Dobročinný Ples v opere otvára novú celospoločenskú tému

Dobročinný Ples v opere opäť využije svoj spoločenský význam v prospech zdravotne znevýhodnených detí, tentoraz v oblasti vzdelávania. Hostia tohto vrcholného charitatívneho podujatia svojou účasťou pomôžu podporiť program inkluzívneho vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením a prispejú k dlhodobým pozitívnym zmenám. Nastávajúci 18. ročník dobročinného Plesu v opere tak nadviaže na charitatívne poslanie z minulých dvoch rokov, počas ktorých podporoval riešenie problematiky včasnej intervencie a vďaka štedrosti hostí otvoril tri centrá včasnej intervencie na Slovensku.

„Ples v opere je najväčšie dobročinné spoločenské podujatie svojho druhu na Slovensku, jeho poslanie zanecháva stopy po celej krajine,“ hovorí Pavol Lančarič, generálny riaditeľ Orange Slovensko a zástupca hostiteľa Plesu v opere. Všetci hostia plesu sa v uplynulých 8 rokoch stali vzácnymi individuálnymi darcami, vďaka ktorým sa podarilo venovať 1,5 milióna eur tam, kde boli mimoriadne potrebné. Dobročinný Ples v opere už niekoľko rokov dokazuje, že vie byť silnou morálnou oporou pre dotknutých ľudí a organizácie pri dosahovaní systémových zmien. Jednou z dôležitých oblastí, kde na Slovensku dlhodobo pretrvávajú zásadné nedostatky, je vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením. Odborníci, ale aj rodičia týchto detí, neraz hovoria o popieraní ich práva na rovný prístup k vzdelávaniu. „Prístup detí so zdravotným znevýhodnením k vzdelávaniu je na Slovensku mimoriadne akútna a pálčivá téma. Mnohí si ani nedokážeme predstaviť, čo všetko musia tieto deti a ich rodičia na ceste za primeraným vzdelávaním absolvovať. O tejto téme potrebujeme nahlas hovoriť a najmä ju potrebujeme urgentne riešiť – na všetkých úrovniach našej spoločnosti,“ vysvetľuje Andrea Cocherová, riaditeľka Plesu v opere.

Tento rok sa preto Ples v opere spojil s jednou z najväčších mimovládnych neziskových organizácií – Nadáciou pre deti Slovenska a s Koalíciou pre deti Slovensko – aby spolu prispeli k riešeniu situácie detí, ktoré sú už na začiatku svojho rozvoja oberané o primeranú šancu na vzdelanie. Spoločným menovateľom tejto spolupráce je vznik programu na podporu inkluzívneho vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením v školách, ktorý bude môcť byť financovaný z výťažku nadchádzajúceho ročníka dobročinného Plesu v opere. „Poslaním koalície je presadzovať a obhajovať potreby a záujmy detí v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa. Neschopnosť školského systému napĺňať individuálne potreby každého dieťaťa považujeme za najväčšiu výzvu Slovenska z pohľadu svojich záväzkov voči Dohovoru,“ uviedla Mariana Kováčová, prezidentka Koalície pre deti Slovensko. Nadácia pre deti Slovenska je nadácia s celoslovenskou pôsobnosťou. „Našim poslaním je podpora mnohostranného rozvoja osobnosti dieťaťa a mladého človeka,“ predstavuje nadáciu Ondrej Gallo, správca Nadácie pre deti Slovenska.

Stav inkluzívneho vzdelávania zdravotne znevýhodnených detí u nás vyvoláva množstvo otázok

Slovensko je v počte detí s diagnostikovanými špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) v EÚ na 4. mieste. Európsky priemer je na úrovni 6 % detí z populačného ročníka v porovnaní s takmer 12 % na Slovensku (v roku 2016 to bolo 55 128 detí). Slovensko je spomedzi európskych krajín na prvom mieste v počte detí so ŠVVP vzdelávanými v špeciálnych triedach a školách. V systéme špeciálneho školstva je u nás takmer 6 % detí (v roku 2016 to bolo 27 411 detí), zatiaľ čo európsky priemer je na úrovni 2,3 %.

