PONUKA: Hľadáme 200 vysokoškolákov na podnikovú prax

Aj v roku 2015 má takmer 200 študentov vysokých škôl možnosť zapojiť sa do národného projektu “Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti” a získať tak potrebnú prax už počas štúdia. Na dlhodobú aj krátkodobú prax sa s podporou národného projektu dostane až 3 350 študentov.

Šancu vyskúšať si prax a zorientovať sa v tom, čo robiť po skončení školy malo vďaka národnému projektu v minulom roku 174 študentov a ďalší majú možnosť prihlásiť sa tento rok. Na 91 podnikových exkurziách, ako krátkodobej forme praxe, sa doposiaľ zúčastnilo viac ako 2 700 študentov, ďalší tak môžu urobiť aj v roku 2015.

Zároveň sa v spolupráci s podnikmi pripravuje na jar i otvorenie vzdelávacích centier, ktoré budú slúžiť pre praktickú prípravu nedostatkových povolaní, a v ktorých cielene získa približne 300 študentov potrebnú kvalifikáciu pre prax.
„Je dobré, keď každý študent, ktorý sa chce dôkladne pripraviť na svoju budúcu kariéru, využije už počas štúdia možnosti spoznať reálnu podnikovú prax, a teda napríklad aj výrobné procesy priamo v podnikoch a zároveň nadviaže potrebné kontakty,“ uviedla hlavná odborná garantka národného projektu Helga Jančovičová.

Na viacerých vysokých školách sa v priebehu minulého roka uskutočnili Prezentačné dni podnikov, ktorých cieľom bolo sprostredkovať stretnutia vysokoškolákov s ich potenciálnymi zamestnávateľmi, aby už počas štúdia mali možnosť spoznať reálny svet pracovného života. Podujatia sa zatiaľ uskutočnili na Žilinskej univerzite v Žiline, Fakulte špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Materiálovotechnologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Trnave, Technickej univerzite v Košiciach. Viac o týchto podujatiach na: http://vysokoskolacidopraxe.sk/aktuality/. Študenti si mohli vypočuť aj svojich predchodcov v školských laviciach – úspešných absolventov týchto univerzít, ktorí dnes zastávajú významné pozície v podnikoch. Prezentačné dni podnikov na týchto i na ďalších univerzitách sú naplánované aj v tomto roku.

Podrobnejšie informácie o jednotlivých podujatiach, ako aj o národnom projekte môžete nájsť na webovej stránkehttp://www.vysokoskolacidopraxe.sk.

Cieľom národného projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti “ realizovaného Centrom vedecko-technických informácií SR ako priamo riadenie organizácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR je posilnenie systémového prepojenia vysokých škôl s podnikovou sférou tak, aby absolventi vysokých škôl mohli nadobudnuté kompetencie využiť v podnikovej praxi, s pozitívnymi dopadmi na hospodársky rast a konkurencieschopnosť podnikov. Projekt si kladie za cieľ podporiť aj inovácie v oblasti skvalitnenia existujúcich študijných programov vysokých škôl. Súčasťou projektu je tiež cielené vytváranie pevného vzťahu medzi študentmi a zamestnávateľmi počas vysokoškolského štúdia. Aktivity projektu sa realizujú v Trnavskom Trenčianskom, Nitrianskom, Žilinskom, Banskobystrickom, Prešovskom a Košickom kraji.