Allianz – SP úspešne implementovala Solvency II.

Od 1. januára 2016 platí na slovenskom poistnom trhu nový systém regulácie Solvency II alebo Solventnosť II, ktorý upravuje činnosť poisťovní a zaisťovní. Je postavený na troch pilieroch:

Oproti Solvency I kladie Solvency II oveľa väčší dôraz na kvalitatívne riadenie rizík v poisťovniach a zároveň rozširuje pokrytie rizík v kvantitatívnej oblasti, teda výpočtu kapitálovej primeranosti. Solvency II je podľa generálnej riaditeľky Slovenskej asociácie poisťovní (SLASPO) Jozefíny Žákovej veľmi zložitá a rozsiahla agenda, ktorou sa poisťovne intenzívne zaoberali celé roky. „Činnosť poisťovní je teraz priamo regulovaná nielen zákonom o poisťovníctve, ale aj delegovanými aktami a regulatórnymi technickými štandardmi, vydávanými európskym orgánom dohľadu nad poisťovníctvom EIOPA a ďalším množstvom regulácie, ktoré majú odporúčací charakter. Pre porovnanie, kým doteraz poisťovne vykonávali svoju činnosť podľa zákona o poisťovníctve, ktorý mal približne 80 strán, po novom sa musia riadiť predpismi v rozsahu viac ako tisíc strán,“ vysvetlila Jozefína Žáková a uviedla, že výrazné problémy s implementáciou novej smernice zo strany poisťovní v asociácii nezaznamenali.

Príprava a implementácia Solvency II trvala v rámci Allianz – SP niekoľko rokov. „V súlade s novou smernicou sme zmenili systém riadenia v spoločnosti, ktorý sa dotkol všetkých oblastí riadenia. Boli vytvorené kľúčové funkcie, ktoré sú predpokladom nezávislého dohľadu nad výkonom činnosti spoločnosti a zároveň zabezpečujú, aby tieto činnosti boli vykonávané v súlade so zákonom. Zodpovednosť za výkon kontroly sme rozdelili na jednotlivé stupne riadenia tak, aby bolo možné vykonávať efektívne kontrolu riadenia rizík vo firme,“ približuje proces prechodu na Solvency II riaditeľ odboru riadenia rizík a kontrolingu Allianz – SP Peter Machaj. Príprava na Solvency II zahŕňala vytvorenie podrobnej analýzy rizík, ktoré poisťovňa podstupuje a ktorá je základom prípravy na riešenie budúcich krízových situácií. „Táto analýza nám ukázala, že máme i naďalej vysokú mieru kapitálovej primeranosti, ktorá sa približuje takmer 200 percentám pokrytia. Pre našich klientov to znamená dostatočnú mieru istoty, že sme schopní plniť si svoje záväzky dnes aj do budúcnosti,“ konštatuje Peter Machaj.

Cieľom novej regulačnej smernice Solvency II je zosúladiť poistný trh v rámci EÚ, posilniť dohľad nad poistným trhom a zvýšiť transparentnosť celého poistného sektora. Jej hlavným zámerom je však zabezpečiť, aby poisťovne riadili riziká lepšie ako doteraz, čím sa zvýši ochrana pre poistených. „Prechod na Solvency II si vyžiadal zvýšené úsilie. Na druhej strane priniesol našim klientom benefit v podobe väčšej bezpečnosti. Tým, že poisťovňa riadi riziká lepšie, funguje efektívnejšie a koncovému klientovi prináša záruku, že je schopná plniť si svoje záväzky za každých okolností,“ uviedol viceprezident rezortu financií a rizík Allianz – SP Martin Wricke.