Eufória na trhu práce pokračuje. Až 26% veľkých firiem bude naberať nových zamestnancov.

Slovenskí zamestnávatelia hlásia na obdobie apríl – jún opatrne optimistické náborové plány. 11 % zamestnávateľov očakáva nárast počtu pracovných síl, 3 % predpovedá ich zníženie a 84 % zamestnávateľov nepredpokladá žiadne zmeny. Hodnota Čistého indexu trhu práce pre Slovenskú republiku je teda +8 %.

Manpower má pre Slovenskú republiku k dispozícii i sezónne očistené náborové plány oproti minulému štvrťroku zoslabli o 2 percentné body a v medziročnom porovnaní sú nezmenené. Uvádzame všetky dáta sezónne neočistené.

„V posledných 12 mesiacoch pozorujeme oživenie dôvery slovenských zamestnávateľov. Dopyt však významne prevyšuje ponuku vo veľkých mestách a priemyselných oblastiach, zamestnávatelia hlásia kritickí nedostatok robotníkov a trh práce sa za posledné mesiace veľmi zmenil v prospech uchádzačov o zamestnanie.

Výsledky prieskumu Manpower Index trhu práce ukazujú, že úroveň optimizmu sa udrží aj v druhom štvrťroku 2016,” hovorí Jaroslava Rezlerová, generálna riaditeľka Manpower Česká a Slovenská republika.

Hlavnou hnacou silou tohto oživenia sú veľké medzinárodné firmy v automobilovom sektore, keďže vytvárajú pracovné miesta vo vlastných podnikoch alebo u svojich poddodávateľov. Pozorujeme aj obrovské náborové úsilie v odvetví logistiky po celom Slovensku, vrátane znevýhodnených regiónov vo východnej časti krajiny.

Porovnanie podľa odvetví:

Zamestnávatelia v deviatich z 10 odvetví očakávajú v druhom štvrťroku pozitívne náborové prostredie.

Najsilnejšie náborové plány hlási Doprava, skladovanie a logistika (+16 %) a Spracovateľský priemysel (+11 %).

Povzbudivé plány s Indexom 10 % hlásia aj odvetvia Stavebníctvo a Veľkoobchod a maloobchod.

Pokles počtu pracovných síl (-3 %) očakávajú zamestnávatelia v odvetví Ubytovanie a stravovanie. Oproti predchádzajúcemu štvrťroku sa náborové plány znížili v šiestich odvetviach, predovšetkým o 9 percentných bodov v odvetví Veľkoobchod a maloobchod. Narástli však o 10 percentných bodov v odvetví Poľnohospodárstvo, poľovníctvo, lesníctvo a rybolov.

V medziročnom porovnaní sa Index zvýšil v piatich odvetviach, hlavne o 14 percentných bodov v odvetví Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody. Významný pokles o 10 percentných bodov hlási odvetvie Ubytovanie a stravovanie.

Porovnanie podľa regiónov:

Zamestnávatelia vo všetkých štyroch regiónoch očakávajú na nadchádzajúci štvrťrok nárast počtu pracovných síl.

Najoptimistickejší sú na Východnom Slovensku, kde má Index hodnotu +9 %. Nárast počtu pracovných síl (+8 %) očakávajú aj zamestnávatelia v Bratislave a na Západnom Slovensku a trh práce na Strednom Slovensku vykazuje povzbudzujúce tendencie s Indexom +5 %.

V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom Index poklesol v dvoch regiónoch, hlavne v Bratislave (o 5 percentných bodov), mierny nárast o 1 percentný bod hlási Stredné Slovensko. V medziročnom porovnaní sa náborové plány znížili o 2 percentné body v Bratislave a na Strednom Slovensku, mierny nárast o 1 percentný bod tento krát hlási Západné Slovensko.

Porovnanie podľa veľkosti podnikov:

Zamestnávatelia podnikov všetkých kategórií očakávajú na budúci štvrťrok aktívne náborové prostredie.

Najoptimistickejšie náborové plány s Čistým indexom trhu práce +21 % hlásia veľké podniky s viac než 250 zamestnancami (26 % nárast a 5 % pokles), nasledované malými podnikmi s 10 – 49 zamestnancami (+7 %). Stredné podniky s 50 – 249 zamestnancami hlásia mierny nárast počtu pracovných síl s Indexom +4 %, podobne ako mikropodniky s menej než 10 zamestnancami (+3 %).

V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom sa náborové plány zhoršili v troch zo štyroch kategórií, hlavne v stredných podnikoch (o 4 percentné body).

Zamestnávatelia malých podnikov hlásia mierny nárast o 1 percentný bod. V medziročnom porovnaní hlásia zamestnávatelia zosilnenie náborového prostredia v troch kategóriách, predovšetkým v malých podnikoch (o 6 percentných bodov), stredné podniky však hlásia významný pokles Indexu o 10 percentných bodov.