Manuál cestovateľa.

Dovolenková sezóna sa už pomaly rozbieha a veľká časť Slovákov ju strávi mimo svojho domova, pri mori, na horách či cestou za poznaním ďalekých krajín. Aj keď dnes už nie je ani cesta do ďalekých destinácií aktivitou s neistým koncom, vyhradenou pre odolných odvážlivcov, ako to bolo v dobách nie až tak dávno minulých, ani dnes sa nemôžeme vyhnúť všetkým rizikám, či už je to ochorenie, úraz alebo poškodenie či strata vecí. Ak nastane takáto neočakávaná udalosť, okrem pokazenia zážitku z cesty spôsobí aj náklady, ktoré môžu dovolenku (či inú cestu – pracovnú, študijnú) niekoľkonásobne predražiť, ba niekedy aj presiahnuť finančné možnosti cestovateľa.

Ako čeliť rizikám?

Nepríjemným následkom nečakaných udalostí môžeme čiastočne predchádzať dobrou prípravou na cestu a opatrnosťou počas nej, napríklad:

 • zistením informácií o navštívenej krajine alebo regióne (epidemiologická a bezpečnostná situácia, klimatické podmienky, odporúčania Ministerstva zahraničných vecí SR);
 • prispôsobením druhu cestovania a cieľa cesty veku, zdravotnému stavu a kondícii;
 • zvýšeným dôrazom na hygienu, najmä v exotických destináciách (piť len bezpečné nápoje a jesť bezpečné potraviny, často si umývať a dezinfikovať ruky a podobne);
 • ochranou svojho majetku (nebrať veľmi cenné veci, uschovať ich v hotelovom trezore, byť opatrný na miestach, kde je veľa ľudí, nenechávať si veci bez dozoru). Cestovné poistenie poskytne dovolenkárom, študentom, športovcom ale aj zamestnancom na pracovných cestách pomoc v nasledovných situáciách:

Cestovné poistenie – pomoc v núdzi.

Ak napriek tomu k nepríjemnej udalosti dôjde, kvalitné cestovné poistenie s čo najširším krytím zabezpečí pomoc a zmierni jej následky.

 • zrušenie cesty (z dôvodov krytých poistením) – z poistenia stornovacích poplatkov poisťovňa uhradí náklady, ktoré je poistený povinný uhradiť poskytovateľovi služby podľa jeho obchodných podmienok (stornovacie poplatky – zmluvná pokuta). V prípade oneskoreného nástupu či predčasného návratu z cesty je z poistenia nevyužitej cesty poskytnuté odškodnenie.
 • ochorenie, zranenie prípadne úmrtie v zahraničí – pokryje náklady na ošetrenie, prevoz do zdravotníckeho zariadenia, hospitalizáciu, predpísané lieky a zdravotnícky materiál, prevoz na Slovensko, repatriáciu telesných pozostatkov, návštevu príbuzného pri dlhšej hospitalizácii a podobne. Súčasťou sú aj nepretržité asistenčné služby – asistenčná spoločnosť poskytne radu, pomoc, zabezpečí úhradu nákladov, repatriáciu a podobne.
 • ťažký úraz – v prípade trvalých následkov úrazu či smrti v dôsledku úrazu sa z úrazového poistenia klientovi vypláca dohodnuté odškodnenie.
 • poškodenie, zničenie, krádež osobných vecí, elektronických prístrojov, športového náradia a podobne – z poistenia batožiny sa vypláca náhrada vzniknutej škody.
 • spôsobenie škody na zdraví alebo majetku iného, za ktorú zodpovedá poistený – z poistenia zodpovednosti za škodu poisťovňa uhradí nároky poškodeného, prípadne poskytne náklady na právne zastúpenie.
 • núdzová situácia na horách či v inom teréne – z poistenia nákladov na záchrannú činnosť sú uhradené poplatky účtované Horskou záchrannou službou (v SR) alebo inými záchrannými službami (v zahraničí), napríklad za vyhľadávanie a vyslobodzovanie. Mnoho cestovateľov sa spolieha len na európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP/EHIC). Ten však platí iba v krajinách EU, EHP a Švajčiarsku a zdravotná starostlivosť poskytovaná na jeho základe má určité obmedzenia. Primárny rozdiel je v tom, že kým komerčné cestovné poistenie zahŕňa aj ošetrenie v súkromnom zdravotníckom zariadení, EPZP kryje výlučne zdravotnú starostlivosť u lekára napojeného na verejný systém zdravotného poistenia, a to len v rozsahu služieb poskytovaných z verejného zdravotného poistenia v danej krajine. Práve táto nevýhoda môže spôsobiť problémy. V mnohých letoviskách nie sú zastúpené verejné zdravotnícke zariadenia, alebo v urgentných prípadoch nie sú najbližšou dostupnou alternatívou.  V prípade, že turistov v zahraničí prekvapia zdravotné problémy, asistenčná spoločnosť Allianz Assistance sa o nich postará kedykoľvek 24 hodín denne 7 dní v týždni. Keďže mobilný telefón má väčšina cestovateľov stále pri sebe, je dobré, ak si doň uložia kontaktné číslo.Pri ambulantnom ošetrení si zahraničný lekár spravidla vyžiada hotovostnú platbu. Ošetrení by si mali vypýtať všetky potrebné doklady: lekársku správu na meno poisteného s diagnózou, rozpis úkonov a poplatkov, predpis liekov a doklad o zaplatení. Po návrate na Slovensko je potrebné poistnú udalosť nahlásiť poisťovni, a to buď online na stránke www.allianzsp.sk, telefonicky na infolinke 0800 122 222, poštou alebo osobne na ktorejkoľvek pobočke a doložiť originály požadovaných dokladov. Ak má poisťovňa všetky potrebné doklady a informácie, do 24 hodín poukáže poistné plnenie na účet klienta.

