Chladivá novinka od Airwaves pre vás.

Na trh prichádzajú novinky Airwaves Cool Mint a Airwaves Cool Fruit. Značka Airwaves spoločnosti Wrigley prichádza s mrazivou revolúciou v podobe nových príchutí dva roky po uvedení poslednej novinky.

Airwaves Cool Mint s mentolovou a mätovou príchuťou alebo Airwaves Cool Fruit s príchuťou pomaranča, citrónu a mäty.

Žuvačky Airwaves vyrába spoločnosť Wrigley, jeden z popredných výrobcov cukroviniek so širokým portfóliom produktov. Spoločnosť ponúka nielen žuvačky, ale aj mätové cukríky, tvrdé a mäkké cukríky a lízanky. Wrigley má pobočky vo viac ako 40 krajinách sveta a distribuuje svoje svetoznáme značky do viac ako 180 krajín.

Súťažná otázka:

S akou príchuťou žuvačiek prichádza spoločnosť Wrigley, a aká je vaša najobľúbenejšia príchuť?

Svoje odpovede môžete posielať mailom na adresu redakcia@vkocke.sk až do 16. augusta 2015. Ako predmet správy použite “súťaž – Airwaves”. Mená výhercov zverejníme na tejto stránke 19. augusta.2015.

  1. Jana Kalivodová, Prievidza
  2. Jana Mináriková, Bratislava
 Všeobecné súťažné podmienky
Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby staršie ako 18 rokov. Podmienkou súťaže je odoslať správnu odpoveď e-mailom na adresu redakcie (redakcia@vkocke.sk) v čase realizácie súťaže. Súťažiaci sa stáva účastníkom súťaže po splnení tejto podmienky. Vyžrebovanie výhercu súťaže sa bude realizovať do troch dní po ukončení súťaže, ak nebude oznámené inak. Do žrebovania budú zaradení len tí súťažiaci, ktorí odošlú v stanovenom čase správnu odpoveď a spĺňajú podmienky uvedené v týchto pravidlách. Zoznam výhercov bude zverejnený na tejto stránke. Účastníci tejto súťaže sa jej zúčastňujú s vedomím, že nemôžu požadovať výhru v inom rozsahu okrem rozsahu, aký určí usporiadateľ. Účastníci tejto súťaže sú si súčasne vedomí toho, že v zmysle § 845 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení nemožno výhry vymáhať a to ani prostredníctvom súdu. V prípade tlačovej chyby o tejto súťaži usporiadateľ za toto nenesie zodpovednosť. Ak je výherca neplnoletý, bude automaticky diskvalifikovaný. Výhry budú odovzdané len tým vyžrebovaným účastníkom súťaže, ktorí dodržia pravidlá tejto súťaže, splnia podmienky v nich stanovené a ich nárok bude usporiadateľom potvrdený. Výhru odovzdá usporiadateľ alebo ním poverená osoba. V prípade sporu o platnosti nároku na výhru vloženú do tejto súťaže je rozhodujúce rozhodnutie usporiadateľa. Usporiadateľ bude výhercu kontaktovať prostredníctvom e-mailovej správy. Vecné výhry budú jednotlivým výhercom odovzdané osobne alebo zasielané poštou resp. zásielkovou službou na adresu, ktorú uvedú. Pred odovzdaním výhier sa osoba preberajúca výhru musí preukázať osobným dokladom. V prípade, že si výherca výhru neprevezme alebo nepreukáže splnenie podmienok na odovzdanie výhry do 14 dní od prvého informovania o výhre Usporiadateľom, výhra prepadá v prospech usporiadateľa. Účastník zapojením sa do tejto súťaže dáva usporiadateľovi v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlas na spracovanie svojich osobných údajov pre potreby tejto súťaže v zmysle § 65 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách súhlas na volanie alebo zasielanie SMS na číslo telefónu poskytnuté v registračnom formulári na účely priameho marketingu. V prípade výhry dáva účastník súťaže súhlas so zverejnením celého mena a obce na www.vkocke.sk, prípadne aj na facebookovskej stránke. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel. Účasťou v tejto súťaži vyjadrujú jej účastníci súhlas s pravidlami tejto súťaže a s ich záväznosťou.