Slovenský výrobca funkčných potravín Max Sport.

Nové, unikátne proteínové cestoviny zo strukovín od slovenskej značky Max Sport pre aktívnych ľudí získali prestížne ocenenie v rámci Gulfood Awards 2016. Prebojovali sa medzi top firmy spomedzi 4 800 popredných svetových výrobcov, ktorí vystavovali svoje inovatívne novinky na potravinárskom veľtrhu Gulfood v Dubaji.

Produkt Organic Protein Pasta uviedol Max Sport na trh koncom minulého roka. Bezlepkové bio cestoviny s až 42-percentným podielom rastlinných proteínov sú prvým produktom svojho druhu na trhu, ktorý je vyrobený iba zo strukovín a vody a pritom dokáže fungovať ako plnohodnotná náhrada klasických cestovín.

Max Sport sa stal slovenským lídrom v predaji funkčných potravín pre širokú skupinu spotrebiteľov z radov aktívnych ľudí. Profesionálnym aj rekreačným športovcov ponúka proteínové tyčinky, bezlepkové proteínové keksy, sušienky, shake-y, energetické tyčinky a čoraz vyšší podiel v rámci portfólia zohrávajú aj 100-percentne prírodné, ovocné a bezlepkové alternatívy snackov vyrobené podľa najnovších výživových trendov.

www.maxsport.sk.

Súťažná otázka:

Vymenujte najmenej tri funkčné potraviny určené pre širokú skupinu spotrebiteľov.

Svoje odpovede môžete posielať mailom na adresu redakcia@vkocke.sk až do  5. 6. 2016 . Ako predmet správy použite “súťaž – Max Sport”.

Bude vylosovaných päť výhercov, ktorí získajú balíček potravín Max Sport. Výhercov kontaktujeme e-mailom, alebo telefónom, pokiaľ uvedie tento kontakt do svojej odpovede.

Všeobecné súťažné podmienky
Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby staršie ako 18 rokov. Podmienkou súťaže je odoslať správnu odpoveď e-mailom na adresu redakcie (redakcia@vkocke.sk) v čase realizácie súťaže. Súťažiaci sa stáva účastníkom súťaže po splnení tejto podmienky. Vyžrebovanie výhercu súťaže sa bude realizovať do troch dní po ukončení súťaže, ak nebude oznámené inak. Do žrebovania budú zaradení len tí súťažiaci, ktorí odošlú v stanovenom čase správnu odpoveď a spĺňajú podmienky uvedené v týchto pravidlách. Výhercovia budú kontaktovaní mailom. Účastníci tejto súťaže sa jej zúčastňujú s vedomím, že nemôžu požadovať výhru v inom rozsahu okrem rozsahu, aký určí usporiadateľ. Účastníci tejto súťaže sú si súčasne vedomí toho, že v zmysle § 845 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení nemožno výhry vymáhať a to ani prostredníctvom súdu. V prípade tlačovej chyby o tejto súťaži usporiadateľ za toto nenesie zodpovednosť. Ak je výherca neplnoletý, bude automaticky diskvalifikovaný. Výhry budú odovzdané len tým vyžrebovaným účastníkom súťaže, ktorí dodržia pravidlá tejto súťaže, splnia podmienky v nich stanovené a ich nárok bude usporiadateľom potvrdený. Výhru odovzdá usporiadateľ alebo ním poverená osoba. V prípade sporu o platnosti nároku na výhru vloženú do tejto súťaže je rozhodujúce rozhodnutie usporiadateľa. Usporiadateľ bude výhercu kontaktovať prostredníctvom e-mailovej správy. Vecné výhry budú jednotlivým výhercom odovzdané osobne alebo zasielané poštou resp. zásielkovou službou na adresu, ktorú uvedú. Pred odovzdaním výhier sa osoba preberajúca výhru musí preukázať osobným dokladom. V prípade, že si výherca výhru neprevezme alebo nepreukáže splnenie podmienok na odovzdanie výhry do 14 dní od prvého informovania o výhre Usporiadateľom, výhra prepadá v prospech usporiadateľa. Účastník zapojením sa do tejto súťaže dáva usporiadateľovi v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlas na spracovanie svojich osobných údajov pre potreby tejto súťaže v zmysle § 65 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách súhlas na volanie alebo zasielanie SMS na číslo telefónu poskytnuté v registračnom formulári na účely priameho marketingu. V prípade výhry dáva účastník súťaže súhlas so zverejnením celého mena a obce na www.vkocke.sk, prípadne aj na facebookovskej stránke. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel. Účasťou v tejto súťaži vyjadrujú jej účastníci súhlas s pravidlami tejto súťaže a s ich záväznosťou.