Konzumácia alkoholu mladistvými klesla o 52 %

Posledný prieskum medzinárodnej štúdie HBSC, ktorý sa zameriava na zdravie školákov, ukazuje pozitívny trend konzumácie alkoholu mladistvými. V sledovanej oblasti prvej konzumácie alkoholu vo veku 13 rokov medzi slovenskými školákmi došlo k poklesu až o 52%. V oblasti konzumácie alkoholu 1x týždenne došlo medzi sledovanými rokmi 2005-2006 a 2013-2014 u 15-ročných chlapcov k poklesu o 40 % a u 15-ročných dievčat o viac ako 45%. Zdá sa, že aktivity zamerané na edukáciu škodlivosti konzumácie alkoholu u detí a mládeže, ktorej sa už od svojho vzniku venuje združenie Fórum PSR Slovensko, prinášajú svoje výsledky. 

Hovorme o alkohole

Edukácii, osvete a prevencii konzumácie alkoholu u detí a mladistvých sa už od svojho vzniku venuje FÓRUM PI S ROZUMOM Slovensko. Toto neziskové združenie organizuje rôzne edukačné a preventívne akcie zamerané na zodpovednú konzumáciu a minimalizovanie škôd spôsobených alkoholom. Jeho posledným projektom je kampaň zameraná na upriamenie pozornosti rodičov, no tiež verejnosti a médií na nezdravé vnímanie alkoholu medzi skupinou 10-15 ročných detí. Aktuálny projekt Fóra PSR Slovensko Hovorme o alkohole poskytuje rodičom, deťom, aj učiteľom informácie o tejto problematike, ale tiež rady, odbornú pomoc a interaktívne školenia, ako predchádzať a riešiť túto problematiku. „Okrem iných aktivít tiež organizujeme sériu interaktívnych hodín pre deti 7.-mich ročníkov základných škôl po celom Slovensku. Deti sa na nich pútavou formou oboznámia o rizikách konzumácie alkoholu, aktívnym zapojením tiež preberajú modelové situácie, v ktorých sa môže mladistvý ocitnúť. Nevyhýbajú sa žiadnej chúlostivej téme, ktorá sa týka pitia alkoholu,“ objasňuje princíp Erik Čížek, predseda predstavenstva nekomerčného združenia Fórum PSR Slovensko.

Konzumacia_alkoholu_grafy_final4Počas školských rokov 2014-2015 a 2015/2016 bolo realizovaných viac ako 400 interaktívnych prednášok pre viac ako 8 000 žiakov 7.ročníkov po celej Slovenskej republike, ktoré priniesli množstvo pozitívnych odoziev od žiakov aj učiteľov. V ďalšom školskom roku je naplánovaný podobný rozsah, s pokračovaním sa počíta aj v nasledujúcich školských rokoch.

Pozitívne trendy

Posledný prieskum medzinárodnej štúdie „Health Behaviour in School-Aged Children“ (HBSC), ktorú realizuje Regionálna kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre Európu, uskutočnený v roku 2013/2014 ukazuje jednoznačne pozitívny trend konzumácie alkoholu mladistvými medzi slovenskými školákmi. Zo zistení vyplýva, že pokles pokračuje vo všetkých sledovaných vekových kategóriách, teda rovnako medzi 15, 13 aj 11-ročnými, pričom pokles je zaznamenaný u chlapcov aj u dievčat. Prvá konzumácia alkoholu vo veku 13 rokov alebo skôr poklesla na Slovensku o 52 %. Znížilo sa tiež percento 11,13 a 15-ročných, ktorí konzumujú alkohol aspoň raz za týždeň a to v priemere až o 54,6 %. Slovensko sa tak v porovnaní s rokom 2006 dostalo na európsky priemer. Inak povedané, viac ako 91% maloletých na Slovensku nepije alkohol vôbec, v porovnaní s 82 % z roku 2005-2006. 

Rovesníci a rodina ovplyvňujú najviac

Prevencia je však účinná len vtedy, keď sa do nej zapojí nielen škola, ale aj rodičia a tí, ktorých sa to týka najviac – deti. Netreba zabúdať, že všetci dospievajúci sú ďaleko viac než na logické argumenty citliví na vzory a majú sklon jednať podľa nich. Rodinné prostredie ako primárne sociálne prostredie, v ktorom adolescent žije a vyrastá, je jedným z kľúčových faktorov ovplyvňujúcich zdravie a so zdravím súvisiace správanie sa mladých ľudí. Dôležitú, a snáď aj najdôležitejšiu úlohu pritom zohráva vzťah rodič – dieťa, ktorého jednotlivé aspekty ako úroveň rodičovskej kontroly, výchovný štýl, úroveň komunikácie, priamo alebo nepriamo vplývajú na zdravie adolescentov ako aj na rizikové správanie (van der Vorst a kol. 2006).

