Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou začne s rekonštrukciou budovy v Košiciach.

Úrad pre dohľad nad  zdravotnou starostlivosťou (ďalej „úrad) ukončil proces verejného obstarávania na dodávateľa stavebných a rekonštrukčných prác a v týchto dňoch začne s  úpravami budovy na Ipeľskej ulici v Košiciach.

Rekonštrukciu bude na základe verejnej súťaže realizovať spoločnosť BETPRES spol. s r.o., Vranov nad Topľou, s ktorou úrad uzatvoril zmluvu na sumu 2 482 809,68 Eur bez DPH, pričom predpokladaná hodnota zákazky vo verejnom obstarávaní  bola  3 994 932 Eur bez DPH.

Výber dodávateľa bol realizovaný verejnou súťažou, hodnotiacim kritériom bola najnižšia cena. Do súťaže sa prihlásilo 10 uchádzačov, žiaden z nich nebol zo súťaže vylúčený.

V súčasnosti pobočka úradu, ako aj Súdnolekárske a patologicko-anatomické pracovisko (SLaPA) sídlia v Košiciach v prenajatých priestoroch. Košické SLaPA pracovisko sa navyše nachádza  v najnevyhovujúcejších priestoroch zo všetkých týchto pracovísk na Slovensku.

Do budovy na Ipeľskej ulici v Košiciach, ktorá je vo vlastníctve úradu, bude po rekonštrukcii presťahované Súdnolekárske a patologicko-anatomické pracovisko (pitevný trakt, laboratórna a administratívna časť vrátane výučbovej základne pre slovenských a zahraničných študentov), ako aj košická pobočka úradu.

Nové SLaPA pracovisko v Košiciach bude po rekonštrukcii patriť k najmodernejším pracoviskám tohto druhu s adekvátnymi pracovnými podmienkami pre jeho zamestnancov a so špičkovým prístrojovým a laboratórnym vybavením.

Podľa zmluvy je zhotoviteľ povinný začať so stavebnými prácami do siedmich kalendárnych dní od prevzatia staveniska.

Predpokladaná doba trvania rekonštrukcie budovy je 1 rok.