Mecom zásobuje Slovákov aj počas globálnej pandémie

Priamym dôsledkom globálnej pandémie čelíme v každodennom živote všetci. Súčasná náročná situácia si vyžaduje opatrenia, ktoré pomôžu zamedziť šíreniu nákazy a zároveň umožnia ochrániť ľudí. Pre najväčšieho slovenského výrobcu mäsových produktov Mecom, ktorý vo svojich závodoch zamestnáva viac ako 1300 ľudí, to znamenalo prijať prísne a nadštandardné hygienické opatrenia.

Spoločnosť Mecom má na Slovensku dva výrobné závody, v Humennom a Lučenci. Pre ochranu zdravia zamestnancov, bezpečnosti potravín a zabezpečenia dostatku mäsových výrobkov, ešte na začiatku marca pristúpili k nadštandardným opatreniam. Mecom pripravil dôkladný pandemický plán spoločnosti so zonáciou fabrík. „Ako jedna z mála spoločností sme pristúpili k povinnému meraniu teploty termovíznymi kamerami pri vstupe do všetkých našich výrobných závodov, ktoré snímajú teplotu zamestnancov bezkontaktne. Ochranu zamestnancov sme zvýšili zonáciou vo výrobe, čím sme oddelili jednotlivé výrobné časti a minimalizovali kontakt s inými zamestnancami,“ objasňuje postup pri zavádzaní opatrení Generálny riaditeľ spoločnosti, Ladislav Čechovič. V prípade zvýšenej telesnej teploty nad   37 °C nie je danému pracovníkovi umožnený vstup do areálu. Pre dôkladnú dezinfekciu a umývanie rúk boli v závodoch namontované dodatočné dávkovače pri vchode do budovy, v jedálňach a expedícii. V jedálňach sú stoly rozdelené ochranným plexisklom na menšie zóny.  Obchodní zástupcovia majú do odvolania zakázané návštevy prevádzok.  Mecom taktiež pozastavil cestovanie v rámci skupiny Carnibona a do odvolania zrušil všetky služobné cesty. Všetkým interným vodičom boli zabezpečené dezinfekčné ochranné prostriedky a osobné ochranné prostriedky. Externí dodávatelia aj odberatelia majú povinnosť chrániť sa pri vstupe do závodov vlastnými rúškami taktiež si musia vydezinfikovať ruky a podrobia sa aj meraniu teploty. Externý vodiči nesmú opustiť kabínu vozidla. 

Jednou z dôležitých hodnôt našej spoločnosti je, že sa vieme zomknúť, držať spolu a pracujeme ako jeden tím. Veľmi si vážim odvedenú prácu všetkých zamestnancov, pretože aj  vďaka nim vieme zabezpečiť plynulý chod výroby a zákazníci si tak môžu nakúpiť kvalitné mäsové výrobky z portfólia Mecom aj v týchto ťažký a náročných časoch,“ hovorí Ladislav Čechovič.

V súčasnej situácii patria medzi najpredávanejšie salámy v trojuholníkovom tvare Chopok a Sitno, Cisárske párky s vysokým obsahom mäsa 97%, Berlínske párky s obsahom mäsa 80%. Medzi šunkami to u Slovákov vyhráva Prešporská dusená šunka z radu Mecom Premium. Rád by som ubezpečil našich zákazníkov, že robíme všetko preto, aby sme i naďalej zabezpečili bezproblémové dodávky a ak sa budeme všetci správať zodpovedne, spolu to zvládneme,“ dodáva Ladislav Čechovič.

Súťaž

Vymenujte 3 opatrenia, ktoré prijali v závodoch Mecom v súvislosti s COVID-19:

Svoje odpovede môžete posielať mailom na adresu redakcia@vkocke.sk až do 02.06.2020. Ako predmet správy použite “súťaž –Mecom.

Traja výhercovia dostanú set produktov od Mecom-u.

Všeobecné súťažné podmienky
Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby staršie ako 18 rokov. Podmienkou súťaže je odoslať správnu odpoveď e-mailom na adresu redakcie (redakcia@vkocke.sk) v čase realizácie súťaže. Súťažiaci sa stáva účastníkom súťaže po splnení tejto podmienky. Vyžrebovanie výhercu súťaže sa bude realizovať do troch dní po ukončení súťaže, ak nebude oznámené inak. Do žrebovania budú zaradení len tí súťažiaci, ktorí odošlú v stanovenom čase správnu odpoveď a spĺňajú podmienky uvedené v týchto pravidlách. Výhercovia budú kontaktovaní mailom. Účastníci tejto súťaže sa jej zúčastňujú s vedomím, že nemôžu požadovať výhru v inom rozsahu okrem rozsahu, aký určí usporiadateľ. Účastníci tejto súťaže sú si súčasne vedomí toho, že v zmysle § 845 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení nemožno výhry vymáhať a to ani prostredníctvom súdu. V prípade tlačovej chyby o tejto súťaži usporiadateľ za toto nenesie zodpovednosť. Ak je výherca neplnoletý, bude automaticky diskvalifikovaný. Výhry budú odovzdané len tým vyžrebovaným účastníkom súťaže, ktorí dodržia pravidlá tejto súťaže, splnia podmienky v nich stanovené a ich nárok bude usporiadateľom potvrdený. Výhru odovzdá usporiadateľ alebo ním poverená osoba. V prípade sporu o platnosti nároku na výhru vloženú do tejto súťaže je rozhodujúce rozhodnutie usporiadateľa. Usporiadateľ bude výhercu kontaktovať prostredníctvom e-mailovej správy. Vecné výhry budú jednotlivým výhercom odovzdané osobne alebo zasielané poštou resp. zásielkovou službou na adresu, ktorú uvedú. Pred odovzdaním výhier sa osoba preberajúca výhru musí preukázať osobným dokladom. V prípade, že si výherca výhru neprevezme alebo nepreukáže splnenie podmienok na odovzdanie výhry do 14 dní od prvého informovania o výhre Usporiadateľom, výhra prepadá v prospech usporiadateľa. Účastník zapojením sa do tejto súťaže dáva usporiadateľovi v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlas na spracovanie svojich osobných údajov pre potreby tejto súťaže v zmysle § 65 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách súhlas na volanie alebo zasielanie SMS na číslo telefónu poskytnuté v registračnom formulári na účely priameho marketingu. V prípade výhry dáva účastník súťaže súhlas so zverejnením celého mena a obce na www.vkocke.sk, prípadne aj na facebookovskej stránke. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel. Účasťou v tejto súťaži vyjadrujú jej účastníci súhlas s pravidlami tejto súťaže a s ich záväznosťou.