Fén so sklopnou rukoväťou Orava HD-416 Red: Sušenie vlasov pod kontrolou!

Sušič na vlasy je pre každú ženu nevyhnutnosťou, najmä v zime a na jar, kedy sa hneď po umytí vlasov musíte vybrať do exteriéru.

Praktickým riešením sušiča na vlasy Orava HD-416 je jeho sklopná rukoväť, takže fén nezaberie v kúpeľňovej poličke veľa miesta. Vďaka šikovnému očku sa dá zavesiť aj na vešiačik v kúpeľni, aby bol vašej drahej vždy poruke.

Dajú sa na ňom nastaviť 3 stupne rýchlosti prúdenia vzduchu a má aj tlačidlo Cool pre okamžité ochladenie vzduchu. Praktickým je aj difuzér pre zväčšenie objemu účesu. Je to nadstavec fénu, ktorý možno použiť aj na úpravu vlnitých vlasov. Vďaka špeciálnej konštrukcii a toku vzduchu premení aj mierne vlnité vlasy na bohaté kučery.

Viac info sa dozviete na: http://www.orava.eu

Súťažná otázka:

Koľko stupňov rýchlosti prúdenia vzduchu má sušič na vlasy Orava HD – 416?

Svoje odpovede môžete posielať mailom na adresu redakcia@vkocke.sk až do 8. marca 2016. Ako predmet správy použite “súťaž – Orava HD – 416”.

Hrá sa o jeden kus  Oravy HD – 416. Výherca bude kontaktovaný e-mailom, alebo telefónom, pokiaľ uvedie tento kontakt do svojej odpovede.

Všeobecné súťažné podmienky
Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby staršie ako 18 rokov. Podmienkou súťaže je odoslať správnu odpoveď e-mailom na adresu redakcie (redakcia@vkocke.sk) v čase realizácie súťaže. Súťažiaci sa stáva účastníkom súťaže po splnení tejto podmienky. Vyžrebovanie výhercu súťaže sa bude realizovať do troch dní po ukončení súťaže, ak nebude oznámené inak. Do žrebovania budú zaradení len tí súťažiaci, ktorí odošlú v stanovenom čase správnu odpoveď a spĺňajú podmienky uvedené v týchto pravidlách. Výhercovia budú kontaktovaní mailom. Účastníci tejto súťaže sa jej zúčastňujú s vedomím, že nemôžu požadovať výhru v inom rozsahu okrem rozsahu, aký určí usporiadateľ. Účastníci tejto súťaže sú si súčasne vedomí toho, že v zmysle § 845 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení nemožno výhry vymáhať a to ani prostredníctvom súdu. V prípade tlačovej chyby o tejto súťaži usporiadateľ za toto nenesie zodpovednosť. Ak je výherca neplnoletý, bude automaticky diskvalifikovaný. Výhry budú odovzdané len tým vyžrebovaným účastníkom súťaže, ktorí dodržia pravidlá tejto súťaže, splnia podmienky v nich stanovené a ich nárok bude usporiadateľom potvrdený. Výhru odovzdá usporiadateľ alebo ním poverená osoba. V prípade sporu o platnosti nároku na výhru vloženú do tejto súťaže je rozhodujúce rozhodnutie usporiadateľa. Usporiadateľ bude výhercu kontaktovať prostredníctvom e-mailovej správy. Vecné výhry budú jednotlivým výhercom odovzdané osobne alebo zasielané poštou resp. zásielkovou službou na adresu, ktorú uvedú. Pred odovzdaním výhier sa osoba preberajúca výhru musí preukázať osobným dokladom. V prípade, že si výherca výhru neprevezme alebo nepreukáže splnenie podmienok na odovzdanie výhry do 14 dní od prvého informovania o výhre Usporiadateľom, výhra prepadá v prospech usporiadateľa. Účastník zapojením sa do tejto súťaže dáva usporiadateľovi v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlas na spracovanie svojich osobných údajov pre potreby tejto súťaže v zmysle § 65 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách súhlas na volanie alebo zasielanie SMS na číslo telefónu poskytnuté v registračnom formulári na účely priameho marketingu. V prípade výhry dáva účastník súťaže súhlas so zverejnením celého mena a obce na www.vkocke.sk, prípadne aj na facebookovskej stránke. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel. Účasťou v tejto súťaži vyjadrujú jej účastníci súhlas s pravidlami tejto súťaže a s ich záväznosťou.