Úrokové sadzby sa zvyšovať nebudú

Podľa prieskumu Market Outlook 2020 pre trh EMEA, ktorý realizovala svetová realitno-poradenská spoločnosť CBRE, sa v dôsledku pomalšieho globálneho obchodu spomalí aj ekonomický rast v rámci Európy. Úrokové sadzby a miera inflácie aj naďalej ostanú na nízkej úrovni pod cieľovou hranicou.

Obchodné napätie, ktoré vládne medzi USA a EÚ je pre Európu stále najväčším rizikom, pričom  akákoľvek eskalácia tohto konfliktu s najväčšou pravdepodobnosťou povedie k poklesu dopytu po európskom exporte. Trh práce ostane aj napriek tomu silný a urýchlenie nárastu miezd vo viacerých krajinách bude aj naďalej podporovať dopyt európskych spotrebiteľov. Očakáva sa, že obchodné napätie a neistota súvisiaca s Brexitom budú pretrvávať aj v roku 2020, čo bude mať vplyv aj na rast HDP v eurozóne. Predpokladá sa, že ostane na úrovni 1 % ročne do rokov 2020 a 2021.

Kancelárske budovy

Lízingy v rámci kancelárskych priestorov sa v roku 2019 v porovnaní s rokom 2018 znížili, čo odráža nielen pomalší hospodársky rast, ale aj mieru zamestnanosti v kanceláriách v rámci západoeurópskej ekonomiky. Môžeme predpokladať, že pokles bude pretrvávať aj v roku 2020, k čomu prispeje aj očakávaný nedostatok na strane ponuky na niektorých trhoch. V najbližšom období sa však pomerne prísne podmienky trhovej ponuky  zmiernia, a to najmä v dôsledku novej výstavby, ktorá zaznamená rast nad úrovne z posledných dvoch rokov.

Maloobchod a logistika

Výkonnosť maloobchodu a logistiky bude v roku 2020 poháňaná základnými hospodárskymi ukazovateľmi , ale aj rastom elektronického obchodovania v rámci celej Európy. Vyhliadky maloobchodných nehnuteľností v rámci kontinentálnej Európy pritom vyzerajú pozitívnejšie ako v Spojenom kráľovstve. Je to spôsobené nižším percentom v rámci online nákupov, väčšími očakávaniami hospodárskeho rastu, úplnou absenciou alebo nižšou úrovňou daní z nehnuteľností a odlišnými štruktúrami prenájmov. Očakáva sa, že výnosy maloobchodu vo väčšine európskych miest ostanú na rovnakej úrovni alebo sa môžu dokonca zvýšiť. Síce stabilný, no zároveň spomaľujúci sa hospodársky rast v celej kontinentálnej Európe prinesie úžitok hlavne odvetviu logistiky, spolu s očakávaným  štrukturálnym posunom smerom k internetovému maloobchodu. Výnosy v rámci logistického sektora by mali na väčšine hlavných európskych trhov ostať aj naďalej nezmenené.

Nájomné bývanie

Aj v prípade sektoru nájomného bývania môžeme v roku 2020 očakávať zvyšujúci sa objem investícií. V mnohým krajinách totiž čoraz viac ľudí aktuálne uprednostňuje prenájom nehnuteľnosti pred kúpou. Zároveň v sektore nájomného bývania môžeme vidieť nárast nielen domáceho, ale aj medzinárodného kapitálu hľadajúceho investičné príležitosti v tomto segmente. Legislatíva však v tomto smere ostáva aj naďalej problémom, napríklad v otázke opatrení v rámci kontroly prideľovania nájomných bytov. Vlády sa totiž snažia riešiť otázku cenovej dostupnosti, ktorá predstavuje pre investorov kľúčové riziko.

Hotelierstvo a služby

Európske hotely v roku 2019 prekonali v rámci svojej prevádzkovej výkonnosti a obsadenosti ostatné kľúčové segmenty na trhu. Nárast dopytu po týchto službách sa očakáva aj v roku 2020. Výsledkom toho môže byť práve to, že inštitucionálni investori budú vo zvýšenej miere zvažovať práve prevádzkové investície do hotelov. Predpokladom je, že v roku 2020 bude práve takýto inštitucionálny kapitál tvoriť viac ako 30 % objemu všetkých obchodných transakcií v rámci hotelov v Európe.

Budúcnosť prevádzkových nehnuteľností a dátových centier v Európe

Prevádzkové nehnuteľnosti, ako napríklad zdravotnícke budovy či domovy dôchodcov, sa už nepovažujú za doménu oportunistických investorov. Investori majú totiž v tejto oblasti čoraz viac skúseností a trh prevádzkových nehnuteľností v roku 2020 ostane ústredným bodov investičných stratégií nielen v prípade už existujúcich, ale aj nových investorov. Nosnými črtami tohto trhu nehnuteľností sa stane vznik nových partnerských štruktúr  a súlad cien v rámci rozličných  trhov.

S veľkou pravdepodobnosťou sa v roku 2020 urýchli aj rozvoj dátových centier v Európe. Urýchlenie ich vývoja spôsobí kombinácia súkromných celoeurópskych prevádzkovateľov spolu s americkými real-estate investičnými trustmi . Obmedzenia v rámci dostupnosti pôdy či energie v kľúčových centrách sa však v tomto prípade stávajú výzvou. Vedú totiž automaticky nielen k zvyšovaniu cien pozemkov v prípade dočasných dátových centier, ale aj rastúcemu záujmu o nové lokality. Dopyt používateľov služieb dátových centier bude v roku 2020 poháňaný prevažne najväčšími poskytovateľmi cloudových služieb v USA.

Slovenský trh očakáva rekordný rok v rámci objemu transakcií

„Keďže región strednej a východnej Európy (CEE) sa čoraz viac začleňuje do celoeurópskeho investičného trhu, v blízkej budúcnosti budeme svedkami prílevu nového medzinárodného kapitálu práve do tejto časti kontinentu. Trhy nájomníkov v regióne strednej a východnej Európy prekonávajú zvyšok kontinentu a to sa prejaví agresívnejšími výnosmi v segmente transakcií kancelárskych priestorov naprieč metropolami CEE,“ opisuje Anthony Selman, riaditeľ oddelenia investičných nehnuteľností pre región strednej a východnej Európy a Slovensko spoločnosti CBRE.

„Kapitál si taktiež hľadá cestu v investíciách do rezidenčných nehnuteľností, a aj tu môžeme očakávať niekoľko významných transakcií na každom z trhov strednej a východnej Európy. Celkové očakávania objemu investícii zostávajú v 2020 pre strednú a východnú Európu naďalej vysoké. Konkrétne na Slovensku bolo niekoľko veľkých transakcií v závere minulého roka odložených do 2020, a preto očakávame rekordný rok s objemom transakcií blížiacim sa k jednej miliarde eur,“ uzatvára Selman.