Inovatívny farmaceutický priemysel očakáva od vládneho programu transparentnosť aj podporu inovácií.

Nová vláda má podľa inovatívnych farmaceutických firiem možnosť zlepšiť prístup slovenských pacientov k liekom, aj zmeniť základy, na ktorých stojí financovanie zdravotníctva.

Súčasťou nového vládneho programu by mal podľa Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP) byť dôraz na transparentnosť pri financovaní zdravotníctva a v systéme uhrádzania liekov, podpora inovácií a zlepšenie dostupnosti liečby pre všetkých pacientov na Slovensku.

“Využívanie verejných zdrojov potrebuje jasné a transparentné pravidlá. V zdravotníctve sú takéto pravidlá nevyhnutné na to, aby sa zlepšila kvalita služieb pre všetkých pacientov. V praxi to znamená, že financovanie zdravotníctva by malo byť prepojené s výsledkami zdravotnej starostlivosti,” hovorí Branislav Budke, predseda dozornej rady AIFP. Z dlhodobého hľadiska je systém založený na rozdeľovaní zdrojov podľa reálnych dát aj menej nákladný a viac udržateľný.

Viac transparentnosti môže tiež pomôcť slovenským pacientom dostať sa k potrebným liekom. Ceny liekov na Slovensku patria k najnižším v Európskej únii, čo motivuje niektorých obchodníkov k ich vývozu. Deje sa to napriek tomu, že slovenskí pacienti tieto lieky potrebujú. ”Vyzývame novú vládu, aby v tejto súvislosti zasiahla tak, aby si všetci plnili zákonné povinnosti a aby sa pacienti mohli dostať k svojim liekom,” dopĺňa Budke.

Budke vidí priestor aj na to, aby sa zlepšil prístup slovenských pacientov k najnovšej liečbe, ktorá už je dostupná v iných krajinách EÚ. Nová vláda by podľa neho mohla dnes fungujúci systém kategorizácie doplniť o mechanizmy zaručujúce transparentnosť a rovnocenný prístup k inovatívnej liečbe.

Zdravotníctvo ale ponúka aj príležitosti pre slovenských vedcov a výskumníkov. Napríklad intenzívny rozvoj personalizovanej medicíny prepojenej na nové aplikácie dáva pacientom šancu lepšie a pohodlnejšie zvládať rôzne ochorenia. Investície do zdravotníckych inovácií tak majú zásadný dopad na kvalitu života.

“Slovensko potrebuje predvídateľnú a dlhodobú víziu podpory aplikovaného výskumu a inovácií. Nová vláda má šancu pristúpiť k tejto oblasti systematicky a môže začať odbornú diskusiu o konkrétnych opatreniach na podporu aplikovaného výskumu a nových investíciách v oblasti výskumu a vývoja na Slovensku,” hovorí Katarína Slezáková, výkonná riaditeľka kancelárie AIFP.

Podnety Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu k programovému vyhláseniu vlády:

Všeobecné podnety:

  1. TRANSPARENTNOSŤ VO VYNAKLADANÍ S VEREJNÝMI PROSTRIEDKAMI

Považujeme za kľúčové určiť jasné a transparentné pravidlá v súvislosti s rozdeľovaním verejných zdrojov vo všetkých oblastiach národného hospodárstva, ako aj v oblasti zdravotníctva. Efektívny a transparentný manažment zdrojov je nevyhnutnou podmienkou pre zlepšovanie kvality služieb pre občanov. Prerozdeľovanie verejných zdrojov musí byť jasne napojené na konkrétne výsledky, ktoré musia byť transparentne zverejňované a informácie o nich musia byť dostupné pre všetkých občanov. Napríklad, v oblasti zdravotníctva máme za to, že financovanie musí byť neoddeliteľne napojené na výsledky zdravotnej starostlivosti.

  1. PODPORA INOVÁCIÍ, VEDY A VÝSKUMU

Slovensko potrebuje predvídateľnú a dlhodobú víziu ekonomického rozvoja, vrátane podpory aplikovaného výskumu a inovácií. Vyzývame novú vládu, aby k tejto oblasti pristupovala systematicky a viedla aj celospoločenskú, odbornú diskusiu o konkrétnych opatreniach na podporu aplikovaného výskumu a nových investíciách v oblasti R&D na Slovensku.

