Manažment škôl je utopený v legislatíve.

Vo štvrtok 26. novembra sa v Bratislave uskutoční už 8. ročník odbornej konferencie pre vedúcich pracovníkov škôl s názvom ŠKOLA 2015/2016. Téma tohtoročnej konferencie znie: „MANAŽMENT ŠKOLY UTOPENÝ V LEGISLATÍVE – Hodíme vám záchranné koleso“.

Odborná konferencia je určená riaditeľom a zástupcom riaditeľov materských, základných, stredných škôl a základných umeleckých škôl, ale rovnako tak aj učiteľom a zriaďovateľom. Záštitu nad 8. ročníkom odbornej konferencie ŠKOLA 2015/2016 prevzala JUDr. Jana Dubovcová, verejná ochrankyňa práv.

Jednodňová konferencia sa uskutoční v dvoch mestách: v Bratislave 26. novembra 2015 a v Košiciach  1. decembra 2015. Organizátorom je odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko, ktoré na našom trhu pôsobí už viac ako 16 rokov a svojou činnosťou podporuje kvalitu vzdelávania. „Tak, ako každý školský rok, aj tento priniesol pedagogickým zamestnancom celý rad nových nariadení a legislatívnych úprav, ktoré musia zahrnúť v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu do svojej práce. Práve preto, aby sme ich v spleti  nových predpisov zorientovali, pravidelne na jeseň organizujeme toto podujatie, ktoré má už medzi riaditeľmi škôl svoju tradíciu,“ povedala Mgr. Mira Schrimpelová, konateľka RAABE Slovensko. Dopoludňajší program budú pre všetkých účastníkov konferencie tvoriť prednášky. Tohtoročnou novinkou bude možnosť vybrať si popoludňajší program – z ponuky štyroch workshopov si účastníci môžu zvoliť dva, ktoré ich zaujímajú najviac.

Účastníci konferencie by mali získať odpovede na otázky typu: akým spôsobom získať finančnú dotáciu na školu v prírode a kurzy, aké sú povinnosti základných škôl vo vzťahu k duálnemu vzdelávaniu, ako naučiť žiakov samostatnosti, spolupráci a zodpovednosti za svoju prácu. „Aj v tomto roku budú  prednášať renomovaní odborníci, ktorí sa dlhodobo venujú konkrétnej problematike. Veľmi nás teší, že svoju účasť prisľúbili aj zástupcovia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR,“ uviedla Mira Schrimpelová.

O novinkách vo financovaní – najmä vo vzťahu k poslednej novele zákona č. 597/2003 Z.z. – v svojom vystúpení prítomných riaditeľov škôl poinformuje Ing. Jana Sládečková, PhD., riaditeľka odboru financovania regionálneho školstva MŠVVaŠ SR. V prednáške podá podrobné informácie o financovaní škôl v prírode a kurzov pohybových aktivít v kalendárnom roku 2016. O povinnostiach základných škôl vo vzťahu k duálnemu vzdelávaniu so zreteľom na zmeny, ktoré prináša zákon č. 61/2015 Z.z., budú riaditeľov informovať Ing. Marián Galan, generálny riaditeľ sekcie regionálneho školstva a JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., riaditeľka odboru legislatívy a aproximácie práva MŠVVaŠ SR. Ťažiskom ich vystúpenia bude vysvetlenie systému duálneho vzdelávania a jeho základných atribútov s dôrazom na zapojenie sa a na úlohy základných škôl, vrátane špecifík prijímacieho konania. Predstavia zmeny týkajúce sa typov stredných odborných škôl, ktoré si žiak môže vybrať ako prípravu na svoje budúce povolanie, ako aj zmeny v spôsoboch praktického vyučovania a miestach výkonu praktického vyučovania s cieľom, aby základné školy mohli svojim žiakom zabezpečiť dostatočnú informovanosť o tom, aké majú možnosti budúcej praktickej prípravy na povolanie.

Popoludňajší program konferencie budú tvoriť štyri workshopy, z ktorých si účastníci môžu zvoliť dva podľa preferencie. Medzi najzaujímavejšie bude určite patriť workshop českých kolegov z Pedagogickej fakulty Západočeskej univerzity v Plzni – Mgr. Jana Krotkého, Ph.D. a Mgr. Petra Simbartla, Ph.D. Účastníkom predstavia netradičné prístupy k výučbe technicky orientovaných predmetov v základnej škole a priblížia nové, alternatívne spôsoby vo vyučovaní vzdelávacej oblasti Človek a svet práce. Zamerajú sa na vedenie atraktívnej a zmysluplnej výučby, ktorá žiaka motivuje nielen k dobrým výsledkom, ale aj k celoživotným aktivitám v oblasti technických a prírodných vied. Skupina pedagógov zo ZŠ Senica sa účastníkom konferencie pokúsi počas workshopu ukázať, ako žiakov naučiť samostatnosti, spolupráci a zodpovednosti za svoju prácu prostredníctvom tzv. daltonského plánu. Je to alternatívny prvok ku klasickému vyučovaniu, ktorý sa im osvedčil.

Na minuloročnej konferencii sa zúčastnilo vyše 200 frekventantov a organizátor predpokladá podobnú účasť aj tento rok. Profily všetkých lektorov nájdete TU. Podrobný program 8. ročníka konferencie ŠKOLA 2015/2016 si môžete prečítať TU.