Západ Európy prekonal východ

Firmy z východnej Európy sú menej disciplinované pri platení faktúr než tie sídliace v západnej časti kontinentu. Rovných 80 % západných firiem spláca podľa reprezentatívnej EOS štúdie European Payment Practices 2016 svoje záväzky načas. Naproti tomu na východe Európy sa platí v termíne len v 74 % prípadov.

 Celkovo možno za Európu konštatovať, že faktúry uhrádza načas 77 % firiem. Medziročne (oproti roku 2015) platobná morálka firiem klesla o 1 percentuálny bod. Reprezentatívna EOS štúdia European Payment Practices za rok 2016 bola zostavená na základe odpovedí 3000 respondentov na rozhodovacích pozíciách v 14 európskych krajinách. V rámci východnej Európy boli mapované také krajiny ako Rusko, Poľsko, Slovensko, Bulharsko, Rumunsko, Grécko, Maďarsko a Chorvátsko. Západ mal zastúpenie v podobe Nemecka, Rakúska, Belgicka, Veľkej Británie, Španielska a Francúzska.

„Často sa stáva, že firmy majú permanentné problémy s uhrádzaním faktúr v termíne splatnosti, pretože ich trápia výpadky v cash flow. Ako sa ukazuje podľa reprezentatívnej EOS štúdie za rok 2016, tento jav je vypuklejší vo východnej než v západnej Európe,“ hovorí Michal Šoltes, konateľ spoločnosti EOS KSI Slovensko venujúcej sa manažmentu pohľadávok.

Pripomína ešte údaj, podľa ktorého slovenské firmy skončili v tomto smere na najnižších priečkach. Načas sa platí len v 73 percentách prípadov. Podľa zistení reprezentatívnej štúdie EOS 2016 sme zaznamenali 22 % pohľadávok v omeškaní. Čo je alarmujúce, slovenské firmy mali až 5 percent úplne nevymožiteľných pohľadávok.

Spomedzi všetkých 14 skúmaných krajín sme tak v tomto ukazovateli skončili na poslednom mieste spolu s Maďarskom a Gréckom. Priemer všetkých európskych krajín v roku 2016 bol 3 percentá.

A pritom u nás bol v poslednom období badať pozitívny trend. 6 percent nesplatných pohľadávok v roku 2014 sa na Slovensku vlani podarilo znížiť na polovicu, 3 percentá.

O EOS štúdii „European Payment Practices“
Tohoročná štúdia EOS realizovaná v 14 európskych krajinách, vznikla v spolupráci s nezávislým inštitútom na výskum trhu TNS Infratest,  pričom vo Veľkej Británii, Španielsku, Francúzsku, Rakúsku, Grécku, Rumunsku, Rusku, Slovensku, Bulharsku, Poľsku, Maďarsku, Chorvátsku a Belgicku bolo oslovených po 200 spoločností a v Nemecku 400. Celkovo 3000 respondentov odpovedalo na otázky týkajúce sa ich platobných zvyklostí, ekonomického vývoja v daných krajinách a tiež otázky ohľadom rizika a riadenia pohľadávok vo všeobecnosti.
Ďalšie výsledky štúdie EOS 2016 sú k dispozícii on-line na adrese:
http://www.eos-solutions.com/paymentpractices2016