Regal Burger.

Regal Burger, úspešná slovenská sieť reštaurácií s kvalitnými hamburgermi, oslavuje druhé výročie od založenia. Pri tejto príležitosti sa rozšírila ponuka o raňajkové menu a zároveň sa začína nová stratégia rozširovania počtu prevádzok.

Regal Burger vznikol v roku 2013 ako nový koncept nadšencov pre kvalitné jedlo, ktorí v polovici januára 2014 otvorili prvú kvalitnú burgráreň na Palackého ulici v Bratislave. Neskôr pribudla ďalšia prevádzka v nákupnom centre Eurovea, a Regal Bus. Raňajky začali v Regal Burgeru vo štvrtok 21.1.2016 od 08.00 každý deň pre verejnosť.

Regal Burger ďalej pracuje na rozširovaní počtu prevádzok. „Regal sa stal synonymom kvalitného hamburgeru v centre Bratislavy, chcú priniesť koncept aj do zvyšku mesta a neskôr tento rok aj do ďalších miest na Slovensku.

Regal Burger plánuje v prvom polroku 2016 otvoriť minimálne tri nové prevádzky, čím sa stane najväčšou pôvodnou sieťou burgrární v strednej Európe.

Súťažná otázka:

Kedy spoločnosť Regal Burger rozšírila ponuku o raňajkové menu?

Svoje odpovede môžete posielať mailom na adresu redakcia@vkocke.sk až do 6. marca 2016. Ako predmet správy použite “súťaž – Regal Burger”.

Piati z Vás získajú poukážku v hodnote 6 €. Každý výherca bude kontaktovaný e-mailom, alebo telefónom, pokiaľ uvedie tento kontakt do svojej odpovede. Súťaž sa v tomto prípade obmedzuje iba na územie Bratislavy, ďakujeme za pochopenie.

Všeobecné súťažné podmienky
Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby staršie ako 18 rokov. Podmienkou súťaže je odoslať správnu odpoveď e-mailom na adresu redakcie (redakcia@vkocke.sk) v čase realizácie súťaže. Súťažiaci sa stáva účastníkom súťaže po splnení tejto podmienky. Vyžrebovanie výhercu súťaže sa bude realizovať do troch dní po ukončení súťaže, ak nebude oznámené inak. Do žrebovania budú zaradení len tí súťažiaci, ktorí odošlú v stanovenom čase správnu odpoveď a spĺňajú podmienky uvedené v týchto pravidlách. Výhercovia budú kontaktovaní mailom. Účastníci tejto súťaže sa jej zúčastňujú s vedomím, že nemôžu požadovať výhru v inom rozsahu okrem rozsahu, aký určí usporiadateľ. Účastníci tejto súťaže sú si súčasne vedomí toho, že v zmysle § 845 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení nemožno výhry vymáhať a to ani prostredníctvom súdu. V prípade tlačovej chyby o tejto súťaži usporiadateľ za toto nenesie zodpovednosť. Ak je výherca neplnoletý, bude automaticky diskvalifikovaný. Výhry budú odovzdané len tým vyžrebovaným účastníkom súťaže, ktorí dodržia pravidlá tejto súťaže, splnia podmienky v nich stanovené a ich nárok bude usporiadateľom potvrdený. Výhru odovzdá usporiadateľ alebo ním poverená osoba. V prípade sporu o platnosti nároku na výhru vloženú do tejto súťaže je rozhodujúce rozhodnutie usporiadateľa. Usporiadateľ bude výhercu kontaktovať prostredníctvom e-mailovej správy. Vecné výhry budú jednotlivým výhercom odovzdané osobne alebo zasielané poštou resp. zásielkovou službou na adresu, ktorú uvedú. Pred odovzdaním výhier sa osoba preberajúca výhru musí preukázať osobným dokladom. V prípade, že si výherca výhru neprevezme alebo nepreukáže splnenie podmienok na odovzdanie výhry do 14 dní od prvého informovania o výhre Usporiadateľom, výhra prepadá v prospech usporiadateľa. Účastník zapojením sa do tejto súťaže dáva usporiadateľovi v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlas na spracovanie svojich osobných údajov pre potreby tejto súťaže v zmysle § 65 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách súhlas na volanie alebo zasielanie SMS na číslo telefónu poskytnuté v registračnom formulári na účely priameho marketingu. V prípade výhry dáva účastník súťaže súhlas so zverejnením celého mena a obce na www.vkocke.sk, prípadne aj na facebookovskej stránke. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel. Účasťou v tejto súťaži vyjadrujú jej účastníci súhlas s pravidlami tejto súťaže a s ich záväznosťou.