Projekt „Chudoba a zamestnanie“.

Projekt „Chudoba a zamestnanie“ je realizovaný TENENET o.z. z finančnej dotácie programu Erasmus+ prostredníctvom IUVENTA.

Poslaním projektu je hľadanie inovatívnych prístupov k riešeniu nezamestnanosti mladých ľudí so špeciálnymi potrebami, so zdravotným postihnutím, ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením v súlade s ich potrebami a očakávaniami v kontexte reálnych možností trhu práce prostredníctvom využívania participatívnych prístupov a metód.

Zameriava sa na sociálno-pracovné a kariérne poradenstvo 100 mladým ľuďom so špeciálnymi potrebami ohrozených chudobou v dôsledku ich nezamestnanosti, ako pilotnému projektu v okresoch Pezinok a Senec.

Zamestnávateľom, ktorí sú povinní zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím z radov podnikateľov aj mestským a obecným samosprávam poskytneme poradenstvo zakladania inovatívnych podnikateľských modelov a efektívnejšieho využívania náhradného plnenia adresnou podporou vybranej chránenej dielne a ich konkrétnych mladých ZP zamestnancov z regiónu či tvorby nového pracovného miesta pre mládež so špeciálnymi potrebami priamo u nich na pracovisku.

Súčasťou projektu je aj zapojenie dobrovoľníkov – študentov pracovnej psychológie a sociálnej práce. Budú vykonávať tandemovú skupinovú prácu aj terénnu sociálnu prácu pod supervíziou a budú nápomocní pri tvorbe metodík a formulárov premietnutých do elektronického systému evidencie sociálneho prípadu klienta. Zúčastneným dobrovoľníkom bude na konci projektu vystavený youthpass ako certifikát o absolvovaní neformálneho vzdelávania a nadobudnutia vybraných kompetencií.

Národní partneri projektu sú verejné inštitúcie

(Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok a Senec, Bratislavský samosprávny kraj, Mestské a obecné úrady okresov Pezinok a Senec, Špeciálne základné a praktické školy pre ZP deti a mládež, Katedra sociálnej práce PdFUK Bratislava, Ústav aplikovanej psychológie FSEV UK Bratislava atď.), zástupcovia sociálnych neziskových organizácií (Zariadenia podporovaného bývania okresov Pezinok a Senec, Betánia n.o., Merema n.o., DSS Ingegra, Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov, EPIC n.o., SÚPZ atď.) ako aj zástupcov súkromného sektora (členovia AmCham, členovia Business Leaders Fora, členovia Klub 500 a ďalších zamestnávateľských zväzov a únií atď.).

Uvedení partneri podľa zamerania svojej činnosti v projekte poskytujú pomoc pri výbere mladých zdravotne postihnutých zo svojich klientov, pomoc pri nastavení metodík a formulárov poradenského procesu s klientmi, terénneho sociálno-pracovného poradenstva zamestnávateľom, pri obsahovej náplni kariérneho poradenstva na špeciálnych ZŠ, pomoc pri pláne a príprave praxí so zdravotne postihnutými študentmi, supervíziu, aktívnu účasť na pracovných stretnutiach tvorby regionálnej medzisektorovej siete.

V pozícii nadnárodných partnerov vystupujú dve zahraničné organizácie:

EPSIN (European Platform for social inclusion) organizácie European Centre for Workers` Questions (EZA – sieť 69 zamestnávateľských organizácií, vzdelávateľských inštitúcií a výskumných pracovísk z 26 krajín, zaoberajúca sa otázkami nezamestananosti a chudoby) pri Európskej komisii z Belgicka a tiež zástupcovia charitatívnej organizácie street-worku z Maďarska.

Výstupom projektu budú komplexné pracovné materiály pre prácu s mladými zdravotne postihnutými ľuďmi. Dôležitým výstupom je aj on-line systém evidencie a dokumentácie práce s mládežou spolu s podpornými diagnostickými metódami a intervenciami.

Tri dištančné kurzy (zamerané na zdravotne postihnutého mladého človeka, zamestnávateľa a sociálneho poradcu zdravotne postihnutých detí a mladých ľudí) vytvorené a akreditované v rámci tohto projektu budú ďalej šíriť výstupy projektu a pomáhať mladých zdravotne postihnutých ľudí na otvorenom trhu práce.

Expertízy zo štyroch oblastí (legislatíva, financovanie, výskum a médiálna podpora) týkajúcich sa života a práce zdravotne postihnutej mládeže vypracujú národní a nadnárodní partneri v rámci budovania strategických partnerstiev, ktorých cieľom je stimulovať, motivovať a aktivizovať zamestnávateľov na podporu zamestnávania mladých ľudí so špeciálnymi potrebami a podať konkrétne návrhy na legislatívne úpravy a zmenu politiky mládeže v SR, Maďarsku a prostredníctvom belgického partnera aj vďaka lobingu so zástupcami Európskej komisie.