Zbavte sa bezcenných cenných papierov aj po 1. 1. 2015.

Ak vlastníte cenné papiere ešte z čias kupónovej privatizácie, je isté , že vám v týchto dňoch opäť prišla faktúra  za vedenie účtu. Ale pozor! Mnohé akcie už nemajú žiadnu trhovú hodnotu. Poplatok však musíte platiť aj tak. Od roku 2009 ste mohli požiadať o bezodplatný prevod týchto papierov na Fond národného majetku SR (FNM). Táto možnosť sa však skončila dňa 31.12.2014.

Podľa publikovaných informácií z Fondu národného majetku SR, k 31.12.2014 ostalo v evidencii CDCP SR približne 326 tisíc účtov, z čoho je približne 147 tisíc účtov po zosnulých.  Je nepochybné, že na mnohých týchto účtoch sa nachádzajú bezcenné cenné papiere, ktorých majitelia ich do 31.12.2014 z rôznych dôvodov nepreviedli na FNM.

Vzhľadom k tomu, že aj po 1. 1. 2015 sa na RM-S Market obracajú mnohí majitelia účtov s otázkou – ako sa zbaviť takýchto bezcenných cenných papierov – ponúka RM-S Market fyzickým osobám aj právnickým osobám, možnosť bezodplatne ich previesť na spoločnosť RM-S Depozit. Poplatky spojené s týmto prevodom uhradí prevodca za obidve strany prevodu. Prevod jednej emisie cenných papierov do 50 kusov stojí pre fyzickú osobu 31,92 eur, pričom v tejto cene  sú zahrnuté aj poplatky Centrálneho depozitára cenných papierov a DPH.

Bezodplatný prevod nechcených cenných papierov je možné uskutočniť osobne na ktoromkoľvek pracovisku RM-S Market v Bratislave, Nitre alebo Košiciach. Prevod sa dá uskutočniť aj korešpondenčne zaslaním vyplnenej a podpísanej zmluvy o bezodplatnom prevode cenných papierov uzavretej so spoločnosťou RM-S Depozit. Vyplnená a podpísaná zmluva musí byť v troch exemplároch, z toho na jednom z nich musí byť overený podpis. Znenie zmluvy o bezodplatnom prevode, ako aj pokyny na jej vyplnenie, sú na internetovej stránke www.rmsmarket.sk. Bezodplatným prevodom cenných papierov na účet spoločnosti RM-S Depozit, s.r.o., sa do budúcnosti zbavíte povinnosti platiť každoročne poplatky za vedenie účtu v evidencii CDCP SR, ktorých výška predstavuje minimálne 12 EUR/ročne a maximálne 198 EUR/ročne.

Skúsenosti s prevodom RM-S Market

RM – S Market, je obchodníkom s cennými papiermi od roku 2001 a od roku 2004 je čelnom CDCP. Od 1.10.2009 zabezpečoval proces bezodplatných prevodov na účet FNM. Vzhľadom na svoje skúsenosti, ako aj veľký počet zostávajúcich účtov, „RMSM ponúka za poplatok možnosť zbaviť sa bezcenných cenných papierov aj po 1.1.2015.“

RM – S Market, o.c.p., a.s. ponúka fyzickým osobám aj právnickým osobám možnosť bezodplatne previesť nechcené cenné papiere na účet spoločnosti RM – S Depozit, s.r.o.

Poplatky za prevod uhradí za obidve strany prevodca. Akciová cena pre fyzické osoby je 31,92 EUR za jeden prevod, právnické osoby platia cenu v zmysle platného cenníka RMSM.

Ako previesť nechcené cenné papiere?

1.Osobne

Navštívte pracoviská spoločnosti RM – S Market v Bratislave, Nitre alebo Košiciach. So sebou si prineste platný občiansky preukazvýpis z vášho účtu majiteľa cenných papierov, ktorý vám zaslal CDCP SR. V prípade prevodu zdedených cenných papierov aj právoplatné dedičské rozhodnutie.

2.Korešpondenčne

Na základe zmluvy o bezodplatnom prevode cenných papierov.

Využite možnosť zastupovania spoločnosťou RM – S Market na základe plnomocenstva obsiahnutého v zmluve o bezodplatnom prevode cenných papierov uzatváranej s RM – S Depozit, ktorej znenie máte k dispozícii na internetovej stránke www.rmsmarket.sk.

Vyplňte zmluvu na www.rmsmarket.sk

Vytlačte zmluvu 3 – krát a na 1 exemplári zmluvy si dajte overiť svoj podpis

Všetky 3 exempláre zmluvy odošlite poštou na adresu RM – S Market

Po vytlačení zmluvy sa vám zároveň vytlačí prevodný príkaz s vypočítanými poplatkami, ktoré je potrebné uhradiť