Čistenie komínov prenechajte kominárom.

V minulom roku bolo na Slovensku 563 požiarov, ktoré zapríčinil nevyhovujúci stav komína. Najmä pri spaľovaní tuhého paliva, ako je uhlie, brikety alebo drevo, unikajú do komína sadze, ktoré môžu začať opätovne horieť. Zo skúseností Groupama poisťovne a. s., pobočky poisťovne z iného členského štátu, vyplýva, že stačí trojmilimetrový nános sadzí na vnútornej strane steny komína a riziko požiaru výrazne stúpa. Komíny sa majú čistiť preto, aby nedochádzalo k vyhoreniu sadzí. Pri horení sadzí totiž vzniká teplota prevyšujúca tisíc stupňov Celzia, ktorá dokáže komín zapáliť.

Zákonom predpísané lehoty na čistenie komínov závisia od druhu a výkonu spotrebičov, ktoré sú na ne pripojené (podľa vyhlášky 401/2007 Z. z. § 20). Napríklad pri piecke na tuhé alebo kvapalné palivo s celkovým tepelným výkonom nad 50 kilowattov treba komín čistiť každé dva mesiace. Pri vyvložkovaných komínoch, na ktoré je pripojený plynový kotol s výkonom menším ako 50 kilowattov, stačí vykonať kontrolu raz za rok.

Dvojnásobný počet.

Pred desiatimi rokmi novela zákona 347/2004 Z. z. umožnila, aby si občan mohol vyčistiť komín aj sám. „Problémom ale je, že zároveň nevypadla povinnosť podľa zákonov 161/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov a živnostenského zákona 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, čistenia a kontrolovania komína len kominárom alebo revíznym technikom. Táto skutočnosť môže občanov zavádzať, pretože naďalej platí, že ak ich neodbornou prácou vznikne požiar alebo škodová udalosť, občan zostane za dverami,“ hovorí Peter Šulan z Komory kominárov Slovenska. „Výsledkom je, že kým v roku 2005 bolo 250 až 300 týchto typov požiarov, za desať rokov sa ich počet v dôsledku neodbornej práce občanov, ktorí si sami čistili komíny, viac ako zdvojnásobil. Preto sa v novele zákona o ochrane pred požiarmi navrhuje vrátiť späť povinnosť kontrolovať komíny kominárom,“ dopĺňa P. Šulan.

Využívať služby kominára však nikomu nič nebráni ani v súčasnosti. Ľudia si však radšej chytia gombík, než aby ho zavolali na strechu. Z hľadiska bezpečnosti je určite lepšie zveriť komín do rúk odborníkov. Kominári odhadujú, že len zhruba štvrtina majiteľov rodinných a rekreačných domov si dáva čistiť komíny pravidelne, ostatné sa nečistia vôbec alebo len občas, pričom väčšina z nich je starých a nevyhovujúcich, kde je riziko požiaru ešte vyššie.

Revízna správa.

Na Slovensku pôsobí vyše tristo kominárov, čo nie je veľa. Najviac práce majú na jeseň, tesne pred vykurovacou sezónou. Na kominára sa vtedy aj najdlhšie čaká. Kominári pracujú počas celého roka, netreba ich návštevu zbytočne odkladať. Najlepšie je zavolať ich v priebehu leta. Po vyčistení a skontrolovaní komína vám vystavia doklad o vykonaní čistenia a kontrole komína alebo dymovodu. Vyčistiť komín si síce môžete aj sami, ale potvrdenie o tom mať nebudete. To vám potom môže chýbať, ak sa niečo stane. Poisťovňa vám totiž môže odmietnuť vyplatiť plnú sumu poistného plnenia.

„Každý prípad sa posudzuje individuálne, pričom vždy zisťujeme, či nedošlo k porušeniu predpísaných povinností. Ak áno, môžeme pristúpiť k primeranému zníženiu poistného plnenia. Zanedbaním povinnosti mať vyčistený komín sa klient určite vystavuje riziku nepopulárneho zníženiu poistného plnenia,“ hovorí Ing. Tomáš Kalivoda, riaditeľ Groupama poisťovne a. s., pobočky poisťovne z iného členského štátu.

Ďalšie informácie: www.groupama.sk