Dospievajúci sú jedným z najčastejších terčov smrtiaceho meningokoka.

Baktéria Neisseria meningitis, známa ako meningokok, patrí medzi najnebezpečnejšie baktérie. V prípade prepuknutia invazívnej meningokokovej infekcie môže nastať smrť do 48 hodín. Jednou z najohrozenejších vekových skupín sú okrem najmenších detí aj dospievajúci a mladí dospelí.

Tohtoročný 24. apríl, Svetový deň meningitídy, chce upozorniť na nebezpečenstvo menigokokových infekcií, ktoré môžu veľmi rýchlo postupovať a viesť k smrti alebo trvalému poškodeniu organizmu. Slovenská spoločnosť infektológov a Slovenská pediatrická spoločnosť s podporou Svetovej zdravotníckej organizácie WHO upozorňujú na závažnosť tohto ochorenia celoslovenskou osvetovou kampaňou Stopmeningokok (www.stopmeningokok.sk). „Medzi najohrozenejšie vekové skupiny patria malé deti do 4 rokov veku a druhou najohrozenejšou skupinou sú adolescenti a mladí dospelí,“ hovorí MUDr. Darina Sedláková, MPH., riaditeľka Kancelárie WHO na Slovensku. „Podľa štatistík WHO spôsobí meningokok celosvetovo ročne asi 135 tisíc úmrtí a zaraďuje sa tak medzi najnebezpečnejšie baktérie.“

Meningokok u nás

Na Slovensku sa ročne vyskytne 25 – 55 prípadov invazívnych menigokokových ochorení, pričom úmrtnosť sa pohybuje približne na úrovni 10 – 15 % prípadov. V roku 2015 spôsobila baktéria meningokoka smrť štyroch pacientov z 30 potvrdených nakazených. Najviac postihnuté vekové skupiny sú deti do 4 rokov a adolescenti a mladí dospelí vo vekovom rozpätí 15 – 24 rokov. Najmenšie deti majú navyše veľmi prudký priebeh v prípade vypuknutia invazívneho meningokokového ochorenia.

Adolescenti v centre pozornosti

Sociálna skupina dospievajúcich a mladých dospelých patrí k najviac ohrozeným práve pre častý výskyt rizikového správania, ktoré oslabuje ich imunitný systém. „Mladí ľudia často preceňujú svoje fyzické schopnosti, navyše prechádzajú obdobím plným vývinových zmien, sú na nich kladené čoraz väčšie očakávania aj zo strany ich sociálneho okolia“ hovorí Mgr. Radoslav Blaho, PhD. z Katedry psychológie FIF UK. „Prežívajú nadmernú fyzickú a psychickú záťaž spojenú so skúškami v škole, s brigádami, turbulenciami v rodinných, priateľských a partnerských vzťahoch, mnohí sa venujú výkonnostným športom. Býva to tiež túžba vyskúšať niečo nové, snaha zaujať, udržať svoje postavenie u rovesníkov, ktorá je neraz spojená s rôznymi formami rizikového správania (či už je to pitie z jednej fľaše, časté striedanie partnerov, neopatrné užívanie návykových látok, alkoholické „záťahy“ spojené s fyzickým vyčerpaním a pod.)“.

Meningokok sa navyše dobre šíri v uzavretejších skupinách – ohrozením je napríklad pobyt mladých na internáte, spoločné lyžiarske zájazdy, tábory  a večierky. Meningokok sa prenáša kontaktom, vzduchom a telesnými sekrétmi, napríklad slinami pri bozkávaní alebo kýchnutím. V kombinácii s oslabeným imunitným systémom adolescentov môže byť teda aj nevinný bozk smrteľný.

„Adolescenti sú skupinou s najvyšším výskytom baktérie v populácii, až 25 % ľudí v tejto skupine má meningokokové baktérie ako bežnú súčasť svojej mikroflóry,“ upozorňuje infektologička doc. MUDr. Katarína Holečková, PhD. „Treba dodať, že táto baktéria sa bežne vyskytuje v 5 – 15 % populácie, takže nejde o žiadnu výnimočnú baktériu. Smrteľná je len v špecifických prípadoch. V populácii cirkuluje šesť typov baktérie Neisseria meningitis (sérotypy A, B, C, W-135, X a Y), ktoré sa líšia najmä svojim regionálnym rozložením.

Meningokok

Meningitída označuje všeobecne zápal mäkkých blán mozgu a miechy. Spôsobiť ju môžu rôzne patogény, baktérie alebo aj vírusy, huby alebo parazity. Najnebezpečnejšia z meningitíd je však tá, ktorú spôsobuje práve baktéria Neisseria meningitis.

