Zástupcovia IUR ponúkli Magistrátu hl. mesta Bratislava svoje odborné kapacity.

Na pôde bratislavského Magistrátu sa uskutočnil stretnutie za účasti predstaviteľov Inštitúcie urbánneho rozvoja. Stretnutie malo za cieľ oboznámiť sa s problematikou a témami týkajúcimi sa územného rozvoja Bratislavy, na ktoré predstavitelia IUR dlhodobo poukazujú. Predstavitelia IUR ponúkli Magistrátu svoje odborné kapacity vrátane dokumentácie riešení a návrhov, ktoré napomôžu v procese štandardizácie a skvalitnenia posudzovania investičných zámerov zo strany Magistrátu.

„Občianske združenie IUR, ktorého členmi sú architekti, inžinieri, projektanti, stavebné firmy i developeri, ponúklo Magistrátu svoje odborné kapacity a svoju základňu expertov s jediným cieľom nadviazať s Magistrátom, v rámci tém týkajúcich sa územného rozvoja mesta, spoluprácu. Dobre fungujúce a rozvíjajúce sa mesto je našim spoločným cieľom,“ uviedol Ing. arch. Roman Talaš, Predseda IUR.

Na stretnutí sa diskutovalo o týchto témach:

  • Nájmy mestských pozemkov

V minulosti vznikla situácia, keď stavebník platil mestu komerčný nájom aj za pozemky, keď budoval cesty, parky prípadne iné verejnoprospešné stavby, ktoré boli po dokončení bezodplatne prevedené do majetku mesta. Tento problém riešil individuálne, pri niektorých nájomných zmluvách zníženým nájmom.  IUR navrhuje jasne definovať a štandardizovať riešenie uvedených prípadov.

  • Zákon o poplatku za rozvoj

 

Zástupcovia IUR vyjadrili zámer spolupracovať s magistrátom hlavného mesta aj na príprave zákona o poplatku za rozvoj.  Zavedením poriadku do “vynútených investícií“ sa IUR zaoberá už od svojho vzniku a kvalitne pripravený zákon môže byť cestou ako tento cieľ dosiahnuť.  IUR bol aj členom pracovnej skupiny ktorá pracovala na príprave zákona s Úniou miest Slovenska a neskôr na Ministerstve financií SR.

  • Odborné konferencie

 

IUR prezentoval záujem nadviazať na viaceré medzinárodné konferencie v spolupráci s Magistrátom mesta Bratislava, a už v novembri plánuje zorganizovať  odbornú konferenciu na tému tvorba územného plánu.

Iné dôležité témy

  • Automatizácia vydávania územnoplánovacích informácií
  • Parkovacia politika mesta
  • Metodické zmeny územného plánu

O Inštitúte urbánneho rozvoja

Inštitút urbánneho rozvoja (IUR) je občianske združenie, ktoré združuje profesionálov pôsobiacich v oblasti urbánneho rozvoja a tvorby krajiny. Inštitút vznikol v apríli 2010 a sídli v Bratislave. Členmi IUR sú architekti, inžinieri, projektanti, stavebné firmy, developeri, ako aj predstavitelia finančných inštitúcií, marketingoví odborníci, právnici a reprezentanti samospráv.

Cieľom IUR je vyvážený a dobre naplánovaný rozvoj miest a obcí, podpora ústretovej a efektívnej stavebnej činnosti, kvalitný rezidenčný, komerčný a priemyselný development. IUR podáva konkrétne návrhy na zlepšenie podnikateľského prostredia, zabezpečuje profesionálny rozvoj svojich členov a sprostredkováva vlastné odborné skúsenosti pri rokovaniach s orgánmi štátnej správy, samosprávy, organizáciami a širokou verejnosťou.