Lidl stiera rozdiely rôzni = ronví

Štandardy pracovného trhu sa v posledných rokoch menia rýchlejšie ako kedykoľvek predtým. Vyvíja sa veľký tlak na pozitívnu zmenu a rovnosť príležitosti pre každého jednotlivca. Lidl sa v tomto smere dlhodobo a úspešne podieľa na formovaní pracovného trhu tým správnym smerom. Diverzitu považuje diskont nielen za záväzok, ale najmä výsadu TOP zamestnávateľa. Ako historicky prvá firma v oblasti retailu na Slovensku preto zriadil pozíciu ambasádora pre diverzitu a absolvoval okrúhly stôl so stakeholdermi. Lidl verí, že bude k podobným krokom inšpirovať ďalšie firmy.

Rôznorodosť a jej udržanie

Snaha o nastavenie správnych pracovných podmienok a vhodného pracovného prostredia, sa rokmi dostáva na prvé priečky dôležitosti. Podstatnosť týchto tém ešte posilnila pandémia nového koronavírusu. Zamestnávatelia sa snažia o dosiahnutie diverzity a inklúzie vo svojej firemnej politike. Diverzita a inklúzia sú spojené nádoby a preto je potrebné začleniť ich do pracovného prostredia spoločne.

Diverzita nie je len rodová rovnosť a politika rovnakých príležitostí pre ľudí naprieč všetkými vekovými kategóriami. Správne aplikovaná diverzita na pracovisku znamená celkovú rozmanitosť pracovného tímu konkrétneho zamestnávateľa. To zahŕňa nielen spomínané pohlavie a vek ale aj ďalšie vlastnosti, ktoré robia človeka unikátnym ako sú názory, skúsenosti, pôvod alebo zázemie.

Na zachovanie diverzity a podpory každého jednotlivého zamestnanca je potrebná inklúzia. Je to dosiahnutie takého pracovného prostredia, v ktorom sa s každým zamestnancom zaobchádza spravodlivo a s rešpektom. Rovnako tak majú zamestnanci rovnaký prístup k príležitostiam a zdrojom. V celku sa jedná o korektné správanie a správne nastavené sociálne normy, vďaka ktorým sa ľudia cítia u zamestnávateľa vítaní“, hovorí Ľubica Takáčová, medzinárodne certifikovaná koučka a mentorka v oblasti vzdelávania a rozvoja potenciálu ľudí.

Oba tieto prístupy – diverzita a inklúzia – aplikované spoločne prispievajú u zamestnancov a v celom pracovnom tíme k zvýšeniu kreativity, ale aj produktivity na pracovisku. Spolu s tým vzniká priestor na inovácie, zdieľanie skúseností a tiež nový alebo odlišný pohľad na riešenia problémov a situácií.

V Lidl platí rôzni=rovní

Lidl, ktorý je viacnásobným TOP Employerom a najzamestnávateľom, si uvedomuje svoju spoločenskú zodpovednosť v oblasti formovania štandardov pracovného trhu. Diskont už viackrát v minulosti svojimi aktivitami inšpiroval ďalšie firmy k zvyšovaniu transparentnosti HR komunikácie napr. korektným informovaním o mzdách v pracovných ponukách či ambasádorstvom svojich reálnych zamestnancov pri zamestnávateľskej značke. Lidl teraz nielen otvára otázky o problémoch spojených s diverzitou a inklúziou vo firemnej kultúre, ale aktívne sa ich snaží pretvárať do firemných procesov.

Rovnosť platov medzi mužmi a ženami, je jednou z pálčivých tém už niekoľko rokov. Lidl v tomto smere dosahuje výborné výsledky. Zamestnanci Lidlu na rovnakých pozíciách majú rozdiel v platoch 0%, bez ohľadu na pohlavie. Pre porovnanie priemer Slovenska je 20,2% a priemer EÚ je 14,8%. V prístupe medzi pohlaviami dosahuje Lidl jedny z najlepších výsledkov aj pri ďalších ukazovateľoch. Dobrým príkladom sú vedúce pozície, kde je jeden z najväčších rozdielov v pomere zastúpenia mužov a žien. Do roku 2020 sa najväčšiemu diskontu na Slovensku ako jednému z mála podarilo dosiahnuť vyrovnaný pomer pohlaví na vedúcich pozíciách.

„Kvalitné pracovné prostredie, rovnosť príležitostí, uvedenie diverzity a inklúzie do pracovných postupov majú pozitívny vplyv aj na nízku a zároveň stále klesajúcu fluktuáciu zamestnancov v spoločnosti. V roku 2020 bola hodnota fluktuácie iba 18%, zatiaľ čo priemer v retaile v tom istom období bol až 27%. Chceme byť prvou voľbou v oblasti zamestnávania a správnou voľbou pre našich zamestnancov“, vysvetľuje Michaela Průša Nešporová, riaditeľka ľudských zdrojov a členka predstavenstva Lidl Slovenská republika.

Práca v tejto oblasti sa odzrkadľujú už aj v reálnych údajoch. Podľa ankety zamestnávateľskej značky 2020, realizovanej spoločnosťou Universum, je Lidl najlepšie hodnotený zamestnávateľ, ktorý ponúka priateľské, kreatívne a dynamické prostredie, uznáva dobrý výkon a má úctu k ľuďom. To všetko je zásluhou snahy podporovať rovnosť príležitostí v rámci kariérneho, ale aj osobného rastu bez akejkoľvek diskriminácie a ďalších aktivít, ktorými vychádzajú v ústrety špecifickým potrebám zamestnancov.

Lidl ako prvý na Slovensku

„Lidl to myslí s podporou diverzity a inklúzie v pracovnom prostredí a vo firemnej kultúre naozaj vážne a zodpovedne. Sme presvedčení, že vytvárať takéto podmienky je nielen našim záväzkom, ale aj výsadou TOP zamestnávateľa. Aj preto sme sa rozhodli, že predstavíme kolegom i odborníkom historicky prvú ambasádorku pre diverzitu v slovenskom retaile. Jej úlohou bude formovať stratégiu v tejto oblasti, viesť dialóg so stakeholdermi, otvárať nové témy na pôde topmanažmentu spoločnosti a realizovať hĺbkový interný audit,“ dodáva ku téme diverzity generálny riaditeľ Lidl Slovenská republika Matúš Gála .

Historicky prvou Lidl ambasádorkou pre danú problematiku sa stala Zuzana Baloghová, Vedúca úseku People Processes Lidl Slovenská republika v.o.s. Jej cieľom bude tiež revízia firemných procesov z hľadiska diverzity a inklúzie, silná interná a externá komunikácia týchto tém a ich implementácia. Ďalším dôležitým krokom bude aj vytvorenie systému vzdelávania v tejto oblasti do už existujúcich tréningov pre manažérov a zamestnancov.