Prvky inžinierskych sietí najvyššej kvality značky Leier.

Spoločnosť Leier Baustoffe SK poskytuje rad prvkov inžinierskych sietí najvyššej kvality so širokými možnosťami využitia.

Oblasť použitia Leier prvkov pre inžinierske siete.

Do skupiny Leier prvkov pre inžinierske siete zaraďujeme skruže, kónusy, šachtové dná a betónové rúry. Všetky výrobky z tohoto produktového radu sú skúšané podľa príslušných európskych noriem, pričom sa jedná o podpovrchové prvky pre vedenie médií bez pretlaku. Ich cieľom je zmodernizovať a zrýchliť výstavbu inžinierskych sietí.

Vhodné sú na odvod dažďovej vody, domácich a priemyselne znečistených odpadových vôd, pokiaľ ich chemické zloženie nepoškodzuje povrch betónových rúr, alebo materiál gumového tesnenia. V prípade zvýšených chemických vplyvov na materiál, sa použijú špeciálne odolné ochranné betóny a systémy tesnenia.

Základným materiálom pre prvky je betón, na zhotovenie ktorého používa spoločnosť Leier síranovzdorný cement.

Šachtové dielce.

Sú určené len pre gravitačné zaťaženie bez pretlaku. Používajú sa ako podzemné čistiace šachty, sú vhodné na výstavbu kanalizačných sietí. Prvky šácht môžeme zabudovať do hĺbky max. 6 m. Dielce s gumovým tesnením a väčšou hrúbkou stien sú použiteľné aj v prostredí vyššej záťaže. Hrúbka steny pri 800 mm systéme je 90 mm, pri 1000 mm priemere je to 120 mm. Použitý materiál je betón triedy C 25/30.

Šachtové dná.

Šachtové dná na maltový spoj vyrába spoločnosť Leier s vnútornými priemermi 800 a 1000 mm (AFE-L). Pre systém s gumovým tesnením je k dispozícii len priemer 1000 mm s možnosťou vytvorenia kinety alebo bez kinety. Šachtové vložky vhodných priemerov určené na zabudovanie do šachtového dna sa umiestňujú podľa požiadaviek projektu. Štandardné šachtové dná sa zhotovujú s 200, 300 a 400 mm priemermi kinety. Jej vytvorenie sa riadi podľa úplnej prietokovej výšky prierezu. Šachtové dná môžu byť zhotovené aj bez kinety.

Skruže.

Na klasický spoj sa skruže vyrábajú s priemerom 800 a 1000 mm alebo na gumové tesnenie s priemerom 1000 mm. V závislosti od vyrábaného typu sa líšia hrúbkami stien. V prípade požiadavky zhotoví Leier prvky priemeru 1000 mm aj so stúpačkami. Medzi Leier produkty na gumové tesnenie patrí aj skruž s priemerom1600 mm, 2000 mm, 2400 mm. Skruže sú vhodné na stavbu usadzovacích, vyrovnávacích a zberných šácht, alebo ako stratené debnenie pre základové bloky.

Kónusy.

Kónusy sa vyrábajú pre šachty s klasickým spojom aj gumovým tesnením. Na požiadanie môžno do kónusu s priemerom 1000 mm zabudovať stúpačku. Zúžený vstupný otvor má priemer 625 mm.

Zabudovanie šachtových prvkov.

V záujme dobrej údržby je vhodné šachty zabudovať vo vzájomných vzdialenostiach 35 až 50 m.

Uloženie, zabudovanie šachtového dna.

V záujme rovnomerného uloženia dávame pod šachtové dno zhutnené štrkové lôžko v hrúbke 10 – 15 cm. Rovinu zakladania treba pripraviť vodorovne s presnosťou ± 5 mm v záujme zabezpečenia zvislej polohy zdvíhacieho zariadenia.

Spoj šachty a rúry.

Šachtové dná sa vyrábajú so zabudovanými šachtovými vložkami. Technické parametre pripojovacieho potrubia zadáva objednávateľ (priemer, výškové miery, typ potrubia a podobne). V prípade spoja na gumové tesnenie je nutné odstrániť ostrú hranu rezu. V záujme ľahšej montáže vonkajšiu hranu plášťa obrúsime v uhle 45°. Pri spájaní pripojovacích častí šachtového dna ich povrchy očistíme a nanesieme klzký materiál na časti spojov.

Zabudovanie skruží, kónusov.

Na šachtové dno typu AFE-L sa pripájajú ďalšie prvky na klasický spoj. Vo všeobecnosti sa používa vodotesná malta – v zvláštnych prípadoch je predpísaná malta s pružnou prísadou. V prípade použitia cementovej malty musíme povrch spoja vlhčiť. Betónový prvok čerpá vlhkosť z malty a tak sa spoj stáva nespojitý, oddelený. Príprava maltovej zmesi sa riadi príslušnými normami.