Ako na dlžníkov? Problémom sa dá predísť.

Získať svoje peniaze späť od tých, ktorým sa veľmi platiť „nechce“, nie je nič jednoduché. Aj napriek tomu, že vy ako firma či samostatne činný podnikateľ ste si svoju časť obchodnej dohody do bodky splnili.

Špeciálne to platí, pokiaľ je vaším dlžníkom niekto, kto má už dlhodobo finančné problémy. Vymôcť od neho dlhy by mohlo byť naozaj náročné. Tomu všetkému sa ale dá predísť. Pred uzavretím každého obchodného vzťahu stačí myslieť na niekoľko vecí.

Prvým krokom by predovšetkým malo byť nazhromaždenie dostatku informácií o budúcom obchodnom partnerovi, radí Michal Šoltes, konateľ inkasnej spoločnosti EOS KSI Slovensko. „Je dobré vedieť všetko o podnikateľských spôsoboch vášho budúceho obchodného partnera a jeho záväzkovej spoľahlivosti, či sa napríklad nenachádza v zozname dlžníkov, najmä v súvislosti s daňovými povinnosťami, či platí zdravotné poistenie a odvádza odvody do Sociálnej poisťovne. Treba tiež vedieť, či sa nenachádza na zozname exekučných konaní, alebo, či voči nemu nebol podaný návrh na konkurz.“

Zmluva a ešte raz zmluva.

Alfou a omegou je kvalitná obchodná zmluva. Podľa odborníka by mala byť zrozumiteľná, transparentná a obojstranne výhodná. Aj z Občianskeho zákonníka vyplýva, že …„účastníci sú povinní dbať, aby sa pri úprave zmluvných vzťahov odstránilo všetko, čo by mohlo viesť k vzniku rozporov“. Dôležité je zamerať sa na pasáž týkajúcu sa riešenia situácie, pokiaľ niektorá zo zmluvných strán mešká s platbami. Je tiež potrebné stanoviť výšku penále.

Zmluva je napísaná, no ani tu všetko nekončí. Potrebné je permanentné monitorovanie pohľadávok, ich lehôt splatnosti, úhrad, resp. ich neuhradenia v termíne. Michal Šoltes upozorňuje, že všetky informácie je dobré vyhodnotiť a v prípade rizika prijať opatrenia na zabezpečenie a vymoženie pohľadávok. „Odporúčam dôsledné sledovanie a hodnotenie platobnej schopnosti odberateľov či iných obchodných partnerov. V prípade potreby je tiež užitočné zamyslieť sa nad spoluprácou so spoločnosťou venujúcou sa manažmentu pohľadávok, prípadne nad prísnym režimom vymáhania pohľadávok.“

Pomôže aj kataster.

Informácie ohľadne majetku obchodného partnera možno získať aj prostredníctvom katastra nehnuteľností či registra záložných práv. Ďalej sa oplatí preskúmať, či jeho web stránka alebo inzercia zodpovedá skutočnosti, či u neho neprišlo k náhlym zmenám v spoločnosti (ako napr. výrazný pokles klientov, úbytok zamestnancov a pod.).