Má Slovensko, jeho regióny, mestá a obce vôbec záujem o rozvoj cestovného ruchu?

Cestovný ruch by mal na jednej strane patriť medzi priority našej ekonomiky a na strane druhej by mal zjednotiť všetkých aktérov, nie len členov Zväzu cestovného ruchu, ale proste všetkých, ktorým záleží na jeho rozvoji.. Mali by sme mať na pamäti, že ešte stále sme v niektorých štatistických ukazovateľoch za rokom 2008!. Aj keď ide v roku 2015 o „rekordy v histórii samostatného Slovenka“ je požiadavka trvalej podpory národnej politiky cestovného ruchu na mieste.

Pokiaľ hodnotíme výsledky na základe štatistických údajov ubytovacích zariadení, je zrejmé, že v hodnotení sú všetci, ktorí navštívili Slovensko a využili ubytovacie služby.

Potom sú v hodnotení tak dovolenkári, ako aj obchodníci, pracovníci zahraničných firiem, účastníci kongresov či konferencií, atď. Jednoducho všetci.

Tento fakt zabezpečil výrazné nárasty hostí z krajín hodnotených v „TOP 10“. Trochu iná situácia je v organizovanom cestovnom ruchu. Tam sa v “TOP 10“ umiestnili aj turisti, či skôr návštevníci napr. z Austrálie, USA, Francúzska, ktorí podľa hotelových štatistík dosiahli výrazne iné hodnoty. Myslím si, že by bolo namieste, aby oficiálne štatistiky oddelili turistov, čerpajúcich aj ubytovacie služby, od návštevníkov, ktorí prichádzajú do našich miest na niekoľko hodín. Potom by boli štatistické údaje vierohodnejšie.

Pristavil by som sa pri domácom cestovnom ruchu, v ktorom cestovné kancelárie ťahajú už roky evidentne „za kratší koniec“! Podľa ubytovacej štatistiky bol minulý rok rekordným aj voči roku 2008! Počet ubytovaných hostí v roku 2015 bol 2 609 056, pritom v roku 2008 to bolo 2 316 116 ubytovaných hostí! Podľa aktuálnej štatistiky CK zabezpečili služby len pre 58 291 osôb. Za celkovými úspechmi v DCR vidím prednostne všetkých podnikateľov v našej branži. To neznamená, že by sme si nevážili podiel SACR na tomto úspechu a všetky jej marketingové aktivity na podporu cestovného ruchu. A to nie len v minulom roku.

Aktivity SACR určite prispeli k rekordnej návštevnosti Slovenska. Podpora Slovenska jej aktivitami za minulé roky prináša ovocie. Verím, že aj nové vedenie SACR bude pokračovať v úspešných marketingových aktivitách, ktoré budú „pružnejšie reagovať na zmeny na trhu“. K tomu im želáme dostatok finančných prostriedkov a úspešné využitie nového brandu krajiny GOOD IDEA SLOVAKIA.

Člen Prezídia SACKA a predseda Klubu IATA SACKA a predajcov leteniek pán Martin Štochmaľ.

Viceprezident SACKA pán Michal Jambrich upriamil pozornosť k novým trendom v spolupráci CK a CA a zachovaniu rovnakých podmienok podnikania pre všetky subjekty na našom trhu. Odpoveď môžeme zhrnúť do najmenej troch myšlienok: – eliminovať riziko spotrebiteľa pri kúpe zájazdov, – zamedziť nerovnovážnemu podnikaniu v cestovnom ruchu nedodržiavaním základných zákonov, – zamedziť „krivej“ štatistike v organizovanom CR.

Dňa 1. februára 2016 bol zákonom z dielne Ministerstva hospodárstva SR na Slovensku spustený nový systém alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, pomocou ktorého môžu spotrebitelia jednoducho a rýchlo riešiť svoj spor s predávajúcimi mimosúdnou cestou. Či už ide o obstaranie zájazdu alebo tovaru, o spor týkajúci sa zamietnutej reklamácie alebo nevrátenej kúpnej ceny pri odstúpení od zmluvy, spotrebiteľ má právo obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov. ktorý v relatívne krátkom čase spor vyrieši (90 dní, pričom pri zložitých prípadoch je možnosť 30 dňového predĺženia). V porovnaní so súdnym konaním je preto nový systém pre spotrebiteľa výhodný, a navyše nie len časovo; subjekty alternatívneho riešenia sporov budú riešiť spory buď bezodplatne (štátne orgány) alebo za symbolický, najviac päť eurový poplatok (maximálny strop pre súkromné subjekty). Výhodou právnej úpravy je skutočnosť, že predávajúci je pod hrozbou sankcie povinný spolupracovať so subjektom alternatívneho riešenia sporov.

Aký teda bude turistický rok 2016! Ak by sme si pomohli barometrom cestovateľských nálad – prieskumom realizovaným renomovanou agentúrou, tak by „tretina Slovákov mala dovolenkovať častejšie, krátku dovolenku aspoň 2-3 krát za rok a aspoň raz ročne do zahraničia“. Potom by výsledky PCR a DCR mohli byť ešte zaujímavejšie.

Informacia o „úpadkoch“ CK v roku 2015. V podstate sme zaregistrovali jeden úpadok – CK FANTRAVEL(nebol členom SACKA), za ktorým bolo prepojenie na www.lacnedovolenky.sk . CK vyhlásila platobnú neschopnosť s poukazom na poistenie v KOOPERATÍVE. CK TOYO TRAVEL dala sama podnet na reštrukturalizáciu a o výsledku nemáme informácie (nebol člen SACKA). CK bola poistená v ECP do obmedzeného dátumu. CK TAN-GO TOURS skončil svoje pôsobenie za záhadných okolností, podľa našej informácie CK nebola poistená pre prípad insolventnosti.

Sťažností spotrebiteľov na CK a CA. Vychádzajúc z vlastnej evidencie sťažností spotrebiteľov, ktoré nám zasielajú v podstate na vedomie môžem konštatovať, že počet sťažností má klesajúcu tendenciu. Z kontrol vykonaných orgánmi SOI v CK máme informácie, že inšpekcia nenavrhla ani jedno odobratie živnostenského oprávnenia, zistila 2 nepoistené CK, nedostatky v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa sa koncentrovali do nedodržiavania lehôt a nedostatky v zmysle zákona o zájazdoch na nedostatky v informačnej rovine.