Sú známe užšie NOMINÁCIE NA CENU NADÁCIE ORANGE za rok 2014.

O prestížnu Cenu Nadácie Orange za rok 2014 sa v troch kategóriách uchádzalo celkovo 101 mimovládnych organizácií, z ktorých do hodnotenia po splnení formálnych kritérií postúpilo 88. Odborné komisie z nich do druhého kola vybrali 15 výnimočných, z ktorých vzídu tohtoroční víťazi ocenenia v kategóriách Vzdelávanie, Komunitný rozvoj a Sociálna inklúzia. Nadácia Orange laureátov predstaví na slávnostnom podujatí už 28. apríla v Bratislave.

Odborné komisie pre jednotlivé kategórie to ani tento rok nemali jednoduché, lebo každá z prihlásených organizácií je svojou prácou a poslaním výnimočná. Spoločné však majú minimálne jedno – menia Slovensko na lepšie miesto pre život. Vytvárajú prijateľnejšie podmienky pre obyvateľov vo svojom okolí, budujú komunitné záhrady, chránené dielne, kultúrne, športové či vzdelávacie centrá, pracujú so sociálne vylúčenými skupinami obyvateľov, rozvíjajú dobrovoľníctvo a filantropiu. Nezištne pomáhajú ľuďom so zdravotným postihnutím, so závislosťami aj ľuďom bez domova.

Členovia odbornej komisie starostlivo zvažovali všetky kritériá a v jednotlivých kategóriách sa vzájomne zhodli na výbere 15 mimovládnych organizácií, ktoré posunuli do druhého kola hodnotenia. Ešte tento týždeň budú vybrané organizácie osobne prezentovať svoju činnosť a diskutovať s hodnotiacou komisiou. „Vďaka osobným prezentáciám budú môcť nominované organizácie bližšie predstaviť svoju činnosť a komisia následne zodpovedne rozhodnúť o tohtoročných víťazoch Ceny Nadácie Orange,“ povedala Andrea Cocherová, správkyňa Nadácie Orange.

Laureáti ocenenia budú vyhlásení na slávnostnom gala večere 28. apríla 2015 v Moyzesovej sieni v Bratislave. Pre ocenené organizácie je určená aj finančná podpora, a to vo výške 8 000 eur za prvé miesto, 5 000 eur za druhé a 2 000 eur za tretie miesto. Nadácia Orange takto prerozdelí celkovú sumu 45 000 eur na ďalší rozvoj činnosti ocenených.

V tomto roku Nadácia opäť udelí aj Cenu pre osobnosť za občiansku angažovanosť človeku, ktorého činnosť v mimovládnom sektore je dlhodobým prínosom v jednej z troch oblastí a sám v nej zároveň pozitívne ovplyvňuje verejnú mienku.

Viac informácií nájdete aj na www.nadaciaorange.sk alebo na facebookovom profile Nadácie Orange.

Nominované organizácie v kategórii VZDELÁVANIE:

Človek v ohrození, o. z.

Hlavným poslaním občianskeho združenia Človek v ohrození je účinne pomáhať ľuďom, ktorí trpia dôsledkami vojnových konfliktov, prírodných katastrof a autoritárskych režimov.

Divadlo Pôtoň, o. z.

Divadlo Pôtoň je nezávislé kultúrne centrum, ktoré je na Slovensku jedinečné vďaka svojmu pôsobisku na periférii – v obci Bátovce. Divadlo Pôtoň spolupracuje najmä s komunitami študentov, Rómov a obyvateľmi okolitých regiónov.

Indícia, n. o.

Nezisková organizácia Indícia sa snaží prispievať k tvorbe kvalitného výchovno-vzdelávacieho systému, ktorý účinne pripravuje mladých ľudí na uplatnenie sa v reálnom živote.

INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz, o. z.

Občianske združenie INESS systematicky vzdeláva študentov, učiteľov, novinárov, politikov, ale aj všeobecnú verejnosť v oblasti fungovania verejných financií, ekonomických princípov a štátnych zásahov na život ľudí.

KASPIAN, o. z.

