Poisťovňa KOOPERATIVA má za sebou úspešný rok 2014.

V roku 2014 dosiahla poisťovňa KOOPERATIVA predpísané poistné vo výške 477 671 tis. eur, čím si zachováva stabilný podiel na trhu nad 20 %. Najvýraznejší nárast zaznamenala v segmentoch poistenia pre podnikateľov, ako u malých a stredných podnikateľov, tak aj v korporátnom biznise.

Neživotné poistenie dosiahlo výšku 255 110 tis. eur, čím KOOPERATIVA narástla takmer  o 2 % a obsluhuje viac ako štvrtinu trhu. V PZP je KOOPERATIVA aj za minulý rok jednotkou na trhu s podielom takmer 37 %.

Životné poistenie za rok 2014 je na úrovni 222 561 tis. eur najmä vplyvom rozvoja trhu a nízkych úrokových sadzieb, KOOPERATIVA naďalej obsluhuje takmer 20 % trhu. Bežne platené životné poistné dosiahlo sumu 54 909 tis. eur, pripoistenia 15 674 tis. eur.

Celkový trhový podiel spoločností Vienna Insurance Group na Slovensku pod vedením poisťovne KOOPERATIVA za rok 2014 predstavoval takmer 34 %, čím sa potvrdila pozícia jednotky na trhu.

V roku 2014 sme sa zamerali na efektivitu našich produktov a dosiahli sme skvelé výsledky najmä v poistení podnikateľov. Čísla tretieho štvrťroka nám predznačujú, že KOOPERATIVA je najefektívnejšou poisťovňou na trhu a navyše naša nákladovosť, pomer prevádzkových nákladov k predpísanému poistnému, bola ku koncu roka len na úrovni 16,24 %“, povedal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ poisťovne KOOPERATIVA Ing. Juraj Lelkes.

Zmena vo vedení poisťovne KOOPERATIVA

Od 1. apríla 2015 sa stane predsedníčkou predstavenstva a generálnou riaditeľkou poisťovne KOOPERATIVA Mag. Regina Ovesny-Straka. Doterajší predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Ing. Juraj Lelkes je špeciálnym poradcom VIG pre Slovensko a Rumunsko.

Ing. Juraj Lelkes bol na zasadnutí dozornej rady Vienna Insurance Group dňa 3. 12. 2014 na návrh predsedu predstavenstva Dr. Petra Hagena a na základe ocenenia jeho vynikajúcej práce požiadaný, aby sa od 1. januára 2015 stal poradcom predsedu predstavenstva VIG pre oblasť budúceho vývoja skupiny poisťovní na Slovensku, a predovšetkým v Rumunsku. Juraj Lelkes viedol slovenskú Kooperativu veľmi úspešne už od roku 2003. Pod jeho vedením KOOPERATIVA zvýšila podiel na trhu na viac ako 20 %, späťnásobila predpísané poistné a zdesaťnásobila zisk.

Mag. Regina Ovesny-Straka vyštudovala ekonomické vedy na Ekonomickej univerzite vo Viedni. Vo finančnom sektore pôsobí viac ako 30 rokov, z toho 15 rokov na Slovensku.    Mag. Ovesny-Straka bola v období rokov 2001-2009 predsedníčkou predstavenstva a generálnou riaditeľkou Slovenskej sporiteľne. V roku 2009 prešla na rakúsky trh a viedla spoločnosť Salzburger Sparkasse. Od 1. apríla 2014 bola podpredsedníčkou predstavenstva a námestníčkou generálneho riaditeľa KOOPERATIVA poisťovňa, a. s., VIG., zodpovedala za riadenie rozvoja ľudských zdrojov, prevádzku poistenia, IT, marketing, komunikáciu a bankopoistenie. Od 16. januára 2015 je prezidentkou Slovenskej asociácie poisťovní.