Čo ak vaša batožina cestuje inam?

Ak klient v zahraničí príde o osobné veci vlámaním, napríklad do hotelovej izby či auta alebo lúpežou, je potrebné prípad ohlásiť na polícii (v prípade krádeže z hotelovej izby aj hotelu) a k hláseniu poistnej udalosti doložiť policajný zápis a ďalšiu dokumentáciu. Likvidátori poistných udalostí Allianz – SP klientom radia, aby si radšej na mieste vlámania urobili aj vlastnú fotodokumentáciu.

Športová nehoda môže vyjsť draho.

Pri športových či iných aktivitách sa môže stať, že klient spôsobí nechtiac poškodenie cudzieho majetku či zranenie niekomu inému. V zahraničí sú poškodení zvyknutí bez váhania si vymáhať náhradu (často nemalú) takto spôsobenej škody, a to aj súdnou cestou. Aby sme sa vyhli zbytočným komplikáciám, je dobré dodržať niekoľko pravidiel:

 • Okrem úrazu alebo ochorenia môže letnú dovolenku skomplikovať aj strata, odcudzenie či poškodenie batožiny. Allianz – SP svojim klientom odporúča, aby hneď, ako zistia, že im prepravca batožinu nedoručil, kontaktovali jeho zástupcu a vyžiadali si zápis o vzniknutej škode. V prípade leteckej dopravy je pre tieto účely na letisku zriadené osobitné pracovisko, kde pri stratenej batožine cestujúcemu vystavia potvrdenie tzv. „Property Irregularity Report“ (PIR). Po návrate domov je treba stratu, takisto ako aj iné škody – krádež vlámaním, poškodenie alebo zničenie živelnou udalosťou či pri dopravnej nehode alebo úraze – na osobných veciach, elektronických prístrojoch či športovom náradí, nahlásiť poisťovni a doložiť potrebné dokumenty, ako doklad od prepravcu (PIR), originál letenky (alebo cestovného lístka) a batožinového lístka.

Pri závažnejších zdravotných ťažkostiach, najmä v prípade hospitalizácie a repatriácie, je nutné operátorov asistencie volať čo najskôr. Postarajú sa o všetky náležitosti, vrátane platby zdravotníckemu zariadeniu či nákladov na repatriáciu. Pomoc klienti ocenia aj pri zabezpečení zdravotníckeho zariadenia na primeranej úrovni vzhľadom na ich zdravotný stav, pomôžu pri komunikácii s lekármi či pri odovzdávaní odkazov blízkym osobám.

Čo robiť pri zdravotných problémoch?