Konkrétne podnety pre oblasť zdravotníctva:

  1. TRANSPARENTNÉ A EFEKTÍVNE PREROZDEĽOVANIE ZDROJOV

Rozdeľovanie verejných zdrojov v zdravotníctve musí byť transparentné a efektívne. Sme presvedčení, že budúcnosť zdravotníctva na Slovensku, ale aj v celej Európe spočíva na úspešnosti premeny systému na taký, v ktorom je financovanie neoddeliteľne napojené na výsledky zdravotnej starostlivosti. Systém zdravotníctva, ktorého jadrom sú výsledky zdravotnej starostlivosti, totiž pristupuje k zdraviu pacientov holistickým spôsobom a na základe reálnych dát. Z dlhodobého hľadiska je tento systém aj menej nákladný a viac udržateľný. Sme preto presvedčení, že nová vláda by sa mala zamerať na reálne zmeny systému tak, aby sa v ňom zdroje prerozdeľovali transparentnejším spôsobom a na základe výsledkov zdravotnej starostlivosti. Transparentnosť v odmeňovaní tiež súvisí s verejnou kontrolou. Obnovenie dôvery v zdravotníctvo musí pokračovať aj prostredníctvom dôkladnej kontroly zverejňovania všetkých finančných aj nefinančných vzťahov medzi farmaceutickým priemyslom a zdravotníckymi pracovníkmi.

  1. TRANSPARENTNÝ SYSTÉM UHRÁDZANIA LIEKOV A NASTAVENIA LIEKOVEJ POLITIKY

Všetci pacienti na Slovensku potrebujú mať možnosť najlepšej liečby, teda záruku rovnocenného a rýchleho prístupu k inovatívnym liekom, ktoré sú dostupné aj v iných krajinách Európskej únie. Systém zdravotného poistenia musí byť nastavený transparentne a predvídateľne, tak, aby každý občan mal zaručenú možnosť rovnakého prístupu k liečbe a nikto nebol diskriminovaný. Máme za to, že takýto systém nastavenia môžeme docieliť implementáciou inovatívnych mechanizmov do súčasného systému kategorizácie a úhrad liekov. Nová vláda by preto mala iniciovať kroky, ktoré budú viesť k efektívnejšiemu a rovnocennému prístupu k inovatívnym liekom pre všetkých pacientov a zároveň vyššej predvídateľnosti a transparentnosti liekovej politiky.

  1. ZABEZPEČIŤ DOSTUPNOSŤ LIEKOV PRE PACIENTOV NA SLOVENSKU

Ceny liekov na Slovensku patria k najnižším v EÚ. Napriek tomu, že všetky subjekty v liekovom reťazci majú zákonnú povinnosť dodať liek v prvom rade pacientovi a pokryť existujúce potreby pacientov na Slovensku, nízke ceny liekov často motivujú obchodníkov, aby lieky nedodávali pacientom, ale volili inú cestu zhodnotenia tovaru prostredníctvom vývozu do zahraničia. Deje sa to napriek tomu, že dopyt zo strany pacientov je zrejmý. Liek sa tak stáva pre pacienta nedostupným, napriek tomu, že dovoz je dostatočný. Pacienti tak nemôžu pokračovať v stanovenej liečbe, čo má zásadný vplyv na ich zdravotný stav aj psychické pohodlie. Je preto nevyhnutné, aby sa do liekového reťazca zaviedla transparentnosť. Vyzývame novú vládu, aby v tejto súvislosti zasiahla tak, aby si všetci plnili zákonné povinnosti a aby sa pacienti mohli dostať k svojim liekom.

  1. PODPORA INOVÁCIÍ V ZDRAVOTNÍCTVE

Slovensko potrebuje predvídateľnú a dlhodobú víziu ekonomického rozvoja, vrátane podpory aplikovaného výskumu a inovácií. Práve oblasť zdravotníctva ponúka príležitosti pre takúto podporu. Už teraz sme svedkami rýchleho a intenzívneho rozvoja personalizovanej medicíny, prepojenej na rozvoj nových aplikácií, ktoré pomáhajú manažmentu pacienta a tak aj lepšiemu a pohodlnejšiemu zvládaniu chronických ochorení. Investície do zdravotníckych inovácií tak majú zásadný dopad na kvalitu života. Sme presvedčení, že o inováciách v zdravotníctve treba viesť celospoločenskú diskusiu. Nejde totiž iba o to, aby sme ochorenia správe popísali, ale aj o vzdelávanie pacientov a spoločnosti prečo by sa o liečbu ochorení mali, najmä z pohľadu prevencie, zaujímať.