Prichádza zmena.

Líder v oblasti energetiky a komplexnej správy nehnuteľností, spoločnosť Cofely, od mája vystupuje na slovenskom trhu pod novým názvom ENGIE Services. Zmena, ktorá nadväzuje na minuloročný celosvetový rebranding materského koncernu ENGIE, v súčasnosti prebieha naprieč všetkými krajinami, v ktorých ENGIE pôsobí.

Rebranding Cofely na Slovensku súvisí so zmenou mena a loga francúzskeho materského koncernu ENGIE, ktorá začala v apríli 2015. Medzi hlavné dôvody, ktoré stoja za zmenou identity spoločnosti, patrí transformácia energetiky, posilnenie globálneho pôsobenia, decentralizácia smerom ku koncovým zákazníkom v jednotlivých krajinách a väčší dôraz na využívanie lokálnych obnoviteľných zdrojov energie.

„Svet energetiky prechádza prevratnými zmenami, na ktoré musíme reagovať. ENGIE sa však nechce na zmeny iba reagovať, chce byť lídrom transformácie v energetike,“ hovorí Peter Strýček, riaditeľ ENGIE Services pre Českú a Slovenskú republiku.

Napriek svojej veľkosti chce byť ENGIE modernou a flexibilnou spoločnosťou, ktorá dokáže rýchlo reagovať na zmeny na trhu. Aj preto sa zameriava na digitalizáciu v energetike, na projekty v oblasti Smart cities a podporuje inovácie a start-upové projekty svojich zamestnancov.

So zmenou mena súvisí aj zmena organizačnej štruktúry, ktorú dnes tvorí 24 nových medzinárodných obchodných divízií. „Ambíciou ENGIE je priblížiť sa zákazníkom na lokálnej úrovni, lepšie a rýchlejšie reagovať na ich meniace sa požiadavky. So zmenou štruktúry súvisí aj zmena podpory využívania obnoviteľných zdrojov energie, ktorá sa tiež výrazne zvýšila a decentralizovala,“ uzatvára Peter Strýček.

Silné ambície pre Slovensko

ENGIE Services, ktorá na Slovensku pôsobila pod názvom Cofely viac ako 5 rokov, sa snaží flexibilne reagovať na rýchlo sa meniace trendy v energetike, správe budov a v technológiách. Už sa nezameriava iba na poskytovanie služieb v oblasti dodávok tepla a správy budov, ale ponúka nové riešenia v priemysle, verejnom osvetlení a digitalizácii v energetike, EPC (Energy Performance Contracting) projekty a Smart cities. Vďaka svojmu širokému portfóliu služieb a synergiám medzi jednotlivými oblasťami pôsobenia prináša svojim zákazníkom jedinečné a konkurencieschopné riešenia.

Zameriava sa na energetickú efektívnosť a snaží sa zvyšovať využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Do svojho portfólia postupne pridáva ďalšie zrekonštruované a novovybudované kotolne na spaľovanie drevnej štiepky. Tento rok plánuje rekonštrukciu kotolne Sever v Pezinku so zámerom vybudovania nového zdroja na spaľovanie biomasy.

„Celé odvetvie energetiky, a nakoniec aj služieb, prechádza v posledných mesiacoch prevratnými zmenami. Zmena identity materského koncernu, ale aj našej spoločnosti na Slovensku okrem iného jasne deklaruje našu pripravenosť na tieto zmeny nielen reagovať, ale predovšetkým pripravenosť byť aktérmi, ktorí ovplyvňujú ďalšie smerovanie v tomto odvetví,“ hovorí generálny riaditeľ ENGIE Services Roman Doupovec.

Rovnako, ako je tomu u materskom koncerne, aj na Slovensku už onedlho dôjde k zmene štruktúry organizácie, pričom hlavným dôvodom je posilnenie kompetencií lokálnych tímov a priblíženie sa k zákazníkom v jednotlivých regiónoch.