Predávate vozidlo cez víkend alebo štátny sviatok?

Predaj vozidla cez víkend alebo štátny sviatok sa mnohým motoristom nemusí vyplatiť. Vozidlo predali, ale následne ho neboli schopní previesť na nového majiteľa, pretože sa im ho nepodarilo primäť k doloženiu plnej moci. Na túto skutočnosť upozornil zákaznícky ombudsman AAA AUTO Alexander Štefuca. Podľa polície v takomto prípade existuje prakticky už iba súdne riešenie.

„V poslednej dobe sa množia dotazy predávajúcich, ktorí nie sú schopní svoje predané vozidlo previesť na kupujúceho. Predajca tak oficiálne ďalej zostáva majiteľom vozidla, musí platiť povinné zmluvné poistenie za auto a chodia mu pokuty za priestupky, ktoré zavinil kupujúci. Dôvodom je predaj vozidla cez víkend alebo štátny sviatok a nedostatočná informovanosť predávajúcich,“ komentuje situáciu Štefuca.

Od 1. januára 2016 totiž platí novela zákona č. 8/2009 z. z. o cestnej premávke. Podľa nej je majiteľ vozidla povinný pri oznámení zmeny prevodu držby na inú osobu uviesť potrebné údaje o kupujúcom, ktorého orgán Policajného zboru zapíše do osvedčenia o evidencii nového majiteľa. Ak kupujúci nie je osobne prítomný, Polícia túto zmenu zapíše len po predložení písomnej alebo elektronickej plnej moci s osvedčeným podpisom kupujúceho alebo dokladu o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu s osvedčeným podpisom kupujúceho.

Pokiaľ ľudia predávajú autá sami počas víkendu alebo sviatku, je nutné vopred dohodnúť dostupnosť notárov. V takom prípade je ale potrebné počítať zo zvýšenými nákladmi, ktoré môžu notári požadovať – a to jednak pokiaľ ide o zvýšenie odmeny a potom aj pokiaľ ide o náhradu za stratu času, ak notár bude mať prísť k zákazníkom. Cez víkendy a ostatné dni pracovného pokoja patrí v zmysle vyhlášky Ministerstva spravodlivosti notárovi odmena zvýšená o 50 % a k tomu aj náhrada za stratu času pri úkonoch vykonávaných mimo jeho sídla alebo mimo miesta konania jeho úradných dní za čas strávený cestou do tohto miesta a späť. Táto náhrada je 3,32 eura za každú, aj začatú polhodinu.

„V prípade, že sa kupujúci odmieta osobne zúčastniť pri prevode držby vozidla a nie je ani ochotný udeliť predávajúcemu splnomocnenie s osvedčeným podpisom, prípadne doložiť doklad o nadobudnutí vozidla s osvedčeným podpisom, nie sú splnené podmienky podľa § 116 ods. 4 zákona č. 8/2009 Z. z. V takomto prípade nie je možné tento evidenčný úkon vykonať. Ak už bola zrealizovaná peňažná transakcia a nie je možná dohoda zúčastnených, odporúčame poškodenému riešiť vec súdnou cestou,“ komentuje možnosti riešenia situácie Mária Gerincová z kancelárie prezidenta Policajného zboru. Variantom riešenia situácie je tiež primätie nového vlastníka, aby plnú moc na odhlásenie držby na kupujúcich udelil alebo žiadosť o vrátenie auta.

„Aby sa naši zákazníci vyhli podobným nepríjemnostiam prijali sme zmenu našich obchodných postupov tak, že ku každej odhláške kupujúci udeľuje plnú moc nám na vykonanie odhlášky na neho, pričom na plnú moc sa podpis zákazníka osvedčuje notárom. Flexibilnú dostupnosť notárov máme organizačne zabezpečenú aj počas víkendov,“  informuje Štefuca.