Otestujte sa na boreliózu s Verovalom

Prejavuje sa najskôr rozsiahlou červenou vyrážkou (Erythema migrans), ktorá môže byť rôznej veľkosti, zvyčajne postupne v strede vybledne. Avšak nie vždy sa táto Erythema migrans objaví po uštipnutí hmyzom a ani uštipnutie hmyzom si nemusí človek všimnúť. Vtedy môže ochorenie prejsť do ďalších, ťažšie liečiteľných štádií.

Ako sa prejavu:

Neskôr sa môžu objaviť únava, bolesti hlavy, svalov a kĺbov, zväčšené lymfatické uzliny a mnoho ďalších. Neliečená alebo liečená v nedostatočnej miere a dĺžke môže prejsť do chronického štádia s postihnutím prakticky ktoréhokoľvek systému, napr. srdcového svalu, nervového systému, kĺbov, atď. Boreliózu možno liečiť antibiotikami.

Doposiaľ nie je v medicíne zhoda ohľadom samotnej existencie chronickej boreliovej infekcie a dĺžky liečby. IDSA (Infectious Disease Society of America) – Spoločnosť pre infekčné choroby zastáva názor, že borelióza je ľahko liečiteľná, na liečbu postačuje najviac 28 dní. V opozícii k nim stojí ILADS (International Lyme and Associated Diseases Society of America) – Medzinárodná spoločnosť pre boreliózu a pridružené choroby, ktorí tvrdia, že borelióza môže byť perzistentná, dlhodobá choroba, ktorej liečba je veľmi komplikovaná. Podľa ich názoru liečba trvá zvyčajne mesiace, ale môže aj roky. Borélia sa na Slovensku vyskytuje asi u 10 % kliešťov. Kliešte však neprenášajú len baktérie borelie, ale môžu prenášať aj iné koinfekcie ako napr. bartonela, babesia, ehrlichia a iné, ktoré môžu liečbu lymskej choroby komplikovať. Predpokladá sa, že na rozvoj ochorenia musí byť kliešť prisatý na tele aspoň 24 hod. Proti lymskej borelióze neexistuje očkovanie.

Nové osobné diagnostické testy Veroval ponúkajú rýchlosť a vysokú presnosť porovnateľnú s laboratórnymi testami. Testy si možno vykonať pohodlne a veľmi jednoducho v domácom prostredí.

“Výhodou domácich testov Veroval je predovšetkým rýchlosť a spoľahlivosť. Dávame ľuďom možnosť zavčas zistiť možný závažný zdravotný problém s včasným riešením. Ľahko použiteľné testy Veroval poskytnú spoľahlivé výsledky v priebehu niekoľkých minút,” hovorí Markéta Pilná, produktová manažérka spoločnosti HARTMANN – RICO. Vykonanie testov je veľmi jednoduché. Balenie obsahuje všetko potrebné pre vykonanie testu v domácom prostredí vrátane jasného a zrozumiteľného návodu. Ku každému testu je k dispozícii aj inštruktážne video na stránke http://veroval.info/sk-sk.

Súťažná otázka:

Prenášajú kliešte iba baktérie borélie?

Svoje odpovede môžete posielať mailom na adresu redakcia@vkocke.sk až do 16. septembra 2016. Ako predmet správy použite “súťaž – Veroval, Borélia z kliešťa”. 

Súťažíte o:

Dvaja výhercovia súťažia o jedno balenie domáceho testu od Verovalu.

Výhercov kontaktujeme e-mailom, alebo telefónom, pokiaľ uvedú tento kontakt do svojej odpovede.

Všeobecné súťažné podmienky
Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby staršie ako 18 rokov. Podmienkou súťaže je odoslať správnu odpoveď e-mailom na adresu redakcie (redakcia@vkocke.sk) v čase realizácie súťaže. Súťažiaci sa stáva účastníkom súťaže po splnení tejto podmienky. Vyžrebovanie výhercu súťaže sa bude realizovať do troch dní po ukončení súťaže, ak nebude oznámené inak. Do žrebovania budú zaradení len tí súťažiaci, ktorí odošlú v stanovenom čase správnu odpoveď a spĺňajú podmienky uvedené v týchto pravidlách. Výhercovia budú kontaktovaní mailom. Účastníci tejto súťaže sa jej zúčastňujú s vedomím, že nemôžu požadovať výhru v inom rozsahu okrem rozsahu, aký určí usporiadateľ. Účastníci tejto súťaže sú si súčasne vedomí toho, že v zmysle § 845 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení nemožno výhry vymáhať a to ani prostredníctvom súdu. V prípade tlačovej chyby o tejto súťaži usporiadateľ za toto nenesie zodpovednosť. Ak je výherca neplnoletý, bude automaticky diskvalifikovaný. Výhry budú odovzdané len tým vyžrebovaným účastníkom súťaže, ktorí dodržia pravidlá tejto súťaže, splnia podmienky v nich stanovené a ich nárok bude usporiadateľom potvrdený. Výhru odovzdá usporiadateľ alebo ním poverená osoba. V prípade sporu o platnosti nároku na výhru vloženú do tejto súťaže je rozhodujúce rozhodnutie usporiadateľa. Usporiadateľ bude výhercu kontaktovať prostredníctvom e-mailovej správy. Vecné výhry budú jednotlivým výhercom odovzdané osobne alebo zasielané poštou resp. zásielkovou službou na adresu, ktorú uvedú. Pred odovzdaním výhier sa osoba preberajúca výhru musí preukázať osobným dokladom. V prípade, že si výherca výhru neprevezme alebo nepreukáže splnenie podmienok na odovzdanie výhry do 14 dní od prvého informovania o výhre Usporiadateľom, výhra prepadá v prospech usporiadateľa. Účastník zapojením sa do tejto súťaže dáva usporiadateľovi v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlas na spracovanie svojich osobných údajov pre potreby tejto súťaže v zmysle § 65 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách súhlas na volanie alebo zasielanie SMS na číslo telefónu poskytnuté v registračnom formulári na účely priameho marketingu. V prípade výhry dáva účastník súťaže súhlas so zverejnením celého mena a obce na www.vkocke.sk, prípadne aj na facebookovskej stránke. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel. Účasťou v tejto súťaži vyjadrujú jej účastníci súhlas s pravidlami tejto súťaže a s ich záväznosťou.