Väčšina ľudí si s meningokokom poradí bezpríznakovo, alebo sa u človeka prejaví ako banálne respiračné ochorenie. Závažné prípady však nastávajú, keď baktéria spôsobí invazívne ochorenie – dostane sa do krvného obehu a vyvolá sepsu (otravu krvi). V prípade, že sa dostane aj do mozgových blán, vyvolá meningitídu. Nebezpečný je aj tretí variant invazívneho meningokokového ochorenia, tzv. Waterhouse-Friederichsenov syndróm, čo je krvácanie do nadobličiek a ďalších častí tela. Okrem nešpecifických príznakov sa prejavuje hypotenziou a rôzne veľkými podkožnými krvavými podliatinami. Organizmus prežíva šokový stav, dochádza k postupnému zlyhávaniu jednotlivých orgánov.,“ hovorí prof. MUDr. Karol Králinský, PhD., prednosta Kliniky pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny v banskobystrickej nemocnici. Na svojom oddelení sa s prípadmi invazívnych meningokokových ochorení stretáva každý rok.

Rýchly zabijak

Inkubačná doba pri invazívnom meningokokovom ochorení je relatívne krátka 2 – 10 dní. Nástup ochorenia je však veľmi rýchly. Začína sa nešpecifickými silnými bolesťami hlavy, horúčkou alebo zvracaním. Pacient začína byť svetloplachý, zmätený a dochádza k stuhnutiu šije. Môže mať chladné končatiny, zimnicu a nevládze dýchať alebo dýcha zrýchlene. Pri týchto príznakoch je nevyhnutné okamžite volať rýchlu zdravotnú pomoc. Na tele sa začnú objavovať vyrážky a krvavé podliatiny, zväčša na hrudníku a končatinách, známe ako petéchie. Pacient upadá do bezvedomia. Tieto príznaky prichádzajú rýchlo, stav pacienta sa zhoršuje prakticky z minúty na minútu.

„Priebeh ochorenia je veľmi vážny, liečba sa musí pri podozrení na invazívne meningokokové ochorenie začať bezodkladne,“ hovorí prof. MUDr. Karol Králinský. „Pacienti prichádzajú na jednotku intenzívnej starostlivosti, dostávajú priamo do žíl vysoké dávky antibiotík a kontrolujú sa životne dôležité funkcie.“

Približne každý desiaty pacient neprežije ani pri najlepšej starostlivosti, približne pätine pacientov z tých, čo prežijú, hrozia trvalé následky, poškodenie mozgových činností, strata sluchu či nutnosť amputovať končatiny.

Prevencia

Medzi dlhoročné priority výskumu vakcinológov patrí práve ochrana pred Neisseria meningitis, pretože spôsobuje veľmi nebezpečné infekčné ochorenia s extrémne rýchlym priebehom. Prvá vakcína prišla na trh v roku 1969, dnes ponúka ochranu viacero vakcín, pričom odborná lekárska obec odporúča očkovať od jedného roka života. V niektorých krajinách sa očkovanie proti meningokokom stalo súčasťou národných očkovacích plánov, hradí sa zo zdravotného poistenia pre malé deti a práve pre veľmi ohrozenú skupinu dospievajúcich (Veľká Británia, Nemecko, Francúzsko, Španielsko, Taliansko, Rakúsko i Česká republika).

Nedeľa 24. apríl je Svetovým dňom meningitídy, nad ktorým má patronát CoMO (Confederation of meningitis organisation) spájajúca 43 národných organizácií zaoberajúcich sa hrozbami meningitídy. Na Slovensku prebieha pri tejto príležitosti osvetová kampaň Slovenskej spoločnosti infektológov a Slovenskej pediatrickej spoločnosti s podporou WHO zameraná práve na ohrozenie meningokokovými ochoreniami.

„V súčasnej epidemiologickej situácií WHO odporúča očkovanie proti meningokokom. Mňa osobne veľmi teší, že sa táto kampaň koná súčasne aj počas Svetového a európskeho imunizačného týždňa, ktorý tiež zdôrazňuje dôležitosť prevencie očkovaním,“ dodáva Darina Sedláková.

Kľúčové fakty o invazívnych meningokokových ochoreniach (IMO)

  • Veľmi rýchly postup, smrť môže nastať do 24 – 48 hodín
  • Ročne postihne celosvetovo 1,2 mil. obyvateľov, 135 tisíc prípadov je smrteľných
  • Až 15 % predstavujú smrteľné prípady
  • Až 19 % prípadov sa končia trvalým poškodením, stratou sluchu, mentálnym poškodením či nutnosťou amputovať končatiny
  • Baktéria je bežne prítomná v populácii, 5 – 15 % sú bezpríznakoví bacilonosiči
  • Najviac nosičstva meningokoka (až do 25 % vo veku 15 – 24 rokov) sa objavuje u adolescentov
  • Najrizikovejšou skupinou sú deti do 4 rokov
  • Baktérie sa môžu šíriť prostredníctvom respiračných sekrétov, ktoré sa prenášajú bozkávaním, kašľaním, kýchaním, zdieľaním cigarety alebo pitím z rovnakého pohára
  • Jediným účinným preventívnym opatrením je očkovanie, exituje viacero vakcín na jednotlivé sérotypy meningokoka