželky, priateľky, partnerky a matky. Dokonca 94 % respondentiek potrebuje pre pocit sebarealizácie vlastný príjem.

Zaujímavým faktom je, že 26 % žien nie je spokojných so svojím súčasným stavom v zamestnaní a hlavným argumentom nespokojnosti je nedostatočný príjem. Viac ako polovica žien uvažuje o práci na čiastočný úväzok, tretina by rada podnikala, ale chýba jej základný kapitál či nosný nápad. Celá jedna pätina žien bohužiaľ nevie, ako problém nedostatočného príjmu riešiť. Slovenky sú vlastnému biznisu viac otvorené, no zároveň sú častejšie nezamestnané, než Češky. Takmer 100 % žien súhlasí, že mať vlastný príjem je zásadným faktorom pre pocit spokojnosti a sebarealizácie.

Väčšina žien si myslí, že existujú typicky ženské a mužské profesie, avšak zastávajú názor, že ženy môžu byť rovnako úspešnými lídrami ako muži. Zaujímavosťou je aj to, že jedna štvrtina žien prispieva do spoločného rozpočtu domácnosti viac ako muži. Ženy samoživiteľky tvoria 14 %.

Výskum sa ďalej zaoberal témou sebaúcty a pocitom spokojného života. Iba 2 z 10 žien sa cítia byť krásne a väčšina z nich hodnotí krásu iba na základe fyzického vzhľadu. Pocit krásy v ženách umocňuje nielen upravený vzhľad, ale aj fakt, že miluje a je milovaná. Dobré vzťahy v rodine sú pre ženy absolútne kľúčové. Najdôležitejšími ľuďmi v ich živote sú deti, partner, rodičia a súrodenci. Za pozornosť stojí tiež zistenie, že ženy samy seba radia až na posledné miesto. Respondentky sa zhodli, že je veľmi dôležité mať každý deň aspoň nejaký čas pre seba, aj keď to reálne dodržiava iba polovica.

„Všetky poznatky z výskumu sme so záujmom spracovali, vyhodnotili a sú cennými argumentami pre našu ďalšiu prácu,“ hovorí Hričovec a uvádza tiež sériu unikátnych rozhovorov na tému CHANGE IS A CHANCE, kde moderátorka Ivana Jirešová bude celý tento rok otvárať témy, ktoré rezonujú medzi ženami, a ktoré rozšíria a doplnia výsledky výskumu. Sériu týchto unikátnych rozhovorov s expertmi na danú tému môžete sledovať na YouTube kanáli AVON CZSK. „Touto štúdiou pre Avon náš projekt CHANGE IS A CHANCE nekončí, práve naopak. Chceme, aby bola naša práca oveľa cielenejšia, komplexnejšia a tiež chceme prinášať fakty ohľadom tém týkajúcich sa žien viac, než kedykoľvek predtým,“ dodala na záver Dajana Hričovec.