Rakovina kože: v ohrození sme všetci…

Dermatologické malignity sú najčastejším druhom zhubného nádoru vôbec a predstavujú širšiu skupinu nádorových ochorení kože. Bazocelulárny karcinóm patrí spolu so spinocelulárnym karcinómom k najčastejším kožným nádorom, avšak najagresívnejšou formou kožného nádoru je malígny melanóm.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) umiera ročne na malígny melanóm 48 000 ľudí a 12 000 ľudí zomrie ročne na ďalšie druhy rakoviny kože. V Európskej únii kožný malígny melanóm predstavuje 1 až 1,8% zo všetkých nádorov u mužov a žien.

Môže sa vyvinúť na predtým nezmenenej koži, ale často vzniká aj z hnedých materských znamienok. Jeho zhubnosť je podmienená rýchlym rastom a šírením nádorových buniek krvou do rôznych orgánov s tvorbou vzdialených nádorových ložísk – metastáz. Pokiaľ sa odhalí včas, je vysoká pravdepodobnosť úspešnej liečby. Neskoro diagnostikovaný melanóm však má veľmi závažný priebeh.

Na Slovensku sa ročne diagnostikuje približne 650 – 700 nových prípadov melanómu kože a ďalšie tisícky pacientov s diagnózou nemelanómovej rakoviny kože. Väčšina pacientov aj vďaka včasnému záchytu prežije a zachová si vysokú kvalitu života. Ochorenie však musí byť včas diagnostikované a následne indikovaný chirurgický zákrok, prípadne ďalšia terapia (chemoterapia, rádioterapia a v prípade malígneho melanómu bola uvedená do praxe inovatívna liečba, ktorú predstavuje imunoterapia a cielená liečba, ktorá v súčasnosti predstavuje pre pacientov veľkú nádej).

Kto je rizikový pre vznik melanómu

Najohrozenejšími skupinami sú ľudia so svetlou pokožkou (fototyp I., II.), svetlými vlasmi, očami, pehami a tendenciou spáliť sa na slnku. Tiež sú ohrození jedinci s vysokým počtom znamienok, jedinci s rizikovými (dysplastickými) znamienkami a častejšie muži (dvojnásobok mužov zomiera na melanóm, najmä starší muži si nekontrolujú kožu). Na melanóm môžete mať aj genetickú predispozíciu, vyskytuje sa v rodinách, u príbuzných.

„Rizikovým miestom pre vznik melanómu je tzv. dysplatický névus – znamienko, ktoré vznikne po puberte a je väčšie ako 5 mm, a má určité charakteristické vlastnosti. Približne dve tretiny melanómov však vzniká na zdravej koži, kde predtým žiadne znamienko nebolo.“ hovorí MUDr. Katarína Poláková, PhD. z Onkologického ústavu sv. Alžbety v Bratislave. „Každý z nás by mal spozornieť, ak znamienko mení farbu, tvar, veľkosť ,alebo sa na jeho povrchu objaví krvácanie, či mokvanie. V takomto prípade je dôležité vyhľadať lekára, pretože včasný záchyt dáva väčšiu šancu na úspešný zákrok.“

Na rozvoj ochorenia vplýva okrem genetickej náchylnosti predovšetkým UV žiarenie, takže nadmerné slnenie, alebo opakované spálenie kože môže viesť k spusteniu celého procesu. Malígny melanóm patrí k nádorom s veľmi agresívnym správaním, ak sa nezachytí včas môže metastázovať a končiť smrteľne.

Diagnostika

„Malígny melanóm je dôležité zachytiť čo najskôr, hovorí MUDr. Katarína Poláková, PhD. „Pokiaľ sa ho podarí zachytiť v prvých štádiách závažnosti je veľká pravdepodobnosť, že liečba bude úspešná. Lekár zisťuje pomocou klinického a dermatoskopického vyšetrenia vonkajšie charakteristiky melanómu a pomocou nich určuje rozsah chirurgického zákroku. Pomocou zobrazovacích vyšetrení (ultrazvuk, CT, magnetická rezonancia, pozitrónová emisná tomografia) sa zisťuje prípadné rozšírenie melanómu do iných orgánových systémov.

Lepšiu prognózu majú pacienti s melanómom na končatinách, než s melanómom na trupe.

Liečba

Ako sa začne liečebný postup závisí od štádia melanómu. Melanóm je druh rakoviny, ktorý sa môže šíriť veľmi rýchlo, preto jeho skorý záchyt je veľmi dôležitý a môže zachrániť život. V prvých fázach je najlepšie melanóm odstrániť chirurgicky. Po chirurgickom odstránení melanómu a po definitívnom histologickom vyšetrení určí lekár ďalší liečebný postup , sledovanie klinických ,laboratórnych parametrov a sledovanie iných orgánov pomocou zobrazovacích vyšetrení. Pri závažnejších štádiách nasledujú iné postupy (vybratie oblastných lymfatických uzlín, chemoterapia, rádioterapia, imunoterapia, cielená biologická liečba).

Prevencia

Vďaka edukačným programom pre laickú verejnosť, zlepšovaniu diagnostiky kožných nádorov vo všetkých lekárskych odbornostiach , sa výrazne zvýšil záchyt melanómu vo včasných štádiách, kde chirurgické odstránenie nádoru znamená s vysokou pravdepodobnosťou i kompletné vyliečenie.

Veľkým pomocníkom je v tomto prípade osveta. Vďaka informáciám o priamom prepojení vzniku rakoviny s UV slnečným žiarením a vďaka používaniu fotoprotektívnych prostriedkov sa napríklad v Austrálii, kde bol najvyšší výskyt melanómu, podarilo znížiť výskyt rakoviny kože. V tejto súvislosti treba upozorniť, že ochranné prostriedky voči UV žiareniu s nižším SPF ako 15+ ochránia len pred spálením kože, proti riziku vzniku kožnej rakoviny treba použiť vyššie ochranné prostriedky, treba k tomu aj pravidlo, čím nižší fototyp (svetlá koža) tým vyšší ochranný prostriedok.

Nemelanómové kožné nádory.

Nemelanómová rakovina kože má u nás stúpajúcu tendenciu. „Tieto rakovinové útvary majú rôznu charakteristiku podľa toho, či ide o epitelové alebo neepitelové postihnutia ako keratóza, spinalióm, bazilióm,“ hovorí MUDr. Desana Borecká z Kožnej ambulancie II Národného onkologického ústavu v Bratislave. Spinalióm a bazilióm majú veľmi pestrý klinický obraz, vznikajú neraz relatívne rýchlo a majú tendenciu sa rýchlo rozširovať. Včasná a správna diagnostika tohto ochorenia je základným predpokladom jeho úspešnej liečby.

Pri týchto ochoreniach ide často aj o výrazne estetické poškodenie časti tváre alebo deformáciu hlavy. Je smutné, že časť pacientov prichádza na vyšetrenie s rozsiahlymi zanedbanými tumormi, ktorých terapeutické ovplyvnenie býva často veľmi zložité a pre pacientov aj psychicky ťažko zvládnuteľné.

„Liečbu volíme podľa klinicko-histologického typu ochorenia, aby sme dosiahli čo najlepší terapeutický výsledok , ale nezabúdame myslieť aj na výsledný kozmetický efekt,“ dodáva MUDr. Desana Borecká.