Prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD.

Cukrovka 2. typu skracuje priemernú dĺžku života približne o 10 rokov. Za dve tretiny úmrtnosti sú zodpovedné kardiovaskulárne choroby  ako srdcový infarkt  a mozgová porážka.

Doteraz používané lieky na cukrovku zabraňovali hlavne poškodeniu drobných ciev a s nimi spojených komplikácií ako slepota, zlyhanie obličiek a amputácia dolnej končatiny. Tieto lieky však, až na jednu výnimku, neviedli k zníženiu výskytu kardiovaskulárnych ochorení a s nimi spojenej úmrtnosti.

Výsledky štúdie s nedávno uvedeným antidiabetickým liekom empagliflozínom (Jardiance, BI) ukázali významné zníženie úmrtnosti na kardiovaskulárne ochorenia, ako aj celkovej úmrtnosti u vysoko rizikových diabetikov so súčasným kardiovaskulárnym ochorením. V praxi to znamená, že na každých 1000 pacientov liečených jeden rok empagliflozínom sa darí zabrániť celkovo 9 úmrtiam. V priebehu troch rokov trvania štúdie sa zabránilo jednému z troch úmrtí na kardiovaskulárne ochorenia.

Výsledky štúdie ukazujú, že liečba empagliflozínom má dostatočné vedecké dôkazy, aby sa tento liek mohol stať trvalou súčasťou liečby diabetikov 2. typu, ktorí už sú postihnutí kardiovaskulárnym ochorením, pričom môže viesť k predĺženiu života pacientov.

Prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD. je profesor pre odbor vnútorné choroby na UPJŠ LF v Košiciach, diabetológ UN L. Pasteura, člen Excelentného tímu pre výskum aterosklerózy (EXTASY)