Nezabúdajte na revíziu kotla.

V minulom roku nevyhovujúci stav komína zapríčinil až 563 požiarov. Ak v domácnosti vznikne požiar, majiteľ bytu či domu môže veľmi rýchlo prísť o strechu nad hlavou. Allianz – Slovenská poisťovňa preto riziko požiaru zahrnula už do základného poistenia domácnosti a budovy. Ak sa nehnuteľnosť po živelnej udalosti stane neobývateľnou, poisťovňa sa o klientov môže postarať až po dobu 90 dní.

Príčina požiaru je pre poisťovňu kľúčová.

Následky požiarov mávajú odlišný rozsah; od zadymených miestností, cez poškodenie zariadenia domácnosti, až po výbuchy či rozsiahle požiare s deštrukciou celej nehnuteľnosti. Dôležitou úlohou zamestnancov poisťovne je zistiť príčinu a okolnosti vzniku požiaru. Vzhľadom na všeobecnú povinnosť nahlásiť požiar hasičom poisťovňa žiada informácie z posudku o požiari aj od Hasičského a záchranného zboru. V prípade, že zhoria nadobúdacie doklady k poškodenému vybaveniu domácnosti, môže Allianz – SP určiť hodnotu aj iným spôsobom, napríklad na základe doloženej fotodokumentácie alebo vykonanej obhliadky.

Dbajte o dobrý stav vykurovacích zariadení.

Poisťovňa pri škodovej udalosti kontroluje, či poistený dodržal všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy upravujúce požiadavky požiarnej bezpečnosti, ako napríklad pravidelnú údržbu a kontrolu vykurovacích zariadení poverenou osobou a hodnoverné preukázanie ich vykonania. Platí to obzvlášť vtedy, keď požiar vznikol v príčinnej súvislosti so zlým stavom vykurovacích telies, komínov a ich súčastí. V takomto prípade môže poisťovňa poistné plnenie znížiť, či dokonca úplne zamietnuť.

Zákonom dané lehoty na čistenie komínov závisia od typu a výkonu vykurovacieho telesa. Z hľadiska bezpečnosti je určite rozumnejšie zveriť údržbu komína priamo kominárovi. Aj minimálny nános sadze totiž môže byť príčinou požiaru. Pre plynové zariadenia platia prísne pravidlá nielen pri inštalácii, ale aj pri ich obsluhe a údržbe. Je potrebné dodržiavať odporúčania samotných výrobcov, autorizovaných servisov a firiem, ktoré inštaláciu realizovali.

Zahrávať sa s ohňom sa nevypláca.

Najčastejšie sa pracovníci likvidácie škôd v Allianz – SP stretávajú s nedbalosťou pri predchádzaní požiarom. Príkladom je nebezpečné umiestňovanie horľavých materiálov v blízkosti komínových telies, neodborná manipulácia s horľavinami, otvoreným ohňom a sviečkami. Najmä v starších domoch mávajú klienti elektroinštalácie po dobe životnosti a zanedbávajú kontrolu krbov alebo komínov.

Bez strechy nad hlavou?

Pokiaľ sa poistená budova alebo domácnosť v dôsledku požiaru stane neobývateľnou, Allianz – SP svojim klientom uhradí náklady na náhradné ubytovanie po dobu nevyhnutnú na uvedenie ich domova do pôvodného stavu. Čerpanie nákladov na náhradné ubytovanie sa musí začať najneskôr do 15 dní od vzniku poistnej udalosti a môže predstavovať sumu až 50 eur na deň počas 90 dní.