Občianske združenie KASPIAN sa stalo priekopníkom nízkoprahových programov pre deti a mládež na Slovensku. Venuje sa neformálnemu vzdelávaniu cez participatívne aktivity detí. Vzdeláva pracovníkov a je praxovým pracoviskom pre študentov vysokých škôl.

Nominované organizácie v kategórii KOMUNITNÝ ROZVOJ:

Mládež ulice, o. z.                                                          

Občianske združenie Mládež ulice sa venuje práci v komunitách a s komunitami. Spočiatku svoju prácu uplatňovalo v sociálne vylúčenej lokalite v Petržalke a v súčasnosti aplikuje princípy participatívneho zapájania najmä mladých obyvateľov aj v bratislavskej Rači.

Nástupište 1-12, o. z.

Občianske združenie Nástupište 1-12 sa vo svojej činnosti zameriava na tvorbu a realizáciu projektov predovšetkým v oblastiach umenia, kultúry, neformálneho vzdelávania, aktívneho občianstva a rozvoja komunít.

Priatelia trstenskej prírody, o. z.

Členovia Občianskeho združenia Priatelia trstenskej prírody začali revitalizovať prírodu, prostredie, v ktorom žijú a po čase zistili, že revitalizujú aj samých seba a svoje okolie. Trstenčania sa po vyše dvadsiatich rokoch znova dali dokopy a pokračujú v tom, čo pre ich obec robili ako mladí

Svatobor, o. z.

Občianske združenie Svatobor zameriava svoju činnosť na vytváranie priestoru pre rozhovor a spoluprácu rómskych a nerómskych komunít hlavne v Hanušovciach nad Topľou a tiež v obci Rudlov.

TRIPTYCH, o. z.

Občianske združenie TRIPTYCH vytvorilo verejný priestor Hidepark v Nitre, v rámci ktorého poskytuje priestor pre sebarealizáciu viacerých komunít. Nadšenci športu – parkouristi, skateboardisti, snowboardisti a lukostrelci môžu využívať vlastné športoviská. TRIPTYCH zároveň poskytuje priestor, asistenciu a odbornú pomoc hudobníkom, výtvarníkom a malým divadlám.

Nominované organizácie v kategórii SOCIÁLNA INKLÚZIA:

Liga za ľudské práva, o. z.

Občianske združenie Liga za ľudské práva vzniklo z iniciatívy právnikov so záujmom o azylové právo a pomoc utečencom.

Proti prúdu, o. z.

Občianske združenie Proti prúdu už trinásť rokov tvorí inovatívne projekty, ktoré prinášajú riešenia pre ľudí bez domova a zapájajú do riešenia bezdomovectva majoritnú komunitu. Sú realizátorom projektov akými sú Pouličný časopis, Streetwork či projekty zamestnávania a oddlžovania, akým je napríklad posledný projekt Nosiči batožín a mnohých ďalších. Ich známy pouličný časopis Nota bene dáva prácu a šancu na dôstojný príjem 350 ľuďom bez domova v 17 mestách Slovenska.

Prima, o.z.

Občianske združenie Prima združuje mladých profesionálov pracujúcich v oblasti harm reduction. Terénna sociálna práca združenia Prima sa zameriava na aktívnych užívateľov drog, ľudí pracujúcich v pouličnom sexbiznise a mladých ľudí bez domova. Jednou z dôležitých aktivít združenia smerom ku klientom je poskytovanie právneho a zdravotného poradenstva priamo na ulici.

Únia pre nevidiacich a slabozrakých Slovenska, o. z.

Únia pre nevidiacich a slabozrakých Slovenska realizuje široké spektrum aktivít a služieb pre túto znevýhodnenú skupinu ľudí. Všetky aktivity smerujú k inklúzii ľudí so zrakovým postihnutím a k ich prijatiu spoločnosťou. Občianske združenie sa snaží systemizovať realizáciu preventívnych screeningových vyšetrení zraku a zrakových funkcií u detí predškolského veku.

Združenie pre duševné zdravie – INTEGRA, o. z.

Impulzom k založeniu občianskeho združenia INTEGRA bola absencia služieb v komunite pre pacientov odchádzajúcich z psychiatrickej nemocnice. V súčasnosti je INTEGRA poskytovateľom sociálnych a zdravotných služieb