Rosatom predstavil európskym expertom moderné technológie v oblasti odstávky jadrových objektov.

Na medzinárodnej konferencii ECED 2015 East and Central European Decommissioning, ktorá sa uskutočnila v dňoch 23. – 25. júna v Trnave, predstavil Alexander Ermakov z Federálneho centra jadrovej a radiačnej bezpečnosti (FCJRB) v Moskve najnovšie technológie v oblasti bezpečného ukončenia využívania jadrových objektov.

Cieľom medzinárodnej konferencie ECED 2015, organizovanej Slovenskou nukleárnou spoločnosťou (SNUS), bola výmena skúseností a poznatkov v oblasti odstávky jadrových a rádioaktívnych objektov v krajinách Európy.

Alexander Ermakov predstavil komplexný prístup zaistenia radiačnej bezpečnosti a riadenia procesu zaobchádzania s rádioaktívnymi odpadmi pri ukončovaní prevádzky radiačne nebezpečného objektu. Na príklade realizácie jedného takéhoto projektu opísal Alexander Ermakov rozpracované dokumenty, ktoré zahŕňali pracovné inštrukcie a metodické odporúčania zahŕňajúce všetky etapy práce na uvedenie budovy alebo zariadenia do radiačne bezpečného stavu počas procesu ukončovania prevádzky rádioaktívnych zariadení.

„Rosatom má veľké skúsenosti a jedinečné kompetencie tak pokiaľ ide o ukončovanie činnosti jadrových elektrární, ako aj ďalších rádioaktívnych objektov. Zahraničným partnerom je schopný poskytnúť najnovšie technológie v tejto oblasti,“ povedal Alexander Ermakov.

Súčasne zdôraznil, že na základe dlhoročných skúseností môžu ruskí špecialisti detailne plánovať celý proces ukončenia práce jadrového zariadenia. V prípravnej dokumentácii a plánovania, ktoré predstavujú najdôležitejšiu časť procesu, je rozpracovaný každý krok: spôsob merania úrovne radiácie, meracie metódy, spôsob demontáže zariadenia a jeho technologických častí, proces bezpečnej nakládky atď. Toto všetko umožňuje optimalizovať proces ukončenia práce z hľadiska skrátenia termínov a zníženia nákladov.

Federálne centrum jadrovej a radiačnej bezpečnosti (FCJRB) bolo založené v roku 2007 na základe uznesenia vlády Ruskej Federácie. FCJRB, a.s. predstavuje vedúcu spoločnosť divízie Back End, na ktorej zariadeniach pracuje viac ako 10 tisíc ľudí.

Back End Business Group disponuje jedinečným výskumným centrom, umožňujúcim realizovať základný aj aplikovaný výskum v oblastiach jadrovej fyziky, jadrovej chémie a životného prostredia.

Technologicky jedinečné centrum venuje pozornosť celému spektru činností, ktoré sú spojené s ukončovaním prevádzky jadrových zariadení: výskum v oblasti vyhoreného paliva (OJT), oddelenie rádioaktívnych odpadov (RAO) a ukončovanie činnosti jadrových a radiačne nebezpečných objektov. Vyvíja technológie pre rôzne druhy prác, tvorba technickej dokumentácie, koncepcií, stratégií aj programov a tiež projektuje objekty a technické zariadenia pre manipuláciu s vyhoretým palivom, rádioaktívnym odpadom a izotopovou výrobou.