Súčasný vzdelávací systém neumožňuje vytvárať v školách flexibilné vzdelávacie prostredie, ktoré by bez problémov dokázalo absorbovať väčší počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v rámci individuálnej integrácie. Často sa vykonáva preventívna selekcia detí s odôvodnením „ochrany“ detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. To vedie spravidla k ich vylúčeniu z bežných škôl a zaradeniu do špeciálnych škôl, alebo sú rodičia nútení ostať s deťmi doma a vzdelávať ich formou individuálneho štúdia. Rodičia, ktorí sa aj napriek nevhodným podmienkam rozhodnú deti so zdravotným znevýhodnením integrovať do bežných škôl a tried, narážajú na nedostatočnú podporu zo strany zriaďovateľov škôl, riaditeľov, ale aj zo strany štátu. Prejavuje sa to nedostatkom financií na zabezpečenie rôznorodých vzdelávacích potrieb žiakov, absenciou metodického vedenia učiteľov, ako aj ich ďalšieho vzdelávania.

Majú školy potrebnú podporu?

V roku 2016 v bežných materských školách pracovalo 116 asistentov učiteľa, na jedného asistenta tak pripadalo takmer 26 materských škôl. V roku 2016 pripadol na jednu ZŠ úväzok 0,82 asistenta učiteľa, na stredných školách dokonca iba 0,05 na školu. V septembri 2017 školy (základné a stredné) žiadali o 5 095 takýchto asistentov pre 14 852 žiakov. Pridelených im bolo iba 1 732 asistentov, čiže 34 % z potrebného počtu.

Problematikou sa zaoberá projekt inkluzívneho vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením

Spojenie sa dobročinného Plesu v opere s Nadáciou pre deti Slovenska a Koalíciou pre deti Slovensko položilo základy na prípravu projektu, ktorý by mal pomôcť v riešení spomínanej problematiky. Jeho cieľom je vytvorenie programu na podporu inkluzívneho vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením v školách a pripraviť školské prostredie na vzdelávanie detí s rozmanitým potenciálom. Hlavnou ambíciou je podporiť pozitívnu tvorivú a priateľskú klímu v triedach so žiakmi so zdravotným znevýhodnením, ale aj školských asistentov, ktorým často chýba podpora a možnosť ďalšieho vzdelávania sa či vzájomnej výmeny skúseností. „Musíme sa naučiť prekonávať bariéry. A nejde iba o bariéry fyzické, ako chýbajúci výťah, ktorý musí častokrát nahradiť obetavý rodič alebo učiteľka. Musíme sa naučiť prekonávať aj bariéry neviditeľné, tie, ktoré sú v mysliach detí, pedagógov, rodičov. Bariéry, ktoré podporujú mýty, že zdravotne znevýhodnené deti nepatria medzi tie zdravé, pretože by to nezvládli alebo spomalili svojich spolužiakov. Mýty, o ktorých už dnes vieme, že nie sú pravdivé,“ tvrdí Ondrej Gallo, správca Nadácie pre deti Slovenska a dodáva: „spolu s Plesom v opere chceme otvoriť verejnú diskusiu o tom, čo je potrebné urobiť, aby deti so zdravotným znevýhodnením mohli chodiť do bežných škôl. Radi by sme posilnili školy, aby vytvárali podmienky, ktoré umožnia spoločné vzdelávanie pre všetky deti. Rodičia by mali byť informovaní o všetkých možnostiach, ktoré ich dieťa má. Chceme vytvoriť podpornú sieť pre asistentov v školách, aby mali s kým zdieľať problémy, s ktorými sa pri svojej práci stretávajú a hľadali spoločné riešenia.“

Zavedenie modelu inkluzívneho vzdelávania môže podporiť skvalitnenie funkčnosti vzdelávacieho systému ako celku. Skutočnou inklúziou je individuálny prístup ku všetkým deťom, nie prístup, v rámci ktorého označíme iba niektoré deti za hodné osobitného prístupu.

O dobročinnom Plese v opere

Ples v opere začal písať svoju históriu v roku 2001. Na začiatku bol zámer nadviazať na plesovú tradíciu, ktorá sa pestovala v mestách po celom Slovensku. Dnes predstavuje nielen spojenie spoločenskej elegancie, vysokého kultúrneho zážitku, ale neodmysliteľne k nemu patrí aj jeho dobročinné poslanie. Na minulom 17. ročníku dobročinného Plesu v opere hostia plesu venovali historicky najvyššiu sumu – celkovo 239 932 eur. Od roku 2010 tak dobročinný Ples v opere rozdelil už úctyhodných 1,5 milióna eur.

Ples v opere našiel svoje miesto v historickej budove Slovenského národného divadla v Bratislave, ktorá sa spája s vrcholnými umeleckými aj spoločenskými podujatiami. Každoročne ho poctia svojou prítomnosťou významné osobnosti spoločenského, kultúrneho aj hospodárskeho života.