Nezľaknite sa nových výstrah na čistiacich prípravkoch.

Na potenciálne riziká od 1. júla 2015 upozorňujú v súlade s nariadením Európskej únie o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (CLP) výrobcovia na svojich výrobkoch novým, výraznejším značením. Výraznejšie označovania prichádzajú aj napriek tomu, že sa nezmenilo zloženie tovaru, hovoria výrobcovia čistiacich prostriedkov zastúpení v Slovenskom združení pre značkové výrobky.

Ochrana na európskej úrovni.

Od 1. júla tohto roka našli spotrebitelia nové označenia na produktoch určených na upratovanie domácností ako aj na ďalších výrobkoch s obsahom chemických látok. Cieľom európskeho nariadenia o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (tzv. CLP) je zmenšiť riziko spojené s nedorozumením, nesprávnym uskladňovaním a nevhodným používaním čistiacich prostriedkov.

Legislatíva predpisuje povinné prvky – symboly, text, farby – ktoré sú rovnaké v rámci celej Európskej únie. V porovnaní s doterajšími predpismi má nová legislatíva prísnejšie kritéria klasifikácie prípravkov týkajúce sa bezpečnosti pre zrak, pokožku a životné prostredie. To by sa malo zabezpečiť vysokú úroveň ochrany zdravia ľudí a životného prostredia. Výrobcovia dostali dvojročné prechodné obdobie (2015-2017), počas ktorého môžu dopredať výrobky označené „po starom“.

Spotrebitelia sa však nemusia báť. Nové označenie neznamená, že zloženie spomínaných produktov sa stalo nebezpečnejším.

„Výrobca musí upozorňovať na svojich výrobkoch novým, výraznejším značením a to aj napriek tomu, že nezmenil ich zloženie. Stále však platí, že čistiace prípravky je dôležité používať bezpečným spôsobom, v súlade s návodom na použitie“ vysvetľuje výkonný riaditeľ Slovenského združenia pre značkové výrobky, Ľubomír Tuchscher a dodáva, že spotrebiteľom táto zmena prináša viacero výhod, „tou najdôležitejšou je väčšia informovanosť. Vďaka novému značeniu budú presne vedieť, ako s daným produktom správne zaobchádzať.“

Viac informácií o zmene označovania nájdete na stránke www.cleanright.eu, ktorá je dostupná aj v slovenčine.

Výskum z Holandska: Deti pri možnosti voľby dajú prednosť čistiacim prostriedkom pred hračkou.

Každodenná prax dokazuje, že v bežných domácnostiach je stále riziko nesprávneho použitia a skladovania chemických látok a tým aj vystavenia nebezpečenstvu nesprávnym použitím tých najzraniteľnejších, teda detí. Dokazuje to aj výskum realizovaný Holandským úradom pre potraviny a spotrebiteľský tovar (NVWA). V týchto dňoch informoval o  teste, v ktorom postavili deti pred jednoduchú voľbu, aby zistili čo sa stane, ak dajú rodičia deťom na výber medzi hračkou a čistiacim prostriedkom. Deti si vybrali chemikáliu pred hračkou v siedmych z desiatich kombinácií. Holandskí odborníci preto vyzývajú rodičov, aby uskladňovali domácu chémiu mimo dosahu detí, nedali im tak možnosť voľby a znížili riziko nesprávneho použitia výrobku.

K výzve sa na Slovensku pripája aj Národné toxikologické informačné centrum.