V mnohých krajinách sú v rámci verejného zdravotného poistenia zavedené rôzne poplatky a spoluúčasti, ktoré si pacient musí uhradiť (napríklad celá cena liekov v Taliansku, až 30-percentná spoluúčasť na ošetrenie vo Francúzsku). Ak sa dovolenkár spolieha len na EPZP, musí rátať s tým, že nepokryje transport pacienta späť na Slovensko a rovnako neuhradí ani prevoz telesných pozostatkov v prípade náhleho úmrtia v cudzine. Naopak, v cestovnom poistení sú tieto služby štandardnou súčasťou poistenia liečebných nákladov, tak ako asistenčné služby. Okrem toho, len v komerčnom poistení je možné uzatvoriť poistenie batožiny, úrazu a zodpovednosti za škodu či poistenie stornovacích poplatkov. Všetkým cestovateľom teda odborníci odporúčajú uzatvoriť si popri EPZP aj komerčné cestovné poistenie.

Kedy európsky preukaz nestačí?

Z poistenia doplnkových asistenčných služieb poisťovňa alebo asistenčná spoločnosť poskytne pomoc napríklad pri potrebe právneho zastúpenia, strate dokladov, pri predčasnom návrate na Slovensko či oneskorenom dodaní batožiny.

 • zabezpečiť si kontakt na prípadných svedkov a zdokumentovať vzniknuté škody;
 • nepriznávať zavinenie, nepodpisovať dokumenty, ktorým nerozumieme alebo podpísať s výhradou;
 • nástojiť na okamžitom lekárskom vyšetrení, ak došlo aj k malému alebo len potenciálnemu zraneniu;
 • konzultovať prípad s asistenčnou spoločnosťou;
 • nahlásiť včas poistnú udalosť, a to aj v prípade, ak ešte neboli žiadne nároky vznesené, a spolupracovať s poisťovňou (napríklad postúpiť bez meškania došlú korešpondenciu, súdne predvolania a podobne).

Chráňte svoj domov, zamknúť niekedy nestačí.

Pri poistnej sume nad 50-tisíc eur patrí k účinnej ochrane domova montáž bezpečnostných vchodových dverí a inštalácia elektronického zabezpečovacieho systému, ktorý je napojený na políciu. Rozumné je tiež dohodnúť si občasnú návštevu príbuzných, ktorí sa aspoň krátko zdržia v dočasne opustenom dome alebo byte. Večer rozsvietia svetlo a zmenia vonkajšie znaky, akými sú nastavenie roliet či žalúzií. Existujú aj elektronické zariadenia, ktoré v náhodných intervaloch rozsvecujú na určitú dobu svetlá v byte, a tým vzbudzujú dojem prítomnosti domácich. Klienti by v opustenom byte takisto nemali nechávať väčšiu hotovosť ani šperky. Pred odchodom na dovolenku je dobré uzavrieť prívod vody, hlavný uzáver plynu a vypnúť ističe. Všetky okná musia byť poriadne zatvorené a dvere zamknuté. V súčasnej modernej a elektronickej dobe na cestovateľov číha ešte jedno riziko – internet. Dovolenkári majú vo zvyku svojich priateľov na sociálnych sieťach vopred informovať, kedy a kam na svoju vysnívanú dovolenku vycestujú. Počas rekreácie sa potom na svojich profiloch pochvália rôznymi zážitkovými videami a fotografiami. Pri ich zverejňovaní by však mali byť opatrní. Súkromné informácie môžu zneužiť aj zlodeji, ktorí si tak vytipujú prázdny dom alebo byt.

Zverejňujete svoje súkromie na sociálnych sieťach?

V prípade vlámania by mal klient ihneď privolať políciu a škodovú udalosť nahlásiť poisťovni. Je dobré mať vlastnú fotodokumentáciu bytu pred aj po poistnej udalosti, čo proces likvidácie výrazne urýchli.

Počas cestovateľskej horúčky by dovolenkári nemali zabudnúť na jednu z najdôležitejších vecí, a to zabezpečiť svoj domov proti vlámaniu. Krádež je riziko, ktoré v Allianz – Slovenskej poisťovni celoročne kryje každé poistenie domácnosti. Ak k vlámaniu dôjde, poisťovňa posudzuje, či majiteľ nehnuteľnosti splnil všetky podmienky zabezpečenia domácnosti, pričom požadovaný spôsob zabezpečenia sa posudzuje vzhľadom na výšku dohodnutej poistnej sumy.