Menej poisťovacích podvodov aj vďaka novým technológiám.

Slovenská poisťovňa patrí už viac ako 12 rokov k priekopníkom boja proti poisťovacím podvodom na slovenskom poistnom trhu. Vďaka zavádzaniu nových nástrojov a pokrokových technológií pri vyšetrovaní podozrivých škôd, poklesol počet nahlásených podozrivých poistných udalostí medziročne o 10 percent.

Menej podozrení, väčšia suma podvodov.

Za rok 2015 preverili spolu 2116 podozrivých škodových udalostí v rámci životného aj neživotného poistenia, čo je o desatinu menej oproti predchádzajúcemu roku, kedy sme prešetrovali až 2354 podozrivých prípadov. Až v 93 percentách prípadov, teda v 1921 nahlásených podozrivých škodách. Celková výška odhalených podvodov dosiahla vyše 4,3 milióna eur.

Najviac prefíkaní sú „autičkári“.

Najviac podozrivých prípadov zachytili v rámci poistenia vozidiel – v havarijnom i povinnom zmluvnom poistení, ktoré tvoria viac ako polovicu zo všetkých šetrených prípadov a aj najväčšie celkové hodnoty odhalených podvodov. Výrazný úspech sme zaznamenali aj v poistení privátneho majetku, kde sme s pomocou dávnejšie otestovaného hlasového analyzátora prešetrili 630 podozrení na podvod. Špeciálny softvér izraelskej spoločnosti používa Allianz – SP ako jediná poisťovňa na Slovensku.

Fiktívne úrazy.

V rámci poistných udalostí zo životného poistenia za minulý rok preverili 119 podozrivých prípadov s hodnotou cez 69-tisíc eur. Najviac hlásení tvorili fiktívne drobné úrazy, najmä poškodenia mäkkých tkanív, a to až 105 prípadov. Vyskytli sa aj prípady neoprávneného požadovania odškodnenia za chirurgický úkon, ktorý nebol vykonaný a riešili sme tiež prípad neoprávnene požadovanej úhrady plnenia za práceneschopnosť v prípade choroby, ktorá vznikla pred dátumom vzniku poistenia.

Detektívi poisťovne.

Pri skúmaní podozrivých prípadov Allianz – SP čoraz viac využíva elektronické informácie dostupné na verejných portáloch, ktoré pomáhajú porovnať skutočný stav poisteného predmetu so stavom deklarovaným zo strany klienta. „Ak máme pochybnosti, nasleduje konkrétne prešetrenie, ktoré robia naši odborníci – bývalí detektívi, ktorí sú školení na prácu súvisiacu so zberom informácií a vyšetrovaním nejasných okolností jednotlivých prípadov. Za každou, hoci aj najlepšou technológiou, či nástrojom, musí byť vždy adekvátne znalý človek, aby dokázal posúdiť výsledky, ktoré technológia odhalí.

Najviac podozrivých je v Žilinskom a Banskobystrickom kraji.

Z regionálneho a geografického hľadiska Allianz – SP prešetrovala najviac podozrivých prípadov v Žilinskom a Banskobystrickom kraji (spolu 764 prípadov), kde celková suma pokusu o podvod dosiahla aj najvyššiu hodnotu, takmer 2 milióny eur (1,83 mil. eur), a to tak za životné ako aj za neživotné poistenie. Na druhom mieste s počtom šetrení aj percentom odhalených podvodov skončil Nitriansky a Trenčiansky kraj, nasledoval Bratislavský a Trnavský kraj a najmenej podozrení sme zaznamenali v Košickom a Prešovskom kraji.