Skutočný počet osôb v byte pomôže odhaliť aj sledovanie spotreby vody.

Či už ide o bezdetnú domácnosť alebo o domácnosť s deťmi, výdavky na bývanie a energie ukrajujú podstatnú časť z domáceho rozpočtu. Skutočnú spotrebu vody či elektrickej energie si spotrebitelia platia na základe reálnej konzumácie, avšak niektoré náklady na bývanie sa rozpočítavajú na základe plochy či počtu osôb v byte. Vzniká tu preto príležitosť zamlčať skutočný počet užívateľov bytu a ušetriť na úkor ostatných obyvateľov bytového domu.

Publikácia Štatistického úradu SR vydaná v auguste tohto roka, ktorá analyzovala Výdavky a príjmy súkromných domácností v SR za rok 2014, vyčíslila, že Bývanie, voda, elektrina, plyn a iné palivá sú druhou najväčšou položkou slovenských domácností. V roku 2014 tvorili výdavky na bývanie približne 17 % a výdavky na potraviny 19,5 % z celkových výdavkov slovenských domácností. V každej domácnosti sa jedná o nezanedbateľnú časť výdavkov, ktorej výška sa dá úpravami a správaním spotrebiteľa pozitívne i negatívne ovplyvniť.

Pravidelné sledovanie spotreby vody môže odhaliť i nepoctivých nájomníkov.

Nepoctivých nájomníkov, ktorí chcú ušetriť na poplatkoch za komunálny a separovaný odpad, či iných položkách, na ktorých sa spoločne dohodli a uvádzajú nesprávny počet nahlásených osôb v byte, čakajú ťažké časy. Monitoring s využitím diaľkového dopočtu dát dokáže odhaliť všetky výkyvy v spotrebe vody.

„Denný zber údajov z vodomerov pomocou rádiovej technológie a ich pravidelné sledovanie cez internetový portál, presne ukážu, ako sa spotreba vody počas roka v jednotlivých bytoch mení, čo pomôže správcovi bytového domu odhaliť prípadné nezrovnalosti vo vyúčtovaní. Problémoví susedia budú odhalení a vaše náklady na bývanie budú spravodlivo rozdelené,“ uviedla Jana Slobodová, marketingová manažérka ista Slovakia.

Pomocou portálového merania spotreby vody sa dá tiež včas odhaliť, že v neobývanom byte došlo k technickej poruche, napríklad v dôsledku pretekania vody vo WC. Bez včasného zásahu by takáto spotreba vody bola rozpočítaná medzi ostatných nájomníkov!

Výhody a fungovanie rádiového prenosu dát z meračov vody.

Integráciou vodomeru do rádiového systému získate prehľad o stave spotreby vody v jednotlivých užívateľských jednotkách i v objekte. Denné údaje o spotrebe vody môžete sledovať a porovnávať cez online služby na webovej stránke. Dohadovanie termínov a návštevy odpočtovej služby u vás doma sa stanú minulosťou.

Rádiová technológia vám poskytne maximálne pohodlie a flexibilitu pri procesoch odpočtov a rozpočítania spotreby vody. Vďaka monitoring cez online služby sa výrazne obmedzí alebo odhalí neoprávnená manipulácia s prístrojom ako blokácia lopatkového kolesa, spätného chodu či oddelenie rádiového modulu od prietokomernej časti. Hlásenia o spätných prietokoch vody, kontrola nulových spotrieb umožňuje majiteľom bytov či správcom dostatočne rýchlo reagovať a vykonať tak nápravu.

Ďalšou výhodou je, že nájomníci, ktorí sú častejšie informovaní o spotrebách, sú preukázateľne úspornejší ako ich susedia.

Priebežné sledovanie spotreby energií v jednotlivých bytoch cez online služby je v Európe žiadanou službou a začínajú ju vo veľkom využívať aj slovenské domácnosti. V súčasnosti uprednostňuje obojsmerné rádiové elektronické pomerové rozdeľovače tepla väčšina zákazníkov a volia si k nim vodomery s diaľkovým zberom dát.