Chránime našich pacientov, očkujeme sa proti chrípke.

Chrípka je známe ochorenie s veľkým potenciálom rýchleho šírenia a potenciálom vytvárania epidémií. V zdravotníckych zariadeniach, najmä v tých, kde ležia pacienti s chronickými ochoreniami ako diabetes mellitus, závažnými kardiovaskulárnymi chorobami, onkologickými ochoreniami, môže mať chrípka fatálne následky. Projekt „Chránime našich pacientov, očkujeme sa proti chrípke“ ukazuje, že si lekári a zdravotnícki pracovníci uvedomujú dôležitosť zodpovedného prístupu k pacientom.

Vírus chrípky predstavuje pre dispenzarizovaných a chronicky chorých pacientov veľmi vysoké riziko, keďže ich imunitný systém je oslabený základným ochorením a neraz aj vyšším vekom. Úlohou lekárov je minimalizovať možnosť prenosu neželaných infekcií, vrátane chrípky.

„Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odporúča, aby sa proti chrípke dali zaočkovať všetci  zdravotnícki pracovníci, ktorí prichádzajú do priameho kontaktu s pacientmi. Ochránia tak svoje zdravie a zároveň vytvoria bariéru pred ďalším šírením ochorenia ,“ hovorí MUDr. Darina Sedláková, MPH, riaditeľka Kancelárie WHO na Slovensku.

Čím viac zdravotníckych pracovníkov bude očkovaných na pracovisku, tým väčšia bariéra sa vytvára medzi vonkajším prostredím, potenciálnou vírusovou chrípkovou nákazou a pacientom.

O projekte:

Projekt na podporu ochrany pacientov proti chrípke organizuje Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť (SEVS) s finančnou podporou spoločností Sanofi Pasteur a Mylan.  Cieľom projektu je upozorniť primárne lekárov, sestry a ďalších zamestnancov zdravotníckych zariadení na potrebu očkovania.

„Cieľom projektu je aktivizovať zdravotnícke zariadenia, najmä také, ktoré sa starajú o chronických, dlhodobo chorých a starších pacientov, aby vo svojich pracovných kolektívoch vnímali očkovanie proti chrípke nielen ako ochranu samých seba, ale aj a najmä ako ochranu svojich pacientov,“ hovorí doc. MUDr. Zuzana Krištúfková, predsedníčka SEVS.

„Veľmi nás teší, že máme možnosť podporiť a zapojiť sa do vzdelávacieho projektu, ktorý si kladie za cieľ zvýšiť povedomie odbornej verejnosti, ako aj chronických pacientov o dôležitosti a význame očkovania proti chrípke. Všeobecne zaočkovanosť proti chrípke dosahuje na Slovensku veľmi nízku úroveň, a preto je v prvom rade dôležitá osveta a vzdelávanie verejnosti,“ hovorí Ing. Beáta Kujanová, komunikačná manažérka spoločnosti Sanofi.

Zdravotnícke zariadenia a ambulancie, ktorých 50% a viac zamestnancov bude  zaočkovaných proti chrípke získajú certifikát projektu Chránime našich pacientov.

Zdravotnícke pracoviská, nemocnice, oddelenia, ambulancie sa môžu zapojiť do projektu prostredníctvom stránky www.chranimenasichpacientov.sk.

Ochrana pacienta – vytváranie bariéry.

Očkovanie proti chrípke nie je iba ochranou samotného očkovaného, ale je aj ochranou okolia. Očkovaný človek vírus neprenáša.

Lekári v zdravotníckych zariadeniach prichádzajú do styku s ľuďmi, ktorí patria do rizikových skupín. Pacienti – onkologickí, diabetickí, s kardiovaskulárnymi ochoreniami a pod. majú oslabený imunitný systém. Lekár, ktorý pracuje v prostredí so zvýšeným výskytom nebezpečných vírusov, je pritom osoba, ktorá môže vírus prenášať.

Na to, aby sa vírus aktivoval, však musí mať vhodné prostredie a tým očkovaný človek nie je. Preto je dôležité, aby zdravotnícki pracovníci vytvárali bariéru okolo pacientov a chránili ich aj tým, že sami budú zaočkovaní a teda výrazným spôsobom znížia riziko prenosu vírusu.

Ako lekári sme viazaní morálnou a profesionálnou povinnosťou chorým slúžiť a byť im na úžitok. Jednou z ciest je aj to, že svojich pacientov nebudeme ohrozovať ochoreniami, voči ktorým dnes lekárska veda pozná účinnú ochranu očkovaním,“ dodáva MUDr. Z. Krištúfková.

Z tohto pohľadu ochrany pacienta sa odporúča aj očkovanie blízkych kontaktov pacienta (členovia rodiny, ošetrovateľ), aby sa aj pri návštevách v nemocnici či v domácom prostredí minimalizovali riziká spojené s prenosom vírusu chrípky. Očkovanie je aj pre sezónu 2015/2016 pre všetkých poistencov zdravotných poisťovní zdarma.