Mnoho rodičov s deťmi vo veku od 10 do 15 rokov však verí, že ich dieťa sa s alkoholom ešte do kontaktu nedostalo. Súčasne si ani neuvedomujú, akým výrazným vplyvom na svoje deti pôsobia. „Podľa našich zistení totiž prevažná väčšina mladých ľudí uvádza, že najväčší vplyv v oblasti konzumácie alkoholu na nich mali rodičia. Na druhom mieste stoja kamaráti, vplyv televíznej reklamy je takmer zanedbateľný,“ hovorí Erik Čížek, predseda predstavenstva združenia Fórum PSR Slovensko.Konzumacia_alkoholu_grafy_final2

Veľa z rodičov taktiež vôbec netuší, že aj nevinné „cucnutie” piva, vína či liehoviny napríklad vo forme sladkého likéru na rodinnej oslave môže u dieťaťa v blízkom veku spôsobiť aj závažné zdravotné problémy. Zvlášť u malých detí môže aj malé množstvo alkoholu spôsobiť ľahkú otravu a neskôr komplikácie vo vývoji mozgu, pamäti a jeho celkovej inteligencie. Navyše sa zvyšuje pravdepodobnosť budúceho vzniku závislosti na alkohole či drogách. Sú to práve rodičia, ktorí prvýkrát ponúknu sami svoje dieťa alkoholom, ako ochutnávku niečoho, čo je výnimočné. Svoj prvý zážitok s alkoholom tak získavajú už aj 10-ročné deti.

  • Prvýkrát dostanú deti alkohol práve z rúk svojich rodičov, no až 83% slovenských rodičov následný vzťah svojich detí k alkoholu vôbec nerieši

Odborníci sa však zhodujú, že po pätnástich rokoch života dieťaťa už môže byť neskoro. Aj tu, ako napr. pri sexuálnej výchove totiž platí, že na poučenie nie je nikdy príliš skoro – preto je potrebné, aby sa s deťmi o alkohole rozprávalo vo veku, keď dospelých ešte akceptujú ako vzor a autoritu.

Čo hovorí zákon?

Existujúce právne opatrenia zakazujú predaj a podávanie alkoholu osobám mladším ako 18 rokov v celej Európskej únii, rovnako je zakázané zámerné ovplyvňovanie a cielenie reklamy na osoby mladšie ako 18 rokov. Pre mladistvých nie sú stanovené žiadne limity bezpečnej konzumácie alkoholu a tak je to aj zakotvené v Zákone č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov.

Aké hrozia tresty:

  • ten, kto deťom alebo dospievajúcim alkohol predá alebo poskytne, sa dopúšťa prinajmenšom priestupku, ale aj trestného činu, ak sa tak stane opakovane
  • stíhaný môže byť aj človek, ktorý mladistvých v pití alkoholu podporuje, a to vrátane rodičov

Medzinárodné skúsenosti jasne ukazujú, že najúčinnejším nástrojom na zníženie konzumácie alkoholu a aj jeho negatívnych dopadov u detí a mladistvých je cielené obmedzovanie jeho dostupnosti tejto vekovej skupine. Téma aktívnej prevencie konzumácie alkoholu neplnoletými v baroch, reštauráciách či v domácom prostredí má teda nielen rozmer dodržiavania zákona, ale hlavne spoločenskej zodpovednosti. Nulová spotreba alkoholu neplnoletými je cieľom združenia Fórum PSR Slovensko. „Všetky zainteresované strany – politici, rodiny, komunity, no tiež novinári a médiá – by mali klásť zvýšený dôraz na dosiahnutie tohto cieľa v rámci partnerstva na lokálnej, národnej aj medzinárodnej úrovni a presadzovať edukačné a preventívne programy životných zručností na školách. Veríme, že aj na Slovensku nájdu aktivity nášho združenia ohlas medzi pracovníkmi štátnej správy a podporia nás v našom úsilí,“ vyjadruje nádej Erik Čížek.