Slovensko má spomedzi krajín OECD najvyššiu mieru úmrtnosti na srdcové ochorenia.

Takmer 30-tisíc Slovákov zomrie ročne na srdcovo-cievne ochorenia. Zo správy OECD Health 2015 vyplýva, že spomedzi všetkých ochorení, na ktoré obyvatelia krajín OECD zomierajú, tvoria srdcovo-cievne ochorenia až jednu tretinu. Medzi krajinami OECD vykazuje Slovensko najvyššiu mieru úmrtnosti na srdcovo-cievne ochorenia. Alarmujúci je aj fakt, že úmrtnosť na cerebrovaskulárne ochorenia, ktoré patria medzi srdcovo-cievne ochorenia, je u nás trikrát vyššia ako napríklad vo Švajčiarsku, v Kanade či vo Francúzsku.

Ischemická choroba srdca sa podieľa na úmrtnosti obyvateľov krajín OECD približne v 20 % a cerebrovaskulárne ochorenia približne v 7 %. Všeobecne, krajiny strednej a východnej Európy vykazujú vyššiu mieru mortality na ischemickú chorobu srdca v porovnaní s krajinami ako Japonsko, Francúzsko či Kórea.

Za ostatné desaťročie sa v krajinách OECD postupne znižuje miera mortality na srdcovo-cievne ochorenia. Na Slovensku je však tento pokles len minimálny. Okrem ischemickej choroby srdca či cerebrovaskulárnych ochorení Slováci trpia aj chronickým srdcovým zlyhávaním. Ide o dlhodobé a invalidizujúce ochorenie s vysokou mortalitou a morbiditou. „Miera prežívania pacientov s týmto ochorením je podobná prežívaniu pacientov s rakovinou hrubého čreva a je horšia ako u pacientov s rakovinou prsníka alebo prostaty. Až polovica pacientov totiž zomiera v priebehu 4 rokov. U pacientov so závažným srdcovým zlyhávaním dochádza k úmrtiu ešte skôr, dokonca už v priebehu jedného roka od stanovenia diagnózy,“ hovorí doc. MUDr. Eva Gonçalvesová, Csc., z NÚSCH v Bratislave.

Srdcové zlyhávanie zapríčiňuje na Slovensku ročne až 14 000 hospitalizácií. „Je zreteľné, že srdcovo-cievne ochorenia patria medzi civilizačné ochorenia 21. storočia a percento ľudí s týmto ochorením sa bude neustále zvyšovať. Práve vo vyššom veku, najmä po 65 roku života, sa u určitej skupiny týchto pacientov prejaví tzv. srdcové zlyhávanie, ktoré má z hľadiska úmrtnosti negatívnejšiu štatistiku ako onkologické ochorenia. Preto je dôležité realizovať informačno-vzdelávacie aktivity a šíriť osvetu o prevencii, rizikách a následkoch srdcového zlyhávania,“ uzatvára doc. MUDr. Eva Gonçalvesová, Csc.

Aj vzhľadom na tieto negatívne štatistiky a s cieľom informovať a vzdelávať verejnosť o príčinách a dôsledkoch srdcového zlyhávania začína Slovenská kardiologická spoločnosť a OZ Dar života kampaň zameranú na šírenie povedomia o tomto ochorení.