Ako obezita vplýva na inkontinenciu moču.

Inkontinencia moču je definovaná ako akýkoľvek nedobrovoľný únik moču. Je to klinický príznak, ktorý poukazuje na poruchy dolných močových ciest.

Dôležité:

Obezita alebo nadváha sa vypočíta pomocou BMI (body mass index), keď vašu hmotnosť vydelíte výškou na druhú. Teda BMI = hmotnosť/ výška². Nadváha – body mass index od 25, 0 do 29, 9, obezita – BMI ≥ 30, 0 .

Vie sa, že viac ako 50 % amerických žien má buď nadváhu  alebo je obéznych. Inkontinencia postihuje v USA tiež približne 50 % dospelých žien stredného a staršieho veku a výrazne znižuje kvalitu ich života.

Obezita však bola jednoznačne stanovená ako významný rizikový faktor inkontinencie u žien. Obézne ženy majú zvýšené riziko vzniku nedobrovoľného úniku moču približne dvojnásobne. Každé zvýšenie BMI o 5 jednotiek býva spojené s 20 % až 70 % zvýšením rizika inkontinencie u žien stredného veku. Pravdepodobnosť nového výskytu inkontinencie stúpa o 30 % až 60 % u žien so zvýšeným BMI v priebehu 5 až 10 rokov od začiatku nárastu ich hmotnosti.

Obezita prítomná v mladšom veku niekoľkonásobne zvyšuje riziko inkontinencie v strednom veku. Pritom nedobrovoľným únikom moču „trpí“ až 10 % obéznych dievčat už v období dospievania. Inkontinencia patrí medzi významné komplikácie obezity u dospievajúcich jedincov ženského pohlavia. Závažnejšie formy inkontinencie a zvýšená frekvencia úniku moču boli zaznamenané u žien s výraznejšou obezitou. Presné údaje zo Slovenskej republiky zatiaľ chýbajú.

Obezita býva častejšie spojená so stresovou inkontinenciou moču  – napr. pri kýchnutí, kašli a pod.

Želaný úbytok hmotnosti (napr. úpravou životosprávy: redukcia príjmu potravy, vyššia fyzická aktivita a pod.) významne znižuje úniky moču u obéznych žien. Viaceré údaje potvrdzujú, že už aj mierna (5 % až 10 %) strata pôvodnej hmotnosti má vysokú efektivitu a odporúča sa ako liečba prvej línie u obéznych jedincov s inkontinenciou. Pravdepodobnosť vyriešenia inkontinencie sa zvyšuje so stupňom redukcie telesnej hmotnosti.

Iná situácia je pri hľadaní súvislostí medzi obezitou a inkontinenciou u mužov. U starších jedincov s nadváhou bolo zaznamenané zvýšenie únikov moču ako u starších žien, tak aj u mužov. K rovnakým výsledkom (a aj v mladších vekových skupinách) dospeli aj ďalší autori.

Inkontinencia je najčastejšou a kvalitu života znižujúcou komplikáciou napr. po radikálnom odstránení prostaty pre rakovinu predstojnej žľazy. Bolo potvrdené, že fyzická aktivita a hmotnosť pred operáciou sú významnými faktormi ovplyvňujúcimi kontinenciu (schopnosť udržať moč) pacienta po takomto chirurgickom zákroku. Muži, ktorí nie sú obézni a sú fyzicky aktívni majú oveľa menšiu pravdepodobnosť byť inkontinentní po operácii v porovnaní s obéznymi a pohybovo neaktívnymi jedincami.

Viac sa dozviete na: www.inkoforum.sk