Trnava Tourism osadila informačné tabule na D1

Oblastná organizácia cestovného ruchu chce tak zlepšiť orientáciu domácich i zahraničných návštevníkov pri cestách do mesta Trnava ako centra Regiónu TIRNAVIA. Cieľom je aj skvalitnenie propagácie historických pamiatok mesta pri príležitosti 30. výročia vzniku Mestskej pamiatkovej rezervácie. Projekt bol financovaný z poskytnutej dotácie Ministerstva dopravy a výstavby SR a z finančnej podpory spoločnosti ZF Slovakia, a.s.

Naším zámerom bolo osadenie hnedých informačných tabúľ označujúcich Mestskú pamiatkovú rezerváciu Trnava na prístupových cestách do mesta ‒ a to na D1 v oboch smeroch,“ hovorí Peter Nízl, predseda predstavenstva oblastnej organizácie cestovného ruchu Trnava Tourism, ktorá projekt realizovala. Na D1 ich osadila počas pondelka 1. mája 2017.

Tieto informačné tabule majú význam v infraštruktúre cestovného ruchu a ich úlohou je upozorniť a navigovať návštevníkov a turistov do označenej lokality. „Projekt napomohol k zatraktívneniu destinácie so zámerom osloviť nových návštevníkov a motivovať ich k návšteve v priebehu celého roka upozornením na turisticky atraktívnu Mestskú pamiatkovú rezerváciu z diaľnice D1,“ hovorí Peter Nízl a dodáva, že „prioritným cieľom bolo zvýšenie povedomia a budovanie pozitívneho imidžu o Trnave, ako o zaujímavom výletnom mieste na Slovensku, k čomu toto označenie jednoznačne prispeje.“

Mesto Trnava bolo jedným z najvýznamnejších uhorských miest stredoveku. Od roku 1238 nesie, ako prvé na Slovensku, titul slobodného kráľovského mesta. Zároveň bolo jedno z prvých miest na Slovensku, ktoré vytýčilo svoju Mestskú pamiatkovú rezerváciu. Tento rok Trnava oslavuje jej 30. výročie. „Teší nás, že sme projekt mohli dokončiť v čase výročia. Podarilo sa nám ho uskutočniť s podporou dotácie Ministerstva dopravy a výstavby SR a vďaka finančnému daru trnavskej spoločnosti ZF Slovakia, a.s.,“ dodáva.

„Naša spoločnosť vníma mesto Trnava ako turisticky atraktívnu destináciu, a preto bolo pre nás cťou, že sme mohli finančne podporiť realizáciu tohto projektu v spolupráci s Trnava Tourism. Sme trnavskou spoločnosťou, ktorej záujmom je aktívne pristupovať k rozvoju mesta Trnava v rôznych aktivitách a táto bola jedna z nich.“ hovorí Jozef Martinovič, prokurista zo spoločnosti ZF Slovakia, a.s.

Trnava Tourism dala s mestom Trnava  vypracovať grafický návrh dopravnej značky IS11 s vyobrazením vybraných dominánt Mestskej pamiatkovej rezervácie Trnava. „Podkladom, historickým prameňom a inšpiráciou pre výber typických symbolov Mestskej pamiatkovej rezervácie bolo zobrazenie mesta v nespočetných vedutách ‒ stredovekých maliarskych a grafických vyobrazeniach mesta. Ako dominanty mesta na nich boli znázornené mestské opevnenie s jeho bránami a baštami, Mestská veža a Bazilika sv. Mikuláša. Tie sme použili na vyobrazení tabúľ,“ vysvetľuje na záver Tibor Pekarčík, viceprimátor mesta Trnava.

Mesto Trnava ročne navštevuje vyše 53 tisíc turistov, z toho 57% sú domáci návštevníci a 43% zahraniční. Najviac ich prichádza z Českej republiky, Nemecka, Poľska a Francúzska.

Zdroj: údaje za rok 2016 poskytnuté ŠÚ SR spracované z poskytnutých údajov ubytovacích zariadení na území mesta TRNAVA.