Vývoj úsporných osobných vozidiel považujú mladí Európania za hlavnú úlohu snáh o trvale udržateľnú dopravu.

Európski príslušníci „Generácia tisícročia” si želajú ekologickú budúcnosť a uvedomujú si, akú rolu by v nej mala zohrať trvale udržateľná cestná technika. Podľa aktuálnych výsledkov ankety spoločnosti Goodyear Dunlop Tires Europe (GDTE) a organizácie ThinkYoung väčšina z nich (59,3 %) predpovedá, že v nadchádzajúcich desiatich rokoch bude pre automobilový priemysel najdôležitejšou úlohou konštrukcia trvale udržateľných vozidiel s mimoriadnym dôrazom na minimalizáciu dopadov na životné prostredie.

Ďalší rozvoj dopravy a mobility bude mať zásadný význam, aby bolo možné do budúcnosti držať krok s požiadavkami rastúcej svetovej populácie, napovedá posledný prieskum spoločnosti Goodyear. „ThinkGoodMobility“ monitoroval názory viac ako dva a pol tisíc vysokoškolských študentov prírodných vied, technických a inžinierskych odborov, umenia, dizajnu a matematiky z dvanástich európskych krajín, ktorí budú vytvárať podobu mobility v roku 2025. S cieľom posunúť túto generáciu v čase a pomôcť jej uvedomiť si, aké výhody môže budúca mobilita priniesť, štúdia ponúka detailný pohľad na to, čo nová generácia považuje za hlavné úlohy a zodpovedajúce rozvojové potreby v oblasti mobility.

Úsporné vozidlá v ohnisku úsilia o trvale udržateľnú dopravu.

Tvárou v tvár stále rastúcemu počtu obyvateľov a zodpovedajúcemu nárastu osobnej cestnej dopravy takmer polovica oslovených mladých ľudí (49 %) vyjadrila názor, že prioritou úsilia o trvale udržateľný rozvoj v automobilovom priemysle a v doprave by v roku 2025 mali byť úsporné vozidlá.

Významne viac ako 27 % bolo takých, ktorí za hlavnú prioritu považujú investície do systémov verejnej dopravy. To naznačuje, že mladí Európania očakávajú zlepšovanie celkovej udržateľnosti dopravy a neprajú si, aby bola do budúcnosti obmedzovaná ich možnosť voľby a pohybu, ktorej sa dnes tešia. V skutočnosti plných 85 % z nich verí, že za desať rokov budú mať vlastné osobné vozidlo.

Ďalšie hlavné úlohy trvale udržateľného rozvoja v budúcej dekáde zahŕňajú vývoj inteligentnej techniky na zvyšovanie účinnosti vozidiel (24,1 %), inteligentné riadenie dopravy (17,1 %) a ekologické a prispôsobivé pneumatiky (18,1 %). To všetko predstavuje čiastkové faktory ďalšieho zvyšovania efektívnosti vozidiel. V odpovedi na konkrétnu otázku týkajúcu sa pneumatík bola druhou najčastejšie sa opakujúcou charakteristikou mimoriadna úspora spotreby paliva (32,9 %).

Mladí Európania nechcú, aby sa na nich budúce generácie pozerali ako na nečinnú generáciu,” povedal Jean-Pierre Jeusette, generálny riaditeľ Goodyear Innovation Center v Luxembursku. „Ako sa budeme približovať k roku 2025, tlak na ochranu životného prostredia sa bude naďalej zvyšovať a mladí ľudia budú pozerať na výrobcov automobilov i pneumatík a očakávať, že sa vydajú smerom vývoja nových riešení v ďalšom znižovaní emisií. V spoločnosti Goodyear priebežne investujeme, aby sme dokázali splniť súčasné i budúce požiadavky zákazníkov a práve preto sme pozvali zástupcov mladej generácie, aby svoju víziu trvale udržateľnej mobility v roku 2015 zdieľali s nami. Popri automobilovom priemysle dávajú podnet i výrobcom pneumatík, aby ponúkali vysoko úsporné pneumatiky, ktoré znižujú objem emisií CO2 a šetria zákazníkom peniaze.“

Výzva k regulačným opatreniam a k štátnej podpore v záujme zvyšovania palivovej hospodárnosti.

Trvale udržateľný rozvoj osobnej dopravy a prianie zvyšovať efektívnosť a znižovať spotrebu vozidiel považujú príslušníci „Generácia tisícročia“ za také zásadné, že si dokonca prajú zavádzanie regulačných opatrení, ktoré by mohli zabezpečiť ich víziu budúcnosti. Na otázku, aké regulačné opatrenia by považovali za zásadné pre dopravu v roku 2025, najčastejšou odpoveďou boli emisné limity (44,6 %), ďalej odporúčania na využívanie verejnej dopravy (34,2 %). Celkove 35,7 % opýtaných považuje za zásadné podporiť úsporné vozidlá a rovnako 27,9 % je za štandardizáciu palív.

„Mladí ľudia majú väčšie povedomie o dopadoch na životné prostredie, a preto požadujú, aby priemysel včas reagoval s ponukou produktov a služieb, ktoré zabezpečia prechod k udržateľnej mobilite v budúcnosti,” dodal Jean-Pierre Jeusette. „Zatiaľ čo od priemyslu očakávajú napredovanie, súčasne si uvedomujú potrebu vládnej intervencie v podobe odporúčaní a regulačných opatrení. Tie by mali umožniť rýchlejší pokrok a nástup väčšieho počtu úsporných vozidiel a pneumatík. Napríklad súčasné označovanie pneumatík štítkami vyvolalo skokovú zmenu a prinútilo priemysel ďalej posilňovať inovačné úsilie a zlepšovať technológiu výroby pneumatík.”

Metodológia ankety.

Anketu realizoval Think Young na zákazku spoločnosti Goodyear v záujme lepšieho porozumenia názorom mladých ľudí na budúcnosť mobility. Obsahovala 15 otázok, na ktoré odpovedali respondenti vo veku 18 až 30 rokom spomedzi študentov prírodných vied, technických a inžinierskych odborov, umenia, dizajnu a matematiky z dvanástich európskych krajín: Nemecka, Francúzska, Talianska, Spojeného kráľovstva, Luxemburska, Slovinska, Belgicka, Holandska, Španielska, Poľska, Švédska a Turecka. Celkove 2564 z nich vyplnilo celú online anketu. Prieskum v teréne prebiehal od mája do júna 2015.